Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-27 00:59:04 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
37.5156° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.6763° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 27.3 χμ ΝΑ του Πύργου
55.9 χμ ΝΑ της Ανδραβίδας
188.2 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AMTHP3.4 57 P00:59:04.76 -1.51.0A
ITMHL43.4149 P00:59:12.24 -0.21.0A
DROHP48.6 3 P00:59:12.25 -1.01.0A
RLSHL62.9343 P00:59:14.55 -1.01.0A
PYLHP69.2175 P00:59:16.61 0.11.0A
KLVHL72.0 35 P00:59:16.35 -0.61.0A
GURHP75.0 51 P00:59:16.69 -0.71.0A
LTHKHP77.0287 P00:59:17.52 -0.21.0A
LAKAHA84.8 18 P00:59:19.00 0.11.0A
DIMTCL87.5 22 P00:59:19.74 0.41.0A
ROD3CL90.1 12 P00:59:20.26 0.51.0A
ORTHHL94.0294 P00:59:19.71 -0.71.0A
ELINHL96.4 47 P00:59:21.70 0.91.0A
TRIZCL100.7 20 P00:59:21.53 0.11.0A
VVKHP101.5 7 P00:59:22.00 0.51.0A
GR331Y102.0145 P00:59:22.28 0.61.0A
PLEVHP102.5347 P00:59:22.18 0.51.0A
EFPHP103.3 11 P00:59:22.10 0.31.0A
ANXHP121.7 10 P00:59:25.24 0.71.0A
PDOHP127.9340 P00:59:26.46 1.11.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kiqx
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2024-05-27
  Time         00:59:03.96 +/-  0.3 s
  Latitude       37.5156 deg +/-   2 km
  Longitude       21.6763 deg +/-   3 km
  Depth           10 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.69 s
  Azimuthal gap       111 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.01 +/- 0.20 15      
  M     2.01      15 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AMT  HP  0.0 57 P    00:59:04.76 -1.5 A 1.0 AMT 
  ITM  HL  0.4 149 P    00:59:12.24 -0.2 A 1.0 ITM 
  DRO  HP  0.4  3 P    00:59:12.25 -1.0 A 1.0 DRO 
  RLS  HL  0.6 343 P    00:59:14.55 -1.0 A 1.0 RLS 
  PYL  HP  0.6 175 P    00:59:16.61  0.1 A 1.0 PYL 
  KLV  HL  0.6 35 P    00:59:16.35 -0.6 A 1.0 KLV 
  GUR  HP  0.7 51 P    00:59:16.69 -0.7 A 1.0 GUR 
  LTHK HP  0.7 287 P    00:59:17.52 -0.2 A 1.0 LTHK 
  LAKA HA  0.8 18 P    00:59:19.00  0.1 A 1.0 LAKA 
  DIMT CL  0.8 22 P    00:59:19.74  0.4 A 1.0 DIMT 
  ROD3 CL  0.8 12 P    00:59:20.26  0.5 A 1.0 ROD3 
  ORTH HL  0.8 294 P    00:59:19.71 -0.7 A 1.0 ORTH 
  ELIN HL  0.9 47 P    00:59:21.70  0.9 A 1.0 ELIN 
  TRIZ CL  0.9 20 P    00:59:21.53  0.1 A 1.0 TRIZ 
  VVK  HP  0.9  7 P    00:59:22.00  0.5 A 1.0 VVK 
  GR33 1Y  0.9 145 P    00:59:22.28  0.6 A 1.0 GR33 
  PLEV HP  0.9 347 P    00:59:22.18  0.5 A 1.0 PLEV 
  EFP  HP  0.9 11 P    00:59:22.10  0.3 A 1.0 EFP 
  ANX  HP  1.1 10 P    00:59:25.24  0.7 A 1.0 ANX 
  PDO  HP  1.2 340 P    00:59:26.46  1.1 A 1.0 PDO 

19 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AMT  HP  0.0 57 MLv   2.27 0.27  12.2365   
  ITM  HL  0.4 149 MLv   1.39 -0.62  0.160414   
  DRO  HP  0.4  3 MLv   1.67 -0.34  0.470065   
  RLS  HL  0.6 343 MLv   1.96 -0.05  0.219864   
  PYL  HP  0.6 175 MLv   2.27 0.27  0.160093   
  KLV  HL  0.6 35 MLv   2.29 0.28  0.323677   
  GUR  HP  0.7 51 MLv   2.28 0.27  0.399997   
  LTHK HP  0.7 287 MLv   2.04 0.03  0.225037   
  LAKA HA  0.8 18 MLv   1.78 -0.23  0.114198   
  DIMT CL  0.8 22 MLv   2.40 0.39  0.461391   
  ROD3 CL  0.8 12 MLv   2.05 0.05  0.304315   
  ORTH HL  0.8 294 MLv   1.92 -0.09  0.140606   
  ELIN HL  0.9 47 MLv   2.57 0.56  0.610235   
  TRIZ CL  0.9 20 MLv   1.98 -0.02  0.151558   
  VVK  HP  0.9  7 MLv   1.36 -0.64  0.168911   
  GR33 1Y  0.9 145 MLv   1.76 -0.25  0.0891432   
  PLEV HP  0.9 347 MLv   1.76 -0.25  0.0886137   
  EFP  HP  0.9 11 MLv   2.08 0.07  0.182612   
  ANX  HP  1.1 10 MLv   1.97 -0.04  0.115094