Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 23:54:43 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.9677° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.1829° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 34.1 χμ ΝΔ της Σκιάθου
38.6 χμ ΒΒΑ της Αταλάντης
119.5 χμ ΒΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VASLHL14.9 90 P23:54:46.33 0.11.0A
GR231Y18.2167 P23:54:46.76 0.01.0A
ACHLHT19.9283 P23:54:46.99 -0.11.0A
ATALHA33.6205 P23:54:49.48 0.11.0A
GR221Y33.6294 P23:54:49.04 -0.31.0A
NEOHL37.7 5 P23:54:50.17 0.11.0A
LKRHL38.8204 P23:54:49.98 -0.21.0A
AXARHA50.6244 P23:54:53.26 1.11.0A
IMANHL54.1206 P23:54:52.35 -0.41.0A
AGGHT73.4275 P23:54:55.76 -0.21.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kiou
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         23:54:43.07 +/-  1.9 s
  Latitude       38.9677 deg +/-   3 km
  Longitude       23.1829 deg +/-   4 km
  Depth            4 km  +/-  18 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.40 s
  Azimuthal gap       85 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.16 +/- 0.15  8      
  M     1.16      8 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VASL HL  0.1 90 P    23:54:46.33  0.1 A 1.0 VASL 
  GR23 1Y  0.2 167 P    23:54:46.76 -0.0 A 1.0 GR23 
  ACHL HT  0.2 283 P    23:54:46.99 -0.1 A 1.0 ACHL 
  ATAL HA  0.3 205 P    23:54:49.48  0.1 A 1.0 ATAL 
  GR22 1Y  0.3 294 P    23:54:49.04 -0.3 A 1.0 GR22 
  NEO  HL  0.3  5 P    23:54:50.17  0.1 A 1.0 NEO 
  LKR  HL  0.3 204 P    23:54:49.98 -0.2 A 1.0 LKR 
  AXAR HA  0.5 244 P    23:54:53.26  1.1 A 1.0 AXAR 
  IMAN HL  0.5 206 P    23:54:52.35 -0.4 A 1.0 IMAN 
  AGG  HT  0.7 275 P    23:54:55.76 -0.2 A 1.0 AGG 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VASL HL  0.1 90 MLv   0.97 -0.19  0.317121   
  GR23 1Y  0.2 167 MLv   1.06 -0.10  0.319768   
  ACHL HT  0.2 283 MLv   1.26 0.10  0.456227   
  ATAL HA  0.3 205 MLv   1.13 -0.03  0.154886   
  GR22 1Y  0.3 294 MLv   1.26 0.10  0.210115   
  NEO  HL  0.3  5 MLv   1.27 0.11  0.234333   
  LKR  HL  0.3 204 MLv   1.39 0.23  0.112021   
  AXAR HA  0.5 244 MLv   0.95 -0.21  0.15297   
  IMAN HL  0.5 206 MLv   0.91 -0.25  0.0286105   
  AGG  HT  0.7 275 MLv   1.97 0.81  0.155598