Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 22:44:38 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
37.2602° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.6345° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 22.0 χμ ΔΒΔ του Λεωνιδίου
27.6 χμ ΒΑ της Σπάρτης
125.8 χμ ΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VLXHP25.7299 P22:44:43.40 0.31.0A
GR301Y29.5350 P22:44:43.41 -0.31.0A
GR321Y45.2136 P22:44:45.91 -0.51.0A
EPIDHA58.1 47 P22:44:48.97 0.41.0A
GR331Y61.5206 P22:44:49.08 -0.11.0A
ITMHL63.5262 P22:44:50.38 0.91.0A
VLIHL66.4155 P22:44:49.62 -0.31.0A
ACORHA73.1 16 P22:44:50.95 -0.11.0A
GURHP79.5341 P22:44:51.21 -1.01.0A
THALHA86.3 2 P22:44:52.82 -0.51.0A
LTKHP89.7 19 P22:44:54.82 0.91.0A
ELINHL94.2352 P22:44:53.83 -0.81.0A
KLVHL97.0334 P22:44:53.88 -1.21.0A
DROHP112.0314 P22:44:57.21 -0.41.0A
THVAHL134.0 27 P22:45:01.90 1.11.0A
EFPHP144.7334 P22:45:04.30 1.91.0A
ANXHP160.9337 P22:45:04.55 -0.11.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kimm
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         22:44:38.36 +/-  0.3 s
  Latitude       37.2602 deg +/-   2 km
  Longitude       22.6345 deg +/-   3 km
  Depth            2 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.79 s
  Azimuthal gap       89 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.77 +/- 0.19 12      
  M     1.77      12 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VLX  HP  0.2 299 P    22:44:43.40  0.3 A 1.0 VLX 
  GR30 1Y  0.3 350 P    22:44:43.41 -0.3 A 1.0 GR30 
  GR32 1Y  0.4 136 P    22:44:45.91 -0.5 A 1.0 GR32 
  EPID HA  0.5 47 P    22:44:48.97  0.4 A 1.0 EPID 
  GR33 1Y  0.6 206 P    22:44:49.08 -0.1 A 1.0 GR33 
  ITM  HL  0.6 262 P    22:44:50.38  0.9 A 1.0 ITM 
  VLI  HL  0.6 155 P    22:44:49.62 -0.3 A 1.0 VLI 
  ACOR HA  0.7 16 P    22:44:50.95 -0.1 A 1.0 ACOR 
  GUR  HP  0.7 341 P    22:44:51.21 -1.0 A 1.0 GUR 
  THAL HA  0.8  2 P    22:44:52.82 -0.5 A 1.0 THAL 
  LTK  HP  0.8 19 P    22:44:54.82  0.9 A 1.0 LTK 
  ELIN HL  0.8 352 P    22:44:53.83 -0.8 A 1.0 ELIN 
  KLV  HL  0.9 334 P    22:44:53.88 -1.2 A 1.0 KLV 
  DRO  HP  1.0 314 P    22:44:57.21 -0.4 A 1.0 DRO 
  THVA HL  1.2 27 P    22:45:01.90  1.1 A 1.0 THVA 
  EFP  HP  1.3 334 P    22:45:04.30  1.9 A 1.0 EFP 
  ANX  HP  1.4 337 P    22:45:04.55 -0.1 A 1.0 ANX 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VLX  HP  0.2 299 MLv   0.81 -0.97  0.115969   
  GR30 1Y  0.3 350 MLv   1.61 -0.17  0.588336   
  GR32 1Y  0.4 136 MLv   1.72 -0.06  0.306711   
  EPID HA  0.5 47 MLv   1.74 -0.04  0.153391   
  GR33 1Y  0.6 206 MLv   1.87 0.10  0.184951   
  ITM  HL  0.6 262 MLv   1.56 -0.22  0.0869071   
  VLI  HL  0.6 155 MLv   1.91 0.14  0.244923   
  ACOR HA  0.7 16 MLv   1.73 -0.05  0.115582   
  GUR  HP  0.7 341 MLv   2.27 0.49  0.372705   
  THAL HA  0.8  2 MLv   1.95 0.18  0.294126   
  LTK  HP  0.8 19 MLv   1.36 -0.42  0.154892   
  ELIN HL  0.8 352 MLv   2.59 0.81  0.656895   
  KLV  HL  0.9 334 MLv   2.04 0.27  0.136965   
  DRO  HP  1.0 314 MLv   1.60 -0.18  0.113599