Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 21:49:32 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4007° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7781° Α
 Εστιακό Βάθος
17 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 17.8 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
30.6 χμ Α του Μεσολογγίου
177.1 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VVKHP3.8 51 P21:49:35.61 0.41.0A
MALACL8.3 96 P21:49:35.14 -0.71.0A
EFPHP11.5 75 P21:49:35.59 -0.71.0A
ROD3CL14.3136 P21:49:35.92 -0.81.0A
PYRGCL20.8 87 P21:49:37.90 0.31.0A
ANXHP24.8 30 P21:49:38.56 0.41.0A
LAKAHA25.0136 P21:49:37.78 -0.41.0A
TRIZCL26.0 99 P21:49:37.73 -0.71.0A
DIMTCL28.8126 P21:49:38.46 -0.31.0A
AGEOCL29.1121 P21:49:40.84 2.01.0A
GR241Y48.3 48 P21:49:42.00 0.41.0A
DROHP50.2187 P21:49:43.04 1.21.0A
KLVHL51.3141 P21:49:41.59 -0.41.0A
FSKHP106.1274 P21:49:49.22 -0.71.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kikq
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         21:49:31.75 +/-  0.6 s
  Latitude       38.4007 deg +/-   3 km
  Longitude       21.7781 deg +/-   7 km
  Depth           17 km  +/-  10 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.80 s
  Azimuthal gap       116 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.88 +/- 0.21 11      
  M     0.88      11 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VVK  HP  0.0 51 P    21:49:35.61  0.4 A 1.0 VVK 
  MALA CL  0.1 96 P    21:49:35.14 -0.7 A 1.0 MALA 
  EFP  HP  0.1 75 P    21:49:35.59 -0.7 A 1.0 EFP 
  ROD3 CL  0.1 136 P    21:49:35.92 -0.8 A 1.0 ROD3 
  PYRG CL  0.2 87 P    21:49:37.90  0.3 A 1.0 PYRG 
  ANX  HP  0.2 30 P    21:49:38.56  0.4 A 1.0 ANX 
  LAKA HA  0.2 136 P    21:49:37.78 -0.4 A 1.0 LAKA 
  TRIZ CL  0.2 99 P    21:49:37.73 -0.7 A 1.0 TRIZ 
  DIMT CL  0.3 126 P    21:49:38.46 -0.3 A 1.0 DIMT 
  AGEO CL  0.3 121 P    21:49:40.84  2.0 A 1.0 AGEO 
  GR24 1Y  0.4 48 P    21:49:42.00  0.4 A 1.0 GR24 
  DRO  HP  0.5 187 P    21:49:43.04  1.2 A 1.0 DRO 
  KLV  HL  0.5 141 P    21:49:41.59 -0.4 A 1.0 KLV 
  FSK  HP  1.0 274 P    21:49:49.22 -0.7 A 1.0 FSK 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VVK  HP  0.0 51 MLv   0.24 -0.64  0.520674   
  MALA CL  0.1 96 MLv   1.68 0.80  1.83597   
  EFP  HP  0.1 75 MLv   1.12 0.24  0.536268   
  ROD3 CL  0.1 136 MLv   1.02 0.14  0.550206   
  PYRG CL  0.2 87 MLv   0.54 -0.34  0.0528585   
  ANX  HP  0.2 30 MLv   0.86 -0.02  0.13721   
  LAKA HA  0.2 136 MLv   0.43 -0.45  0.0505967   
  TRIZ CL  0.2 99 MLv   0.80 -0.08  0.113446   
  DIMT CL  0.3 126 MLv   0.85 -0.03  0.108289   
  AGEO CL  0.3 121 MLv   0.70 -0.18  0.0214836   
  GR24 1Y  0.4 48 MLv   1.09 0.21  0.0611877   
  DRO  HP  0.5 187 MLv   1.01 0.13  0.0935074   
  KLV  HL  0.5 141 MLv   1.17 0.29  0.0463219