Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 21:23:57 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.9400° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.4760° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 71.4 χμ ΔΝΔ της Μυτιλήνης
79.1 χμ Α της Σκύρου
185.3 χμ ΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SIGRHT44.5 47 P21:24:04.56 -0.31.0A
LES3HT73.0 56 P21:24:09.22 -0.31.0A
AMPKHT73.5 80 P21:24:09.00 -0.61.0A
PRKHL76.1 63 P21:24:09.57 -0.51.0A
CHOSHT79.2141 P21:24:10.44 -0.11.0A
LIAHL109.4347 P21:24:17.22 1.81.0A
ERTRHA158.2249 P21:24:23.84 1.41.0A
SMGHL181.6139 P21:24:27.20 1.61.0A
LAKAHA313.8257 P21:24:43.85 1.51.0A
ROD3CL319.1258 P21:24:43.27 0.21.0A
VVKHP323.2261 P21:24:42.65 -0.91.0A
DROHP345.8253 P21:24:44.41 -1.91.0A
PDOHP374.1266 P21:24:47.94 -1.91.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kiju
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         21:23:56.61 +/-  0.4 s
  Latitude       38.9400 deg +/-   4 km
  Longitude       25.4760 deg +/-   5 km
  Depth            5 km  +/-  8 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.21 s
  Azimuthal gap       108 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.37 +/- 0.11  6      
  M     2.37      6 preferred 

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SIGR HT  0.4 47 P    21:24:04.56 -0.3 A 1.0 SIGR 
  LES3 HT  0.7 56 P    21:24:09.22 -0.3 A 1.0 LES3 
  AMPK HT  0.7 80 P    21:24:09.00 -0.6 A 1.0 AMPK 
  PRK  HL  0.7 63 P    21:24:09.57 -0.5 A 1.0 PRK 
  CHOS HT  0.7 141 P    21:24:10.44 -0.1 A 1.0 CHOS 
  LIA  HL  1.0 347 P    21:24:17.22  1.8 A 1.0 LIA 
  ERTR HA  1.4 249 P    21:24:23.84  1.4 A 1.0 ERTR 
  SMG  HL  1.6 139 P    21:24:27.20  1.6 A 1.0 SMG 
  LAKA HA  2.8 257 P    21:24:43.85  1.5 A 1.0 LAKA 
  ROD3 CL  2.9 258 P    21:24:43.27  0.2 A 1.0 ROD3 
  VVK  HP  2.9 261 P    21:24:42.65 -0.9 A 1.0 VVK 
  DRO  HP  3.1 253 P    21:24:44.41 -1.9 A 1.0 DRO 
  PDO  HP  3.4 266 P    21:24:47.94 -1.9 A 1.0 PDO 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SIGR HT  0.4 47 MLv   2.18 -0.19  0.934254   
  LES3 HT  0.7 56 MLv   2.30 -0.07  0.434406   
  AMPK HT  0.7 80 MLv   2.87 0.50  1.58628   
  PRK  HL  0.7 63 MLv   2.48 0.11  0.634341   
  CHOS HT  0.7 141 MLv   2.45 0.08  0.564788   
  LIA  HL  1.0 347 MLv   1.96 -0.41  0.256924   
  ERTR HA  1.4 249 MLv   2.40 0.03  0.201638   
  SMG  HL  1.6 139 MLv   2.40 0.03  0.156612