Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 19:50:23 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
39.1580° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8059° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 25.1 χμ ΝΝΔ της Καρδίτσας
40.3 χμ Β του Καρπενησίου
212.4 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR201Y10.0329 P19:50:25.84 -0.41.0A
AGGHT48.2108 P19:50:31.73 -0.51.0A
THLHL48.6 22 P19:50:31.77 -0.51.0A
TETRHL50.2295 P19:50:31.65 -0.91.0A
GR241Y62.1147 P19:50:33.50 -0.91.0A
ANXHP63.6171 P19:50:33.80 -0.81.0A
PVOHP64.9202 P19:50:34.65 -0.21.0A
GR211Y65.4 68 P19:50:34.51 -0.41.0A
GR171Y65.8347 P19:50:34.75 -0.21.0A
PRMDHP73.7304 P19:50:36.91 0.71.0A
EFPHP81.8174 P19:50:36.76 -0.71.0A
PDOHP82.3221 P19:50:37.60 0.01.0A
GR221Y88.4 95 P19:50:39.50 0.91.0A
PLEVHP89.8203 P19:50:38.49 -0.21.0A
TRIZCL91.1165 P19:50:38.56 -0.41.0A
GR181Y97.5 49 P19:50:40.60 0.71.0A
GR161Y98.9 7 P19:50:40.37 0.21.0A
LKD2HT107.4248 P19:50:42.50 1.01.0A
KLVHL127.5166 P19:50:44.30 0.01.0A
DROHP134.3184 P19:50:45.62 0.41.0A
GURHP143.6161 P19:50:48.73 2.31.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kigs
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         19:50:22.97 +/-  0.2 s
  Latitude       39.1580 deg +/-   2 km
  Longitude       21.8059 deg +/-   2 km
  Depth           10 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.76 s
  Azimuthal gap       47 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.73 +/- 0.11 14      
  M     1.73      14 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR20 1Y  0.1 329 P    19:50:25.84 -0.4 A 1.0 GR20 
  AGG  HT  0.4 108 P    19:50:31.73 -0.5 A 1.0 AGG 
  THL  HL  0.4 22 P    19:50:31.77 -0.5 A 1.0 THL 
  TETR HL  0.5 295 P    19:50:31.65 -0.9 A 1.0 TETR 
  GR24 1Y  0.6 147 P    19:50:33.50 -0.9 A 1.0 GR24 
  ANX  HP  0.6 171 P    19:50:33.80 -0.8 A 1.0 ANX 
  PVO  HP  0.6 202 P    19:50:34.65 -0.2 A 1.0 PVO 
  GR21 1Y  0.6 68 P    19:50:34.51 -0.4 A 1.0 GR21 
  GR17 1Y  0.6 347 P    19:50:34.75 -0.2 A 1.0 GR17 
  PRMD HP  0.7 304 P    19:50:36.91  0.7 A 1.0 PRMD 
  EFP  HP  0.7 174 P    19:50:36.76 -0.7 A 1.0 EFP 
  PDO  HP  0.7 221 P    19:50:37.60  0.0 A 1.0 PDO 
  GR22 1Y  0.8 95 P    19:50:39.50  0.9 A 1.0 GR22 
  PLEV HP  0.8 203 P    19:50:38.49 -0.2 A 1.0 PLEV 
  TRIZ CL  0.8 165 P    19:50:38.56 -0.4 A 1.0 TRIZ 
  GR18 1Y  0.9 49 P    19:50:40.60  0.7 A 1.0 GR18 
  GR16 1Y  0.9  7 P    19:50:40.37  0.2 A 1.0 GR16 
  LKD2 HT  1.0 248 P    19:50:42.50  1.0 A 1.0 LKD2 
  IMAN HL  1.1 126 P    19:50:46.25  3.2 AX 0.0 IMAN 
  KLV  HL  1.1 166 P    19:50:44.30  0.0 A 1.0 KLV 
  DRO  HP  1.2 184 P    19:50:45.62  0.4 A 1.0 DRO 
  GUR  HP  1.3 161 P    19:50:48.73  2.3 A 1.0 GUR 

18 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR20 1Y  0.1 329 MLv   1.73 -0.00  2.41478   
  AGG  HT  0.4 108 MLv   1.60 -0.13  0.153518   
  THL  HL  0.4 22 MLv   1.60 -0.13  0.116816   
  TETR HL  0.5 295 MLv   1.56 -0.17  0.161479   
  GR24 1Y  0.6 147 MLv   1.81 0.08  0.160071   
  ANX  HP  0.6 171 MLv   1.90 0.17  0.193346   
  PVO  HP  0.6 202 MLv   1.75 0.01  0.132385   
  GR21 1Y  0.6 68 MLv   1.63 -0.11  0.0999751   
  GR17 1Y  0.6 347 MLv   1.62 -0.11  0.098234   
  PRMD HP  0.7 304 MLv   1.70 -0.04  0.106982   
  EFP  HP  0.7 174 MLv   2.05 0.31  0.218176   
  PDO  HP  0.7 221 MLv   1.98 0.24  0.184285   
  GR22 1Y  0.8 95 MLv   1.69 -0.04  0.0893813   
  PLEV HP  0.8 203 MLv   1.52 -0.22  0.058771   
  TRIZ CL  0.8 165 MLv   1.92 0.18  0.14462   
  GR18 1Y  0.9 49 MLv   1.65 -0.08  0.0729189   
  GR16 1Y  0.9  7 MLv   1.84 0.11  0.111436   
  LKD2 HT  1.0 248 MLv   1.84 0.10  0.0998156