Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 15:28:36 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4141° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8280° Α
 Εστιακό Βάθος
16 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 20.6 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
28.8 χμ ΒΔ του Αιγίου
173.2 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VVKHP1.7302 P15:28:38.93 0.21.0A
EFPHP6.9 78 P15:28:39.34 -0.11.0A
ROD3CL13.1155 P15:28:40.19 -0.21.0A
PYRGCL16.5 91 P15:28:40.97 0.11.0A
ANXHP21.5 22 P15:28:41.27 -0.31.0A
TRIZCL22.0104 P15:28:41.65 0.01.0A
LAKAHA23.4146 P15:28:41.80 -0.11.0A
KALEHA27.3 95 P15:28:43.01 0.61.0A
GR241Y44.1 46 P15:28:44.86 0.01.0A
KLVHL49.9146 P15:28:45.64 -0.11.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024khyc
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         15:28:35.68 +/-  1.5 s
  Latitude       38.4141 deg +/-   4 km
  Longitude       21.8280 deg +/-   4 km
  Depth           16 km  +/-  11 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.23 s
  Azimuthal gap       148 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.68 +/- 0.20  7      
  M     0.68      7 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VVK  HP  0.0 302 P    15:28:38.93  0.2 A 1.0 VVK 
  EFP  HP  0.1 78 P    15:28:39.34 -0.1 A 1.0 EFP 
  ROD3 CL  0.1 155 P    15:28:40.19 -0.2 A 1.0 ROD3 
  PYRG CL  0.1 91 P    15:28:40.97  0.1 A 1.0 PYRG 
  ANX  HP  0.2 22 P    15:28:41.27 -0.3 A 1.0 ANX 
  TRIZ CL  0.2 104 P    15:28:41.65 -0.0 A 1.0 TRIZ 
  LAKA HA  0.2 146 P    15:28:41.80 -0.1 A 1.0 LAKA 
  KALE HA  0.2 95 P    15:28:43.01  0.6 A 1.0 KALE 
  GR24 1Y  0.4 46 P    15:28:44.86 -0.0 A 1.0 GR24 
  KLV  HL  0.4 146 P    15:28:45.64 -0.1 A 1.0 KLV 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VVK  HP  0.0 302 MLv   0.17 -0.51  0.503549   
  EFP  HP  0.1 78 MLv   1.29 0.61  1.03427   
  ROD3 CL  0.1 155 MLv   0.70 0.01  0.281897   
  PYRG CL  0.1 91 MLv   0.40 -0.28  0.0485162   
  ANX  HP  0.2 22 MLv   0.85 0.16  0.161861   
  TRIZ CL  0.2 104 MLv   0.67 -0.01  0.105005   
  LAKA HA  0.2 146 MLv   0.58 -0.10  0.078579   
  KALE HA  0.2 95 MLv   0.56 -0.12  0.0606618   
  GR24 1Y  0.4 46 MLv   1.03 0.35  0.0667645