Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 14:39:00 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1563° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.8308° Α
 Εστιακό Βάθος
15 χμ
 Αρ. αφίξεων
8
 Επίκεντρο 25.9 χμ ΒΒΔ της Κορίνθου
31.2 χμ Ν της Λειβαδιάς
81.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRDMHA13.9 6 P14:39:04.06 0.11.0M
PRDMHA13.9 6 S14:39:06.68 -0.11.0M
LTKHP19.1141 P14:39:04.54 -0.11.0M
LTKHP19.1141 S14:39:07.93 0.11.0M
DSFHP38.8317 P14:39:07.34 -0.21.0M
DSFHP38.8317 S14:39:13.26 0.11.0M
GURHP49.3240 P14:39:09.91 0.61.0M
GURHP49.3240 S14:39:15.77 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024khwk
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         14:39:00.31
  Latitude       38.1563 deg +/-   1 km
  Longitude       22.8308 deg +/-   1 km
  Depth           15 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       135 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.77 +/- 0.18  4      
  M     0.77      4 preferred 

8 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRDM HA  0.1  6 P    14:39:04.06  0.1 M 1.0 PRDM 
  PRDM HA  0.1  6 S    14:39:06.68 -0.1 M 1.0 PRDM 
  LTK  HP  0.2 141 P    14:39:04.54 -0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.2 141 S    14:39:07.93  0.1 M 1.0 LTK 
  DSF  HP  0.3 317 P    14:39:07.34 -0.2 M 1.0 DSF 
  DSF  HP  0.3 317 S    14:39:13.26  0.1 M 1.0 DSF 
  GUR  HP  0.4 240 P    14:39:09.91  0.6 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 240 S    14:39:15.77 -0.3 M 1.0 GUR 

4 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRDM HA  0.1  6 MLv   0.81 0.04  0.228708   
  LTK  HP  0.2 141 MLv   0.44 -0.33  0.274563   
  DSF  HP  0.3 317 MLv   0.88 0.11  0.0651913   
  GUR  HP  0.4 240 MLv   0.84 0.07  0.0323593