Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 12:45:02 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4593° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.3638° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
23
 Επίκεντρο 7.4 χμ Ν της Αμφισσας
34.0 χμ ΒΑ του Αιγίου
130.8 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DLFAHL11.7 80 P12:45:04.77 -0.91.0A
DSFHP15.2111 P12:45:05.04 -1.21.0A
KALEHA20.9249 P12:45:06.40 -0.71.0A
PSAMCL21.9226 P12:45:06.45 -0.81.0A
ANTKHA26.3115 P12:45:06.91 -1.01.0A
TRIZCL27.4248 P12:45:07.71 -0.41.0A
GR241Y29.5330 P12:45:07.63 -0.81.0A
PYRGCL30.7260 P12:45:07.95 -0.71.0A
AGEOCL33.9231 P12:45:10.70 1.61.0A
EFPHP40.0265 P12:45:09.62 -0.51.0A
ANXHP41.3291 P12:45:09.73 -0.51.0A
LAKAHA41.5234 P12:45:10.22 -0.11.0A
AXARHA42.7 37 P12:45:09.82 -0.71.0A
ROD3CL44.4248 P12:45:11.51 0.71.0A
PRDMHA46.6115 P12:45:11.87 0.81.0A
IMANHL48.0 80 P12:45:10.55 -0.81.0A
VVKHP48.3265 P12:45:12.83 1.41.0A
KLVHL49.8202 P12:45:10.81 -0.81.0A
GURHP58.2182 P12:45:14.59 1.71.0A
LKRHL59.1 69 P12:45:13.10 0.01.0A
AGGHT62.5358 P12:45:12.82 -0.81.0A
GR221Y80.7 30 P12:45:18.92 2.51.0A
VASLHL102.9 56 P12:45:21.68 1.81.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024khsr
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         12:45:02.09 +/-  0.2 s
  Latitude       38.4593 deg +/-   2 km
  Longitude       22.3638 deg +/-   2 km
  Depth           10 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.07 s
  Azimuthal gap       67 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.45 +/- 0.11 16      
  M     1.45      16 preferred 

23 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DLFA HL  0.1 80 P    12:45:04.77 -0.9 A 1.0 DLFA 
  DSF  HP  0.1 111 P    12:45:05.04 -1.2 A 1.0 DSF 
  KALE HA  0.2 249 P    12:45:06.40 -0.7 A 1.0 KALE 
  PSAM CL  0.2 226 P    12:45:06.45 -0.8 A 1.0 PSAM 
  ANTK HA  0.2 115 P    12:45:06.91 -1.0 A 1.0 ANTK 
  TRIZ CL  0.2 248 P    12:45:07.71 -0.4 A 1.0 TRIZ 
  GR24 1Y  0.3 330 P    12:45:07.63 -0.8 A 1.0 GR24 
  PYRG CL  0.3 260 P    12:45:07.95 -0.7 A 1.0 PYRG 
  AGEO CL  0.3 231 P    12:45:10.70  1.6 A 1.0 AGEO 
  EFP  HP  0.4 265 P    12:45:09.62 -0.5 A 1.0 EFP 
  ANX  HP  0.4 291 P    12:45:09.73 -0.5 A 1.0 ANX 
  LAKA HA  0.4 234 P    12:45:10.22 -0.1 A 1.0 LAKA 
  AXAR HA  0.4 37 P    12:45:09.82 -0.7 A 1.0 AXAR 
  ROD3 CL  0.4 248 P    12:45:11.51  0.7 A 1.0 ROD3 
  PRDM HA  0.4 115 P    12:45:11.87  0.8 A 1.0 PRDM 
  IMAN HL  0.4 80 P    12:45:10.55 -0.8 A 1.0 IMAN 
  VVK  HP  0.4 265 P    12:45:12.83  1.4 A 1.0 VVK 
  KLV  HL  0.4 202 P    12:45:10.81 -0.8 A 1.0 KLV 
  GUR  HP  0.5 182 P    12:45:14.59  1.7 A 1.0 GUR 
  LKR  HL  0.5 69 P    12:45:13.10  0.0 A 1.0 LKR 
  AGG  HT  0.6 358 P    12:45:12.82 -0.8 A 1.0 AGG 
  GR22 1Y  0.7 30 P    12:45:18.92  2.5 A 1.0 GR22 
  VASL HL  0.9 56 P    12:45:21.68  1.8 A 1.0 VASL 

20 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DLFA HL  0.1 80 MLv   1.41 -0.04   1.0473   
  DSF  HP  0.1 111 MLv   2.01 0.55  3.37944   
  KALE HA  0.2 249 MLv   1.32 -0.13  0.502019   
  PSAM CL  0.2 226 MLv   1.25 -0.20  0.402133   
  ANTK HA  0.2 115 MLv   1.58 0.13  0.668267   
  TRIZ CL  0.2 248 MLv   1.52 0.07  0.542937   
  GR24 1Y  0.3 330 MLv   1.56 0.10  0.525489   
  PYRG CL  0.3 260 MLv   1.41 -0.04  0.221481   
  AGEO CL  0.3 231 MLv   1.23 -0.23  0.0546048   
  EFP  HP  0.4 265 MLv   1.55 0.10  0.284088   
  ANX  HP  0.4 291 MLv   1.61 0.16  0.300856   
  LAKA HA  0.4 234 MLv   1.07 -0.39  0.0853738   
  AXAR HA  0.4 37 MLv   1.38 -0.08  0.648516   
  ROD3 CL  0.4 248 MLv   1.36 -0.09  0.215231   
  PRDM HA  0.4 115 MLv   1.47 0.01  0.159469   
  IMAN HL  0.4 80 MLv   1.63 0.18  0.213652   
  VVK  HP  0.4 265 MLv   0.68 -0.78  0.109792   
  KLV  HL  0.4 202 MLv   1.49 0.04  0.105942   
  GUR  HP  0.5 182 MLv   1.47 0.01  0.0815359   
  AGG  HT  0.6 358 MLv   1.76 0.31  0.109069