Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 10:35:51 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2757° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.3209° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
21
 Επίκεντρο 21.1 χμ Α του Αιγίου
28.1 χμ Ν της Αμφισσας
127.7 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PSAMCL13.0293 P10:35:54.32 -0.61.0A
AGEOCL22.5267 P10:35:57.13 0.71.0A
DSFHP23.5 50 P10:35:55.46 -1.11.0A
TRIZCL23.8295 P10:35:56.07 -0.51.0A
ELINHL24.4143 P10:35:56.28 -0.41.0A
DIMTCL24.4263 P10:35:56.71 0.01.0A
DLFAHL27.2 34 P10:35:56.28 -0.91.0A
ANTKHA29.3 71 P10:35:59.11 1.61.0A
KLVHL29.8210 P10:35:56.66 -0.91.0A
LAKAHA30.2263 P10:35:57.51 -0.11.0A
PYRGCL30.4300 P10:35:57.26 -0.41.0A
ROD3CL37.6276 P10:35:59.05 0.31.0A
GURHP37.8177 P10:35:57.79 -1.01.0A
EFPHP39.9295 P10:35:58.75 -0.41.0A
THALHA40.1132 P10:35:58.48 -0.71.0A
GR241Y47.2347 P10:35:59.55 -0.71.0A
VVKHP47.3290 P10:36:00.69 0.41.0A
ANXHP49.6316 P10:36:00.31 -0.31.0A
LTKHP63.1116 P10:36:04.89 2.11.0A
PLEVHP81.1281 P10:36:05.99 0.41.0A
PDOHP105.4290 P10:36:11.71 2.31.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024khol
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         10:35:51.16 +/-  0.2 s
  Latitude       38.2757 deg +/-   3 km
  Longitude       22.3209 deg +/-   2 km
  Depth           10 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.96 s
  Azimuthal gap       52 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.42 +/- 0.23 16      
  M     1.42      16 preferred 

21 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PSAM CL  0.1 293 P    10:35:54.32 -0.6 A 1.0 PSAM 
  AGEO CL  0.2 267 P    10:35:57.13  0.7 A 1.0 AGEO 
  DSF  HP  0.2 50 P    10:35:55.46 -1.1 A 1.0 DSF 
  TRIZ CL  0.2 295 P    10:35:56.07 -0.5 A 1.0 TRIZ 
  ELIN HL  0.2 143 P    10:35:56.28 -0.4 A 1.0 ELIN 
  DIMT CL  0.2 263 P    10:35:56.71  0.0 A 1.0 DIMT 
  DLFA HL  0.2 34 P    10:35:56.28 -0.9 A 1.0 DLFA 
  ANTK HA  0.3 71 P    10:35:59.11  1.6 A 1.0 ANTK 
  KLV  HL  0.3 210 P    10:35:56.66 -0.9 A 1.0 KLV 
  LAKA HA  0.3 263 P    10:35:57.51 -0.1 A 1.0 LAKA 
  PYRG CL  0.3 300 P    10:35:57.26 -0.4 A 1.0 PYRG 
  ROD3 CL  0.3 276 P    10:35:59.05  0.3 A 1.0 ROD3 
  GUR  HP  0.3 177 P    10:35:57.79 -1.0 A 1.0 GUR 
  EFP  HP  0.4 295 P    10:35:58.75 -0.4 A 1.0 EFP 
  THAL HA  0.4 132 P    10:35:58.48 -0.7 A 1.0 THAL 
  GR24 1Y  0.4 347 P    10:35:59.55 -0.7 A 1.0 GR24 
  VVK  HP  0.4 290 P    10:36:00.69  0.4 A 1.0 VVK 
  ANX  HP  0.4 316 P    10:36:00.31 -0.3 A 1.0 ANX 
  LTK  HP  0.6 116 P    10:36:04.89  2.1 A 1.0 LTK 
  PLEV HP  0.7 281 P    10:36:05.99  0.4 A 1.0 PLEV 
  PDO  HP  0.9 290 P    10:36:11.71  2.3 A 1.0 PDO 

20 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PSAM CL  0.1 293 MLv   1.38 -0.03  0.91008   
  AGEO CL  0.2 267 MLv   1.12 -0.30  0.082803   
  DSF  HP  0.2 50 MLv   1.54 0.12  0.711156   
  TRIZ CL  0.2 295 MLv   1.45 0.03  0.570152   
  ELIN HL  0.2 143 MLv   2.15 0.73   2.7253   
  DIMT CL  0.2 263 MLv   1.73 0.31   1.0475   
  DLFA HL  0.2 34 MLv   1.71 0.29  0.852547   
  ANTK HA  0.3 71 MLv   1.06 -0.36  0.170033   
  KLV  HL  0.3 210 MLv   1.17 -0.25  0.159801   
  LAKA HA  0.3 263 MLv   1.02 -0.39  0.148369   
  PYRG CL  0.3 300 MLv   1.12 -0.30  0.113613   
  ROD3 CL  0.3 276 MLv   1.30 -0.12  0.273605   
  GUR  HP  0.3 177 MLv   1.46 0.04  0.258484   
  EFP  HP  0.4 295 MLv   1.49 0.07  0.246829   
  THAL HA  0.4 132 MLv   1.80 0.38  0.886498   
  GR24 1Y  0.4 347 MLv   1.74 0.33  0.290522   
  VVK  HP  0.4 290 MLv   0.69 -0.73  0.119004   
  ANX  HP  0.4 316 MLv   1.71 0.29  0.235232   
  LTK  HP  0.6 116 MLv   1.14 -0.27  0.12791   
  PLEV HP  0.7 281 MLv   1.54 0.12  0.0686004