Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 08:27:01 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
37.2388° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.2444° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 52.7 χμ ΝΝΔ του Πύργου
62.0 χμ ΒΔ της Μεθώνης
234.3 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PYLHP58.4131 P08:27:11.81 0.01.0A
KRI1HI60.3321 P08:27:11.66 -0.51.0A
ITMHL60.7 96 P08:27:11.86 -0.41.0A
ORTHHL83.5325 P08:27:14.73 -1.01.0A
DROHP89.3 27 P08:27:15.39 -1.31.0A
VLXHP101.4 81 P08:27:18.12 -0.51.0A
GR331Y110.3118 P08:27:20.47 0.51.0A
KLVHL119.9 41 P08:27:20.60 -0.71.0A
KALEHA150.3 31 P08:27:26.68 1.31.0A
PDOHP151.3358 P08:27:25.54 0.01.0A
ANXHP161.9 21 P08:27:28.05 1.11.0A
LKD2HT179.9344 P08:27:30.77 1.51.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024khke
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         08:27:01.00 +/-  0.6 s
  Latitude       37.2388 deg +/-   5 km
  Longitude       21.2444 deg +/-   5 km
  Depth           10 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.88 s
  Azimuthal gap       191 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.02 +/- 0.29  6      
  M     2.02      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PYL  HP  0.5 131 P    08:27:11.81 -0.0 A 1.0 PYL 
  KRI1 HI  0.5 321 P    08:27:11.66 -0.5 A 1.0 KRI1 
  ITM  HL  0.5 96 P    08:27:11.86 -0.4 A 1.0 ITM 
  ORTH HL  0.8 325 P    08:27:14.73 -1.0 A 1.0 ORTH 
  DRO  HP  0.8 27 P    08:27:15.39 -1.3 A 1.0 DRO 
  VLX  HP  0.9 81 P    08:27:18.12 -0.5 A 1.0 VLX 
  GR33 1Y  1.0 118 P    08:27:20.47  0.5 A 1.0 GR33 
  KLV  HL  1.1 41 P    08:27:20.60 -0.7 A 1.0 KLV 
  KALE HA  1.4 31 P    08:27:26.68  1.3 A 1.0 KALE 
  PDO  HP  1.4 358 P    08:27:25.54  0.0 A 1.0 PDO 
  ANX  HP  1.5 21 P    08:27:28.05  1.1 A 1.0 ANX 
  LKD2 HT  1.6 344 P    08:27:30.77  1.5 A 1.0 LKD2 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PYL  HP  0.5 131 MLv   2.46 0.44  0.316817   
  KRI1 HI  0.5 321 MLv   2.65 0.63  1.11324   
  ITM  HL  0.5 96 MLv   2.00 -0.03  0.247617   
  ORTH HL  0.8 325 MLv   2.22 0.20  0.318536   
  DRO  HP  0.8 27 MLv   1.66 -0.36  0.171624   
  VLX  HP  0.9 81 MLv   1.61 -0.42  0.063074   
  GR33 1Y  1.0 118 MLv   1.80 -0.22  0.0890012   
  KLV  HL  1.1 41 MLv   2.00 -0.03  0.0950804