Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 06:02:28 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3991° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5036° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 25.2 χμ Β του Αργοστολίου
37.1 χμ ΝΝΔ της Λευκάδας
286.0 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
FSKHP8.4 37 P06:02:30.36 0.21.0A
ATHRHA11.9220 P06:02:30.53 -0.21.0A
ITHCHT13.2 58 P06:02:29.11 -1.81.0A
DMLNHT21.2212 P06:02:32.01 -0.21.0A
HAVDHA24.1206 P06:02:32.48 -0.31.0A
VLSHL25.8163 P06:02:33.00 0.01.0A
LX10HA26.0199 P06:02:33.04 0.01.0A
EVGIHT28.0 28 P06:02:33.37 0.01.0A
NYDRHT38.8 26 P06:02:34.95 -0.31.0A
RTZLHT42.9147 P06:02:36.00 0.11.0A
LKD2HT45.4 17 P06:02:35.97 -0.41.0A
TSLKHT49.1 16 P06:02:36.84 -0.11.0A
PDOHP63.2 69 P06:02:39.43 0.11.0A
ORTHHL63.2164 P06:02:38.94 -0.41.0A
PLEVHP78.8 89 P06:02:42.15 0.21.0A
DROHP116.7115 P06:02:50.05 1.81.0A
GR19B1Y119.5339 P06:02:49.87 1.21.0A
EFPHP122.2 88 P06:02:48.88 -0.21.0A
LAKAHA129.9 97 P06:02:50.23 0.01.0A
TRIZCL136.8 91 P06:02:50.87 -0.41.0A
KLVHL149.2105 P06:02:52.87 -0.11.0A
GR241Y150.5 77 P06:02:54.06 0.91.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024khfk
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         06:02:28.26 +/-  0.3 s
  Latitude       38.3991 deg +/-   2 km
  Longitude       20.5036 deg +/-   3 km
  Depth            2 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.66 s
  Azimuthal gap       120 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.23 +/- 0.21 16      
  M     2.23      16 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  FSK  HP  0.1 37 P    06:02:30.36  0.2 A 1.0 FSK 
  ATHR HA  0.1 220 P    06:02:30.53 -0.2 A 1.0 ATHR 
  ITHC HT  0.1 58 P    06:02:29.11 -1.8 A 1.0 ITHC 
  DMLN HT  0.2 212 P    06:02:32.01 -0.2 A 1.0 DMLN 
  HAVD HA  0.2 206 P    06:02:32.48 -0.3 A 1.0 HAVD 
  VLS  HL  0.2 163 P    06:02:33.00 -0.0 A 1.0 VLS 
  LX10 HA  0.2 199 P    06:02:33.04 -0.0 A 1.0 LX10 
  EVGI HT  0.3 28 P    06:02:33.37 -0.0 A 1.0 EVGI 
  NYDR HT  0.3 26 P    06:02:34.95 -0.3 A 1.0 NYDR 
  RTZL HT  0.4 147 P    06:02:36.00  0.1 A 1.0 RTZL 
  LKD2 HT  0.4 17 P    06:02:35.97 -0.4 A 1.0 LKD2 
  TSLK HT  0.4 16 P    06:02:36.84 -0.1 A 1.0 TSLK 
  PDO  HP  0.6 69 P    06:02:39.43  0.1 A 1.0 PDO 
  ORTH HL  0.6 164 P    06:02:38.94 -0.4 A 1.0 ORTH 
  PLEV HP  0.7 89 P    06:02:42.15  0.2 A 1.0 PLEV 
  DRO  HP  1.0 115 P    06:02:50.05  1.8 A 1.0 DRO 
  GR19B 1Y  1.1 339 P    06:02:49.87  1.2 A 1.0 GR19B
  EFP  HP  1.1 88 P    06:02:48.88 -0.2 A 1.0 EFP 
  LAKA HA  1.2 97 P    06:02:50.23  0.0 A 1.0 LAKA 
  TRIZ CL  1.2 91 P    06:02:50.87 -0.4 A 1.0 TRIZ 
  KLV  HL  1.3 105 P    06:02:52.87 -0.1 A 1.0 KLV 
  GR24 1Y  1.4 77 P    06:02:54.06  0.9 A 1.0 GR24 

20 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  FSK  HP  0.1 37 MLv   2.06 -0.17  5.64125   
  ATHR HA  0.1 220 MLv   2.25 0.02  7.15593   
  ITHC HT  0.1 58 MLv   1.83 -0.40  2.49687   
  DMLN HT  0.2 212 MLv   2.55 0.31  11.2332   
  HAVD HA  0.2 206 MLv   2.53 0.30  6.78748   
  VLS  HL  0.2 163 MLv   2.20 -0.03  2.85373   
  LX10 HA  0.2 199 MLv   2.60 0.37  7.09708   
  EVGI HT  0.3 28 MLv   2.34 0.11  3.45658   
  NYDR HT  0.3 26 MLv   2.48 0.25  1.86196   
  RTZL HT  0.4 147 MLv   2.25 0.02  1.20755   
  LKD2 HT  0.4 17 MLv   2.07 -0.16  0.685612   
  TSLK HT  0.4 16 MLv   2.25 0.02  0.843132   
  PDO  HP  0.6 69 MLv   2.17 -0.06  0.35673   
  ORTH HL  0.6 164 MLv   2.46 0.23  0.702323   
  PLEV HP  0.7 89 MLv   1.90 -0.33  0.16153   
  DRO  HP  1.0 115 MLv   1.85 -0.38  0.194021   
  GR19B 1Y  1.1 339 MLv   2.53 0.30  0.426935   
  EFP  HP  1.1 88 MLv   2.39 0.16  0.303533   
  LAKA HA  1.2 97 MLv   1.79 -0.44  0.0693739   
  TRIZ CL  1.2 91 MLv   1.91 -0.32  0.0842826