Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 03:47:17 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4860° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.2643° Α
 Εστιακό Βάθος
107 χμ
 Αρ. αφίξεων
57
 Επίκεντρο 41.2 χμ ΑΝΑ του Ναυπλίου
50.5 χμ ΒΑ του Λεωνιδίου
69.0 χμ ΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KRNDHT15.3221 P03:47:32.84 0.11.0A
EPIDHA19.2318 P03:47:33.04 0.11.0A
ACORHA56.8322 P03:47:34.07 -1.01.0A
GR301Y60.7274 P03:47:34.62 -0.71.0A
GR321Y62.7203 P03:47:34.37 -1.01.0A
LTKHP65.2336 P03:47:34.70 -0.81.0A
VILLHA75.5 3 P03:47:35.85 -0.21.0A
VLXHP79.2261 P03:47:36.11 -0.21.0A
THALHA80.8319 P03:47:35.84 -0.61.0A
VLIHL89.9198 P03:47:36.54 -0.41.0A
GURHP95.3302 P03:47:37.24 0.01.0A
PRDMHA95.6338 P03:47:36.99 -0.21.0A
THI2HL98.7357 P03:47:38.11 0.71.0A
ANTKHA111.7331 P03:47:38.96 0.81.0A
GR331Y115.3226 P03:47:39.47 0.91.0A
KLVHL115.9303 P03:47:38.77 0.21.0A
IMANHL120.3345 P03:47:39.67 0.71.0A
DSFHP121.5328 P03:47:39.39 0.21.0A
ITMHL123.2254 P03:47:39.72 0.41.0A
LKRHL131.4350 P03:47:40.09 -0.11.0A
PSAMCL132.7315 P03:47:40.61 0.31.0A
DIMTCL136.5309 P03:47:41.46 0.81.0A
LAKAHA140.6307 P03:47:41.67 0.51.0A
TRIZCL143.1313 P03:47:41.49 0.11.0A
PYLHP150.0245 P03:47:41.38 -0.81.0A
PYRGCL150.1314 P03:47:42.29 0.21.0A
ROD3CL151.2308 P03:47:43.24 1.01.0A
AXARHA151.9340 P03:47:42.43 0.11.0A
EFPHP158.5312 P03:47:43.44 0.41.0A
GR241Y163.3325 P03:47:43.23 -0.31.0A
ANXHP170.3317 P03:47:44.34 0.11.0A
ACHLHT171.4351 P03:47:44.11 -0.21.0A
AGGHT189.0335 P03:47:46.32 0.11.0A
PLEVHP192.7303 P03:47:47.02 0.31.0A
PVOHP197.4310 P03:47:49.13 1.91.0A
PDOHP220.3305 P03:47:49.88 0.11.0A
IMMVHL234.2164 P03:47:51.73 0.41.0A
GR201Y235.2326 P03:47:51.77 0.31.0A
THLHL255.4335 P03:47:53.06 -0.71.0A
FSKHP260.4295 P03:47:53.26 -1.21.0A
EVGIHT260.9300 P03:47:53.85 -0.71.0A
NYDRHT262.7302 P03:47:54.05 -0.71.0A
TETRHL269.7321 P03:47:55.86 0.41.0A
LKD2HT270.1303 P03:47:54.92 -0.71.0A
TSLKHT272.4304 P03:47:55.56 -0.31.0A
IDIMN284.4149 P03:47:56.43 -0.81.0A
GR171Y287.4331 P03:47:56.86 -0.71.0A
PRMDHP295.3321 P03:47:58.77 0.31.0A
GR161Y306.5338 P03:47:59.39 -0.41.0A
IMODHC311.5153 P03:48:01.68 1.31.0A
KPROHT320.3330 P03:48:01.60 0.21.0A
GR151Y333.9326 P03:48:03.49 0.41.0A
PFKSHC336.2143 P03:48:03.38 0.01.0A
PENTHL353.1329 P03:48:05.11 -0.21.0A
GR141Y355.5320 P03:48:05.29 -0.41.0A
GR101Y363.2337 P03:48:06.10 -0.41.0A
NESTHT377.8330 P03:48:08.31 0.01.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024khay
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         03:47:17.15 +/-  0.4 s
  Latitude       37.4860 deg +/-   3 km
  Longitude       23.2643 deg +/-   4 km
  Depth           107 km  +/-  5 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.60 s
  Azimuthal gap       140 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.36 +/- 0.28 43      
  M     2.36      43 preferred 

57 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KRND HT  0.1 221 P    03:47:32.84  0.1 A 1.0 KRND 
  EPID HA  0.2 318 P    03:47:33.04  0.1 A 1.0 EPID 
  ACOR HA  0.5 322 P    03:47:34.07 -1.0 A 1.0 ACOR 
  GR30 1Y  0.5 274 P    03:47:34.62 -0.7 A 1.0 GR30 
  GR32 1Y  0.6 203 P    03:47:34.37 -1.0 A 1.0 GR32 
  LTK  HP  0.6 336 P    03:47:34.70 -0.8 A 1.0 LTK 
  VILL HA  0.7  3 P    03:47:35.85 -0.2 A 1.0 VILL 
  VLX  HP  0.7 261 P    03:47:36.11 -0.2 A 1.0 VLX 
  THAL HA  0.7 319 P    03:47:35.84 -0.6 A 1.0 THAL 
  VLI  HL  0.8 198 P    03:47:36.54 -0.4 A 1.0 VLI 
  GUR  HP  0.9 302 P    03:47:37.24  0.0 A 1.0 GUR 
  PRDM HA  0.9 338 P    03:47:36.99 -0.2 A 1.0 PRDM 
  THI2 HL  0.9 357 P    03:47:38.11  0.7 A 1.0 THI2 
  ANTK HA  1.0 331 P    03:47:38.96  0.8 A 1.0 ANTK 
  GR33 1Y  1.0 226 P    03:47:39.47  0.9 A 1.0 GR33 
  KLV  HL  1.0 303 P    03:47:38.77  0.2 A 1.0 KLV 
  IMAN HL  1.1 345 P    03:47:39.67  0.7 A 1.0 IMAN 
  DSF  HP  1.1 328 P    03:47:39.39  0.2 A 1.0 DSF 
  ITM  HL  1.1 254 P    03:47:39.72  0.4 A 1.0 ITM 
  LKR  HL  1.2 350 P    03:47:40.09 -0.1 A 1.0 LKR 
  PSAM CL  1.2 315 P    03:47:40.61  0.3 A 1.0 PSAM 
  DIMT CL  1.2 309 P    03:47:41.46  0.8 A 1.0 DIMT 
  LAKA HA  1.3 307 P    03:47:41.67  0.5 A 1.0 LAKA 
  TRIZ CL  1.3 313 P    03:47:41.49  0.1 A 1.0 TRIZ 
  PYL  HP  1.3 245 P    03:47:41.38 -0.8 A 1.0 PYL 
  PYRG CL  1.3 314 P    03:47:42.29  0.2 A 1.0 PYRG 
  ROD3 CL  1.4 308 P    03:47:43.24  1.0 A 1.0 ROD3 
  AXAR HA  1.4 340 P    03:47:42.43  0.1 A 1.0 AXAR 
  EFP  HP  1.4 312 P    03:47:43.44  0.4 A 1.0 EFP 
  GR24 1Y  1.5 325 P    03:47:43.23 -0.3 A 1.0 GR24 
  ANX  HP  1.5 317 P    03:47:44.34  0.1 A 1.0 ANX 
  ACHL HT  1.5 351 P    03:47:44.11 -0.2 A 1.0 ACHL 
  AGG  HT  1.7 335 P    03:47:46.32  0.1 A 1.0 AGG 
  PLEV HP  1.7 303 P    03:47:47.02  0.3 A 1.0 PLEV 
  PVO  HP  1.8 310 P    03:47:49.13  1.9 A 1.0 PVO 
  PDO  HP  2.0 305 P    03:47:49.88  0.1 A 1.0 PDO 
  IMMV HL  2.1 164 P    03:47:51.73  0.4 A 1.0 IMMV 
  GR20 1Y  2.1 326 P    03:47:51.77  0.3 A 1.0 GR20 
  THL  HL  2.3 335 P    03:47:53.06 -0.7 A 1.0 THL 
  FSK  HP  2.3 295 P    03:47:53.26 -1.2 A 1.0 FSK 
  EVGI HT  2.3 300 P    03:47:53.85 -0.7 A 1.0 EVGI 
  NYDR HT  2.4 302 P    03:47:54.05 -0.7 A 1.0 NYDR 
  TETR HL  2.4 321 P    03:47:55.86  0.4 A 1.0 TETR 
  LKD2 HT  2.4 303 P    03:47:54.92 -0.7 A 1.0 LKD2 
  TSLK HT  2.4 304 P    03:47:55.56 -0.3 A 1.0 TSLK 
  IDI  MN  2.6 149 P    03:47:56.43 -0.8 A 1.0 IDI 
  GR17 1Y  2.6 331 P    03:47:56.86 -0.7 A 1.0 GR17 
  PRMD HP  2.7 321 P    03:47:58.77  0.3 A 1.0 PRMD 
  GR16 1Y  2.8 338 P    03:47:59.39 -0.4 A 1.0 GR16 
  IMOD HC  2.8 153 P    03:48:01.68  1.3 A 1.0 IMOD 
  KPRO HT  2.9 330 P    03:48:01.60  0.2 A 1.0 KPRO 
  GR15 1Y  3.0 326 P    03:48:03.49  0.4 A 1.0 GR15 
  PFKS HC  3.0 143 P    03:48:03.38  0.0 A 1.0 PFKS 
  PENT HL  3.2 329 P    03:48:05.11 -0.2 A 1.0 PENT 
  GR14 1Y  3.2 320 P    03:48:05.29 -0.4 A 1.0 GR14 
  GR10 1Y  3.3 337 P    03:48:06.10 -0.4 A 1.0 GR10 
  NEST HT  3.4 330 P    03:48:08.31  0.0 A 1.0 NEST 

57 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KRND HT  0.1 221 MLv   1.58 -0.78  1.24222   
  EPID HA  0.2 318 MLv   1.10 -1.26  0.330937   
  ACOR HA  0.5 322 MLv   1.81 -0.54  0.196442   
  GR30 1Y  0.5 274 MLv   2.23 -0.13  0.420013   
  GR32 1Y  0.6 203 MLv   2.27 -0.08  0.456337   
  LTK  HP  0.6 336 MLv   1.51 -0.84  0.294357   
  VILL HA  0.7  3 MLv   1.65 -0.70  0.0944749   
  VLX  HP  0.7 261 MLv   1.86 -0.49  0.146729   
  THAL HA  0.7 319 MLv   2.41 0.05  0.899118   
  VLI  HL  0.8 198 MLv   2.17 -0.18  0.34209   
  GUR  HP  0.9 302 MLv   2.68 0.33  0.807517   
  PRDM HA  0.9 338 MLv   1.96 -0.40  0.15236   
  THI2 HL  0.9 357 MLv   2.05 -0.31  0.180443   
  ANTK HA  1.0 331 MLv   1.97 -0.38  0.130209   
  GR33 1Y  1.0 226 MLv   2.03 -0.32  0.14387   
  KLV  HL  1.0 303 MLv   2.37 0.02  0.237152   
  IMAN HL  1.1 345 MLv   1.94 -0.42  0.108806   
  DSF  HP  1.1 328 MLv   2.40 0.05  0.314509   
  ITM  HL  1.1 254 MLv   2.03 -0.33  0.130282   
  LKR  HL  1.2 350 MLv   2.20 -0.16  0.0935783   
  PSAM CL  1.2 315 MLv   2.13 -0.23  0.145721   
  DIMT CL  1.2 309 MLv   2.59 0.24  0.408518   
  LAKA HA  1.3 307 MLv   1.98 -0.37  0.0958158   
  TRIZ CL  1.3 313 MLv   2.13 -0.23  0.130297   
  PYL  HP  1.3 245 MLv   2.56 0.20  0.10669   
  PYRG CL  1.3 314 MLv   2.27 -0.08  0.105226   
  ROD3 CL  1.4 308 MLv   2.35 -0.01  0.296875   
  AXAR HA  1.4 340 MLv   1.83 -0.53  0.23351   
  EFP  HP  1.4 312 MLv   2.21 -0.15  0.129916   
  GR24 1Y  1.5 325 MLv   1.95 -0.41  0.0679336   
  ANX  HP  1.5 317 MLv   2.17 -0.19  0.10367   
  ACHL HT  1.5 351 MLv   1.98 -0.38  0.0659769   
  AGG  HT  1.7 335 MLv   2.80 0.44  0.279749   
  PLEV HP  1.7 303 MLv   2.29 -0.06  0.106918   
  PVO  HP  1.8 310 MLv   2.33 -0.02  0.110857   
  PDO  HP  2.0 305 MLv   2.69 0.33  0.193393   
  IMMV HL  2.1 164 MLv   2.73 0.38  0.183856   
  GR20 1Y  2.1 326 MLv   2.12 -0.24  0.0441118   
  THL  HL  2.3 335 MLv   2.33 -0.03  0.0339312   
  FSK  HP  2.3 295 MLv   2.69 0.34  0.12373   
  EVGI HT  2.3 300 MLv   2.85 0.49  0.174602   
  NYDR HT  2.4 302 MLv   2.69 0.33  0.0856892   
  TETR HL  2.4 321 MLv   2.61 0.25  0.0918386   
  LKD2 HT  2.4 303 MLv   2.81 0.45  0.144341   
  TSLK HT  2.4 304 MLv   2.86 0.50  0.156437   
  IDI  MN  2.6 149 MLv   2.50 0.14  0.0594906   
  GR17 1Y  2.6 331 MLv   2.61 0.25  0.0743072   
  PRMD HP  2.7 321 MLv   2.80 0.44  0.105898   
  GR16 1Y  2.8 338 MLv   2.36 0.01  0.0341231   
  IMOD HC  2.8 153 MLv   2.64 0.29  0.0611775   
  KPRO HT  2.9 330 MLv   2.58 0.22  0.0473646   
  GR15 1Y  3.0 326 MLv   2.88 0.52  0.0814771   
  PFKS HC  3.0 143 MLv   2.87 0.52  0.0783137   
  PENT HL  3.2 329 MLv   2.86 0.50  0.0484963   
  GR14 1Y  3.2 320 MLv   2.98 0.62  0.0795036   
  GR10 1Y  3.3 337 MLv   2.70 0.34  0.038348   
  NEST HT  3.4 330 MLv   2.82 0.46  0.0428579