Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 02:51:17 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
37.0803° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.8093° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 10.6 χμ ΝΝΔ του Λεωνιδίου
33.7 χμ Α της Σπάρτης
129.3 χμ ΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR321Y20.2128 P02:51:21.83 -0.11.0A
GR331Y55.1230 P02:51:28.01 0.61.0A
ARS1HI62.1353 P02:51:30.45 2.01.0A
GURHP103.7337 P02:51:34.65 -0.31.0A
KLVHL121.9332 P02:51:37.30 -0.31.0A
DROHP137.0315 P02:51:42.29 2.61.0A
RLSHL160.7313 P02:51:44.74 1.91.0A
ANXHP185.4335 P02:51:44.57 -1.51.0A
PLEVHP192.7321 P02:51:46.56 -0.51.0A
PVOHP204.7327 P02:51:48.06 -0.51.0A
RTZLHT211.0302 P02:51:48.95 -0.51.0A
PDOHP221.1320 P02:51:48.98 -1.81.0A
VLSHL230.4303 P02:51:50.52 -1.41.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kgzc
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         02:51:17.07 +/-  0.4 s
  Latitude       37.0803 deg +/-   4 km
  Longitude       22.8093 deg +/-   5 km
  Depth           10 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.33 s
  Azimuthal gap       135 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.94 +/- 0.34 11      
  M     1.94      11 preferred 

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR32 1Y  0.2 128 P    02:51:21.83 -0.1 A 1.0 GR32 
  GR33 1Y  0.5 230 P    02:51:28.01  0.6 A 1.0 GR33 
  ARS1 HI  0.6 353 P    02:51:30.45  2.0 A 1.0 ARS1 
  GUR  HP  0.9 337 P    02:51:34.65 -0.3 A 1.0 GUR 
  KLV  HL  1.1 332 P    02:51:37.30 -0.3 A 1.0 KLV 
  DRO  HP  1.2 315 P    02:51:42.29  2.6 A 1.0 DRO 
  RLS  HL  1.4 313 P    02:51:44.74  1.9 A 1.0 RLS 
  ANX  HP  1.7 335 P    02:51:44.57 -1.5 A 1.0 ANX 
  PLEV HP  1.7 321 P    02:51:46.56 -0.5 A 1.0 PLEV 
  PVO  HP  1.8 327 P    02:51:48.06 -0.5 A 1.0 PVO 
  RTZL HT  1.9 302 P    02:51:48.95 -0.5 A 1.0 RTZL 
  PDO  HP  2.0 320 P    02:51:48.98 -1.8 A 1.0 PDO 
  VLS  HL  2.1 303 P    02:51:50.52 -1.4 A 1.0 VLS 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR32 1Y  0.2 128 MLv   0.55 -1.38  0.0884089   
  GR33 1Y  0.5 230 MLv   1.23 -0.70  0.0568325   
  ARS1 HI  0.6 353 MLv   2.50 0.56  0.767696   
  GUR  HP  0.9 337 MLv   1.45 -0.49  0.0428997   
  KLV  HL  1.1 332 MLv   1.68 -0.26  0.0447873   
  DRO  HP  1.2 315 MLv   1.64 -0.30  0.0941657   
  RLS  HL  1.4 313 MLv   2.08 0.14  0.0938385   
  ANX  HP  1.7 335 MLv   1.89 -0.05  0.045983   
  PLEV HP  1.7 321 MLv   2.05 0.11  0.0610482   
  PVO  HP  1.8 327 MLv   2.21 0.28  0.0773664   
  RTZL HT  1.9 302 MLv   2.33 0.39  0.0938057   
  PDO  HP  2.0 320 MLv   2.16 0.22  0.0563685   
  VLS  HL  2.1 303 MLv   2.51 0.58  0.115111