Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 02:49:09 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
35.4445° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.6015° Α
 Εστιακό Βάθος
21 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 55.0 χμ ΔΝΔ της Καρπάθου
134.0 χμ Α του Ηρακλείου
380.8 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ZKRHL50.6224 P02:49:17.76 -0.31.0M
ZKRHL50.6224 S02:49:25.39 0.31.0M
STIAHC53.6240 P02:49:18.35 -0.21.0M
STIAHC53.6240 S02:49:25.82 0.01.0M
KNSSHC129.8263 P02:49:29.62 -0.61.0M
KNSSHC129.8263 S02:49:46.61 0.11.0M
THERAHL144.3315 P02:49:32.34 0.21.0M
THERAHL144.3315 S02:49:49.81 0.01.0M
SNT5HA152.2314 P02:49:33.11 -0.11.0M
SNT5HA152.2314 S02:49:51.58 0.01.0M
IDIMN156.2264 P02:49:33.89 0.11.0M
IDIMN156.2264 S02:49:52.57 -0.21.0M
IMODHC171.9252 P02:49:35.97 0.21.0M
IMODHC171.9252 S02:49:56.11 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kgza
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         02:49:08.91
  Latitude       35.4445 deg +/-   1 km
  Longitude       26.6015 deg +/-   1 km
  Depth           21 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.16 s
  Azimuthal gap       269 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.25 +/- 0.08  7      
  M     2.25      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ZKR  HL  0.5 224 P    02:49:17.76 -0.3 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.5 224 S    02:49:25.39  0.3 M 1.0 ZKR 
  STIA HC  0.5 240 P    02:49:18.35 -0.2 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.5 240 S    02:49:25.82 -0.0 M 1.0 STIA 
  KNSS HC  1.2 263 P    02:49:29.62 -0.6 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  1.2 263 S    02:49:46.61  0.1 M 1.0 KNSS 
  THERA HL  1.3 315 P    02:49:32.34  0.2 M 1.0 THERA
  THERA HL  1.3 315 S    02:49:49.81 -0.0 M 1.0 THERA
  SNT5 HA  1.4 314 P    02:49:33.11 -0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.4 314 S    02:49:51.58 -0.0 M 1.0 SNT5 
  IDI  MN  1.4 264 P    02:49:33.89  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  1.4 264 S    02:49:52.57 -0.2 M 1.0 IDI 
  IMOD HC  1.5 252 P    02:49:35.97  0.2 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  1.5 252 S    02:49:56.11 -0.0 M 1.0 IMOD 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ZKR  HL  0.5 224 MLv   2.13 -0.13  0.577762   
  STIA HC  0.5 240 MLv   2.39 0.14  0.895014   
  KNSS HC  1.2 263 MLv   2.29 0.04  0.220294   
  THERA HL  1.3 315 MLv   2.09 -0.16  0.118408   
  SNT5 HA  1.4 314 MLv   2.33 0.07  0.108848   
  IDI  MN  1.4 264 MLv   2.29 0.04  0.162183   
  IMOD HC  1.5 252 MLv   2.23 -0.02  0.118107