Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 01:20:36 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3829° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9853° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 17.1 χμ ΒΒΔ του Αιγίου
26.8 χμ ΒΑ της Πάτρας
159.1 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PYRGCL4.1 42 P01:20:37.33 0.11.0A
TRIZCL7.9104 P01:20:37.52 -0.31.0A
EFPHP8.5305 P01:20:38.02 0.11.0A
ROD3CL11.6224 P01:20:38.21 -0.31.0A
AGEOCL14.8152 P01:20:38.58 -0.41.0A
VVKHP15.8286 P01:20:39.30 0.11.0A
LAKAHA15.9182 P01:20:38.71 -0.51.0A
DIMTCL16.0161 P01:20:38.79 -0.41.0A
UPRHP20.6238 P01:20:40.14 0.21.0A
ANXHP24.1347 P01:20:40.53 0.01.0A
GR241Y38.6 28 P01:20:42.66 -0.41.0A
DSFHP47.3 86 P01:20:43.99 -0.51.0A
PVOHP47.7303 P01:20:45.15 0.61.0A
PLEVHP50.5274 P01:20:44.58 -0.51.0A
RLSHL58.2232 P01:20:45.99 -0.31.0A
AXARHA72.4 54 P01:20:48.58 -0.21.0A
PDOHP73.8289 P01:20:49.54 0.61.0A
AGGHT77.2 23 P01:20:48.75 -0.81.0A
IMANHL82.0 78 P01:20:51.69 1.31.0A
GR301Y108.9151 P01:20:56.42 1.61.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kgwc
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         01:20:36.08 +/-  0.2 s
  Latitude       38.3829 deg +/-   2 km
  Longitude       21.9853 deg +/-   2 km
  Depth            2 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.59 s
  Azimuthal gap       47 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.49 +/- 0.15 15      
  M     1.49      15 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PYRG CL  0.0 42 P    01:20:37.33  0.1 A 1.0 PYRG 
  TRIZ CL  0.1 104 P    01:20:37.52 -0.3 A 1.0 TRIZ 
  EFP  HP  0.1 305 P    01:20:38.02  0.1 A 1.0 EFP 
  ROD3 CL  0.1 224 P    01:20:38.21 -0.3 A 1.0 ROD3 
  AGEO CL  0.1 152 P    01:20:38.58 -0.4 A 1.0 AGEO 
  VVK  HP  0.1 286 P    01:20:39.30  0.1 A 1.0 VVK 
  LAKA HA  0.1 182 P    01:20:38.71 -0.5 A 1.0 LAKA 
  DIMT CL  0.1 161 P    01:20:38.79 -0.4 A 1.0 DIMT 
  UPR  HP  0.2 238 P    01:20:40.14  0.2 A 1.0 UPR 
  ANX  HP  0.2 347 P    01:20:40.53 -0.0 A 1.0 ANX 
  GR24 1Y  0.3 28 P    01:20:42.66 -0.4 A 1.0 GR24 
  DSF  HP  0.4 86 P    01:20:43.99 -0.5 A 1.0 DSF 
  PVO  HP  0.4 303 P    01:20:45.15  0.6 A 1.0 PVO 
  PLEV HP  0.5 274 P    01:20:44.58 -0.5 A 1.0 PLEV 
  RLS  HL  0.5 232 P    01:20:45.99 -0.3 A 1.0 RLS 
  AXAR HA  0.7 54 P    01:20:48.58 -0.2 A 1.0 AXAR 
  PDO  HP  0.7 289 P    01:20:49.54  0.6 A 1.0 PDO 
  AGG  HT  0.7 23 P    01:20:48.75 -0.8 A 1.0 AGG 
  IMAN HL  0.7 78 P    01:20:51.69  1.3 A 1.0 IMAN 
  GR30 1Y  1.0 151 P    01:20:56.42  1.6 A 1.0 GR30 

19 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PYRG CL  0.0 42 MLv   1.57 0.08  1.46033   
  TRIZ CL  0.1 104 MLv   1.84 0.35  3.48665   
  EFP  HP  0.1 305 MLv   1.41 -0.07  1.26635   
  ROD3 CL  0.1 224 MLv   1.65 0.16  2.77181   
  AGEO CL  0.1 152 MLv   1.47 -0.02  0.285695   
  VVK  HP  0.1 286 MLv   0.67 -0.82  0.706017   
  LAKA HA  0.1 182 MLv   1.22 -0.27  0.527684   
  DIMT CL  0.1 161 MLv   1.68 0.19  1.49919   
  UPR  HP  0.2 238 MLv   0.53 -0.95  0.956041   
  ANX  HP  0.2 347 MLv   1.80 0.31  1.25801   
  GR24 1Y  0.3 28 MLv   1.74 0.25  0.472426   
  DSF  HP  0.4 86 MLv   1.30 -0.18  0.105254   
  PVO  HP  0.4 303 MLv   1.53 0.04  0.173108   
  PLEV HP  0.5 274 MLv   1.31 -0.18  0.0879185   
  RLS  HL  0.5 232 MLv   1.50 0.01  0.0886223   
  AXAR HA  0.7 54 MLv   1.45 -0.04  0.244591   
  PDO  HP  0.7 289 MLv   1.68 0.20  0.103776   
  AGG  HT  0.7 23 MLv   1.54 0.05  0.0555649   
  IMAN HL  0.7 78 MLv   1.27 -0.22  0.0364436