Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 01:08:45 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.0
 Γεωγρ. Πλάτος
36.2432° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.1575° Α
 Εστιακό Βάθος
21 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 64.2 χμ Β της Καρπάθου
73.2 χμ Ν της Κω
360.0 χμ ΑΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NSR2HA36.9360 P01:08:51.77 -0.51.0M
NSR2HA36.9360 S01:08:57.78 0.01.0M
NISR2HL36.9 3 P01:08:51.59 -0.71.0M
NISR2HL36.9 3 S01:08:57.36 -0.41.0M
NISRHL40.9357 P01:08:52.33 -0.51.0M
NISRHL40.9357 S01:08:58.33 -0.41.0M
KOSPHC71.8 9 P01:08:57.79 0.31.0M
KOSPHC71.8 9 S01:09:06.99 0.21.0M
KLNAHL81.1348 P01:08:59.24 0.41.0M
KLNAHL81.1348 S01:09:09.82 0.51.0M
ARGHL86.5 92 P01:08:59.52 -0.21.0M
ARGHL86.5 92 S01:09:11.04 0.11.0M
THERAHL151.4275 P01:09:09.57 0.31.0M
THERAHL151.4275 S01:09:27.48 -0.21.0M
AKROHT158.3275 P01:09:10.84 0.71.0M
AKROHT158.3275 S01:09:29.46 0.31.0M
SNT5HA158.9276 P01:09:10.01 -0.21.0M
SNT5HA158.9276 S01:09:29.57 0.31.0M
CMBOHT158.9279 P01:09:10.19 0.01.0M
CMBOHT158.9279 S01:09:29.56 0.31.0M
SMGHL164.9350 P01:09:10.22 -0.71.0M
SMGHL164.9350 S01:09:30.19 -0.41.0M
APEHL172.5302 P01:09:11.28 -0.71.0M
APEHL172.5302 S01:09:31.99 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kgvs
  Description
   region name: Dodecanese Islands, Greece
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         01:08:45.09
  Latitude       36.2432 deg +/-   1 km
  Longitude       27.1575 deg +/-   1 km
  Depth           21 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       182 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.99 +/- 0.27 10      
  M     2.99      10 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NISR2 HL  0.3  3 P    01:08:51.59 -0.7 M 1.0 NISR2
  NISR2 HL  0.3  3 S    01:08:57.36 -0.4 M 1.0 NISR2
  NSR2 HA  0.3 360 P    01:08:51.77 -0.5 M 1.0 NSR2 
  NSR2 HA  0.3 360 S    01:08:57.78  0.0 M 1.0 NSR2 
  NISR HL  0.4 357 P    01:08:52.33 -0.5 M 1.0 NISR 
  NISR HL  0.4 357 S    01:08:58.33 -0.4 M 1.0 NISR 
  KOSP HC  0.6  9 P    01:08:57.79  0.3 M 1.0 KOSP 
  KOSP HC  0.6  9 S    01:09:06.99  0.2 M 1.0 KOSP 
  KLNA HL  0.7 348 P    01:08:59.24  0.4 M 1.0 KLNA 
  KLNA HL  0.7 348 S    01:09:09.82  0.5 M 1.0 KLNA 
  ARG  HL  0.8 92 P    01:08:59.52 -0.2 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  0.8 92 S    01:09:11.04  0.1 M 1.0 ARG 
  THERA HL  1.4 275 P    01:09:09.57  0.3 M 1.0 THERA
  THERA HL  1.4 275 S    01:09:27.48 -0.2 M 1.0 THERA
  AKRO HT  1.4 275 P    01:09:10.84  0.7 M 1.0 AKRO 
  AKRO HT  1.4 275 S    01:09:29.46  0.3 M 1.0 AKRO 
  CMBO HT  1.4 279 P    01:09:10.19 -0.0 M 1.0 CMBO 
  CMBO HT  1.4 279 S    01:09:29.56  0.3 M 1.0 CMBO 
  SNT5 HA  1.4 276 P    01:09:10.01 -0.2 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.4 276 S    01:09:29.57  0.3 M 1.0 SNT5 
  SMG  HL  1.5 350 P    01:09:10.22 -0.7 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.5 350 S    01:09:30.19 -0.4 M 1.0 SMG 
  APE  HL  1.6 302 P    01:09:11.28 -0.7 M 1.0 APE 
  APE  HL  1.6 302 S    01:09:31.99 -0.5 M 1.0 APE 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NISR2 HL  0.3  3 MLv   2.98 -0.00   9.1859   
  NSR2 HA  0.3 360 MLv   3.11 0.12  12.2965   
  NISR HL  0.4 357 MLv   2.69 -0.30  3.68295   
  KOSP HC  0.6  9 MLv   2.63 -0.36  0.935301   
  KLNA HL  0.7 348 MLv   2.70 -0.29  0.996591   
  ARG  HL  0.8 92 MLv   3.26 0.27  3.36085   
  THERA HL  1.4 275 MLv   3.08 0.09  1.05496   
  AKRO HT  1.4 275 MLv   3.35 0.36  1.82348   
  CMBO HT  1.4 279 MLv   3.82 0.83  5.26076   
  SNT5 HA  1.4 276 MLv   3.35 0.36  1.06961   
  SMG  HL  1.5 350 MLv   2.54 -0.45  0.262205   
  APE  HL  1.6 302 MLv   2.73 -0.25  0.373821