Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 00:52:56 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
37.7276° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.8155° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 10.0 χμ ΝΔ της Ζακύνθου
44.0 χμ ΔΝΔ της Ανδραβίδας
257.7 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP2.7137 P00:52:57.34 0.41.0A
KRI1HI7.3179 P00:52:57.27 -0.41.0A
ORTHHL17.3323 P00:52:59.28 -0.11.0A
GR281Y33.8 58 P00:53:01.38 -0.81.0A
RTZLHT38.9354 P00:53:02.56 -0.41.0A
VLSHL53.8338 P00:53:04.75 -0.81.0A
RLSHL67.7 57 P00:53:06.78 -1.11.0A
DMLNHT68.8326 P00:53:08.40 0.41.0A
DROHP82.5 72 P00:53:09.45 -0.91.0A
FSKHP84.3345 P00:53:10.29 -0.31.0A
PLEVHP92.1 34 P00:53:11.97 0.01.0A
EVGIHT100.3352 P00:53:13.15 -0.21.0A
PDOHP102.0 18 P00:53:12.66 -1.01.0A
NYDRHT110.1355 P00:53:16.58 1.61.0A
KLVHL122.3 73 P00:53:15.46 -1.41.0A
GURHP136.1 80 P00:53:19.56 0.71.0A
ANXHP136.4 45 P00:53:20.97 2.11.0A
PSAMCL136.9 61 P00:53:21.21 2.21.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kgvf
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         00:52:56.02 +/-  0.4 s
  Latitude       37.7276 deg +/-   3 km
  Longitude       20.8155 deg +/-   3 km
  Depth            2 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.04 s
  Azimuthal gap       144 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.56 +/- 0.15 13      
  M     1.56      13 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.0 137 P    00:52:57.34  0.4 A 1.0 LTHK 
  KRI1 HI  0.1 179 P    00:52:57.27 -0.4 A 1.0 KRI1 
  ORTH HL  0.2 323 P    00:52:59.28 -0.1 A 1.0 ORTH 
  GR28 1Y  0.3 58 P    00:53:01.38 -0.8 A 1.0 GR28 
  RTZL HT  0.4 354 P    00:53:02.56 -0.4 A 1.0 RTZL 
  VLS  HL  0.5 338 P    00:53:04.75 -0.8 A 1.0 VLS 
  RLS  HL  0.6 57 P    00:53:06.78 -1.1 A 1.0 RLS 
  DMLN HT  0.6 326 P    00:53:08.40  0.4 A 1.0 DMLN 
  DRO  HP  0.7 72 P    00:53:09.45 -0.9 A 1.0 DRO 
  FSK  HP  0.8 345 P    00:53:10.29 -0.3 A 1.0 FSK 
  PLEV HP  0.8 34 P    00:53:11.97  0.0 A 1.0 PLEV 
  EVGI HT  0.9 352 P    00:53:13.15 -0.2 A 1.0 EVGI 
  PDO  HP  0.9 18 P    00:53:12.66 -1.0 A 1.0 PDO 
  NYDR HT  1.0 355 P    00:53:16.58  1.6 A 1.0 NYDR 
  KLV  HL  1.1 73 P    00:53:15.46 -1.4 A 1.0 KLV 
  GUR  HP  1.2 80 P    00:53:19.56  0.7 A 1.0 GUR 
  ANX  HP  1.2 45 P    00:53:20.97  2.1 A 1.0 ANX 
  PSAM CL  1.2 61 P    00:53:21.21  2.2 A 1.0 PSAM 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.0 137 MLv   1.35 -0.21  1.51747   
  KRI1 HI  0.1 179 MLv   1.56 -0.00  1.89969   
  ORTH HL  0.2 323 MLv   1.35 -0.21  0.661164   
  GR28 1Y  0.3 58 MLv   1.27 -0.29  0.210617   
  RTZL HT  0.4 354 MLv   1.24 -0.32  0.146641   
  VLS  HL  0.5 338 MLv   1.65 0.09  0.159932   
  RLS  HL  0.6 57 MLv   1.59 0.02  0.0885058   
  DMLN HT  0.6 326 MLv   1.97 0.41  0.292164   
  DRO  HP  0.7 72 MLv   1.41 -0.15  0.103329   
  FSK  HP  0.8 345 MLv   1.95 0.39  0.170294   
  PLEV HP  0.8 34 MLv   1.51 -0.05  0.0562419   
  EVGI HT  0.9 352 MLv   1.79 0.23  0.0974869   
  PDO  HP  0.9 18 MLv   1.64 0.08  0.0678452   
  NYDR HT  1.0 355 MLv   1.71 0.15  0.0529613   
  KLV  HL  1.1 73 MLv   1.60 0.04  0.0372213