Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-26 00:39:53 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
34.5018° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2865° Α
 Εστιακό Βάθος
40 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 92.6 χμ Ν του Ηρακλείου
121.4 χμ ΝΑ του Ρεθύμνου
411.4 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PFKSHC62.6 16 P00:40:04.46 0.01.0M
PFKSHC62.6 16 S00:40:13.42 0.01.0M
TEFLHC66.7350 P00:40:04.94 0.01.0M
TEFLHC66.7350 S00:40:14.32 0.11.0M
IMODHC68.8320 P00:40:04.84 -0.31.0M
IMODHC68.8320 S00:40:14.58 -0.11.0M
SIVAHL71.9323 P00:40:05.37 -0.21.0M
SIVAHL71.9323 S00:40:15.38 0.11.0M
IDIMN94.6337 P00:40:08.71 0.21.0M
IDIMN94.6337 S00:40:20.47 -0.11.0M
GVDHL115.9289 P00:40:11.44 0.21.0M
GVDHL115.9289 S00:40:25.22 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kgut
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2024-05-26
  Time         00:39:52.75
  Latitude       34.5018 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2865 deg +/-   1 km
  Depth           40 km  +/-  6 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       273 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.95 +/- 0.15  6      
  M     1.95      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.6 16 P    00:40:04.46 -0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.6 16 S    00:40:13.42  0.0 M 1.0 PFKS 
  TEFL HC  0.6 350 P    00:40:04.94  0.0 M 1.0 TEFL 
  TEFL HC  0.6 350 S    00:40:14.32  0.1 M 1.0 TEFL 
  IMOD HC  0.6 320 P    00:40:04.84 -0.3 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.6 320 S    00:40:14.58 -0.1 M 1.0 IMOD 
  SIVA HL  0.6 323 P    00:40:05.37 -0.2 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.6 323 S    00:40:15.38  0.1 M 1.0 SIVA 
  IDI  MN  0.8 337 P    00:40:08.71  0.2 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.8 337 S    00:40:20.47 -0.1 M 1.0 IDI 
  GVD  HL  1.0 289 P    00:40:11.44  0.2 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 289 S    00:40:25.22 -0.0 M 1.0 GVD 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.6 16 MLv   2.05 0.10  0.275761   
  TEFL HC  0.6 350 MLv   1.97 0.02  0.215776   
  IMOD HC  0.6 320 MLv   2.09 0.14  0.279875   
  SIVA HL  0.6 323 MLv   2.02 0.07  0.231842   
  IDI  MN  0.8 337 MLv   1.52 -0.43  0.0563817   
  GVD  HL  1.0 289 MLv   1.83 -0.12  0.0685213