Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-25 21:32:10 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1800° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.4010° Α
 Εστιακό Βάθος
16 χμ
 Αρ. αφίξεων
8
 Επίκεντρο 7.1 χμ Δ του Αργοστολίου
61.2 χμ ΒΔ της Ζακύνθου
292.5 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LX10HA0.7112 P21:32:13.09 0.11.0M
LX10HA0.7112 S21:32:15.32 0.11.0M
HAVDHA3.0331 P21:32:12.98 -0.11.0M
HAVDHA3.0331 S21:32:14.99 -0.31.0M
DMLNHT6.9340 P21:32:13.42 0.11.0M
DMLNHT6.9340 S21:32:15.80 0.11.0M
VLSHL16.4 91 P21:32:14.18 -0.11.0M
VLSHL16.4 91 S21:32:17.38 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kgoo
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-25
  Time         21:32:10.18
  Latitude       38.1800 deg +/-   2 km
  Longitude       20.4010 deg +/-   2 km
  Depth           16 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.13 s
  Azimuthal gap       219 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.25 +/- 0.21  4      
  M     1.25      4 preferred 

8 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LX10 HA  0.0 112 P    21:32:13.09  0.1 M 1.0 LX10 
  LX10 HA  0.0 112 S    21:32:15.32  0.1 M 1.0 LX10 
  HAVD HA  0.0 331 P    21:32:12.98 -0.1 M 1.0 HAVD 
  HAVD HA  0.0 331 S    21:32:14.99 -0.3 M 1.0 HAVD 
  DMLN HT  0.1 340 P    21:32:13.42  0.1 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.1 340 S    21:32:15.80  0.1 M 1.0 DMLN 
  VLS  HL  0.1 91 P    21:32:14.18 -0.1 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.1 91 S    21:32:17.38  0.0 M 1.0 VLS 

4 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LX10 HA  0.0 112 MLv   1.59 0.34  2.95865   
  HAVD HA  0.0 331 MLv   1.09 -0.16  0.820396   
  DMLN HT  0.1 340 MLv   1.13 -0.12  0.973431   
  VLS  HL  0.1 91 MLv   1.29 0.04  0.598796