Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-25 18:20:45 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1712° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.7127° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
44
 Επίκεντρο 32.3 χμ ΒΔ της Κορίνθου
32.5 χμ ΝΝΔ της Λειβαδιάς
91.7 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THALHA15.7196 P18:20:47.66 -1.11.0A
PRDMHA16.9 44 P18:20:48.46 -0.51.0A
KIASHA20.7170 P18:20:49.06 -0.51.0A
ANTKHA22.0343 P18:20:49.06 -0.71.0A
DOMVHA25.2 68 P18:20:49.85 -0.41.0A
LTKHP27.7126 P18:20:49.91 -0.81.0A
LOUTHA30.7132 P18:20:50.31 -0.81.0A
DSFHP31.2329 P18:20:50.29 -0.91.0A
ACORHA34.1156 P18:20:50.61 -1.11.0A
DLFAHL39.0331 P18:20:51.94 -0.51.0A
GURHP41.6231 P18:20:51.42 -1.41.0A
IMANHL43.4 23 P18:20:52.60 -0.51.0A
THI2HL48.9 63 P18:20:54.49 0.51.0A
PSAMCL49.1290 P18:20:53.59 -0.41.0A
VILLHA52.4 91 P18:20:55.09 0.51.0A
KALEHA55.7296 P18:20:54.59 -0.51.0A
LKRHL58.7 25 P18:20:54.93 -0.61.0A
DIMTCL59.1278 P18:20:55.95 0.41.0A
TRIZCL59.9291 P18:20:55.28 -0.41.0A
ATALHA63.9 25 P18:20:56.19 -0.11.0A
LAKAHA64.6277 P18:20:56.74 0.31.0A
GR261Y66.0 67 P18:20:56.28 -0.41.0A
PYRGCL66.3294 P18:20:56.74 0.01.0A
AXARHA66.3356 P18:20:56.32 -0.41.0A
GR241Y73.1322 P18:20:57.36 -0.41.0A
GR301Y73.2189 P18:20:57.29 -0.51.0A
ROD3CL73.2282 P18:20:58.10 0.31.0A
EFPHP75.9292 P18:20:58.50 0.31.0A
VVKHP83.4290 P18:21:01.41 2.01.0A
ANXHP83.5304 P18:20:59.09 -0.31.0A
DROHP91.0255 P18:21:01.92 1.31.0A
VLXHP93.8198 P18:21:00.11 -0.91.0A
MRKAHA96.5 52 P18:21:01.90 0.51.0A
ERTRHA97.3 74 P18:21:01.74 0.11.0A
AGGHT100.0341 P18:21:02.29 0.31.0A
MRTHHA107.5 93 P18:21:05.52 2.31.0A
GR321Y136.1170 P18:21:08.26 1.21.0A
GR201Y145.0325 P18:21:10.00 1.71.0A
GR331Y160.2192 P18:21:11.29 1.01.0A
VLIHL162.9173 P18:21:12.37 1.71.0A
ITHCHT184.4281 P18:21:13.40 -0.21.0A
CHANHC317.7158 P18:21:30.16 0.01.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kgig
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-25
  Time         18:20:44.62 +/-  0.2 s
  Latitude       38.1712 deg +/-   1 km
  Longitude       22.7127 deg +/-   1 km
  Depth           10 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.86 s
  Azimuthal gap       34 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.80 +/- 0.15 31      
  M     1.80      31 preferred 

44 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THAL HA  0.1 196 P    18:20:47.66 -1.1 A 1.0 THAL 
  PRDM HA  0.2 44 P    18:20:48.46 -0.5 A 1.0 PRDM 
  KIAS HA  0.2 170 P    18:20:49.06 -0.5 A 1.0 KIAS 
  ANTK HA  0.2 343 P    18:20:49.06 -0.7 A 1.0 ANTK 
  DOMV HA  0.2 68 P    18:20:49.85 -0.4 A 1.0 DOMV 
  LTK  HP  0.2 126 P    18:20:49.91 -0.8 A 1.0 LTK 
  LOUT HA  0.3 132 P    18:20:50.31 -0.8 A 1.0 LOUT 
  DSF  HP  0.3 329 P    18:20:50.29 -0.9 A 1.0 DSF 
  ACOR HA  0.3 156 P    18:20:50.61 -1.1 A 1.0 ACOR 
  DLFA HL  0.4 331 P    18:20:51.94 -0.5 A 1.0 DLFA 
  GUR  HP  0.4 231 P    18:20:51.42 -1.4 A 1.0 GUR 
  IMAN HL  0.4 23 P    18:20:52.60 -0.5 A 1.0 IMAN 
  THI2 HL  0.4 63 P    18:20:54.49  0.5 A 1.0 THI2 
  PSAM CL  0.4 290 P    18:20:53.59 -0.4 A 1.0 PSAM 
  KLV  HL  0.5 254 P    18:20:50.38 -4.0 AX 0.0 KLV 
  VILL HA  0.5 91 P    18:20:55.09  0.5 A 1.0 VILL 
  KALE HA  0.5 296 P    18:20:54.59 -0.5 A 1.0 KALE 
  LKR  HL  0.5 25 P    18:20:54.93 -0.6 A 1.0 LKR 
  DIMT CL  0.5 278 P    18:20:55.95  0.4 A 1.0 DIMT 
  TRIZ CL  0.5 291 P    18:20:55.28 -0.4 A 1.0 TRIZ 
  ATAL HA  0.6 25 P    18:20:56.19 -0.1 A 1.0 ATAL 
  LAKA HA  0.6 277 P    18:20:56.74  0.3 A 1.0 LAKA 
  GR26 1Y  0.6 67 P    18:20:56.28 -0.4 A 1.0 GR26 
  PYRG CL  0.6 294 P    18:20:56.74  0.0 A 1.0 PYRG 
  AXAR HA  0.6 356 P    18:20:56.32 -0.4 A 1.0 AXAR 
  GR24 1Y  0.7 322 P    18:20:57.36 -0.4 A 1.0 GR24 
  GR30 1Y  0.7 189 P    18:20:57.29 -0.5 A 1.0 GR30 
  ROD3 CL  0.7 282 P    18:20:58.10  0.3 A 1.0 ROD3 
  EFP  HP  0.7 292 P    18:20:58.50  0.3 A 1.0 EFP 
  VVK  HP  0.8 290 P    18:21:01.41  2.0 A 1.0 VVK 
  ANX  HP  0.8 304 P    18:20:59.09 -0.3 A 1.0 ANX 
  DRO  HP  0.8 255 P    18:21:01.92  1.3 A 1.0 DRO 
  VLX  HP  0.8 198 P    18:21:00.11 -0.9 A 1.0 VLX 
  MRKA HA  0.9 52 P    18:21:01.90  0.5 A 1.0 MRKA 
  ERTR HA  0.9 74 P    18:21:01.74  0.1 A 1.0 ERTR 
  AGG  HT  0.9 341 P    18:21:02.29  0.3 A 1.0 AGG 
  MRTH HA  1.0 93 P    18:21:05.52  2.3 A 1.0 MRTH 
  GR32 1Y  1.2 170 P    18:21:08.26  1.2 A 1.0 GR32 
  PDO  HP  1.3 290 P    18:21:11.02  3.1 AX 0.0 PDO 
  GR20 1Y  1.3 325 P    18:21:10.00  1.7 A 1.0 GR20 
  GR33 1Y  1.4 192 P    18:21:11.29  1.0 A 1.0 GR33 
  VLI  HL  1.5 173 P    18:21:12.37  1.7 A 1.0 VLI 
  ITHC HT  1.7 281 P    18:21:13.40 -0.2 A 1.0 ITHC 
  CHAN HC  2.9 158 P    18:21:30.16 -0.0 A 1.0 CHAN 

41 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THAL HA  0.1 196 MLv   1.99 0.19   5.5921   
  PRDM HA  0.2 44 MLv   1.64 -0.15  1.31774   
  KIAS HA  0.2 170 MLv   2.32 0.52  4.98379   
  ANTK HA  0.2 343 MLv   1.74 -0.06  1.21959   
  DOMV HA  0.2 68 MLv   1.92 0.13  1.55703   
  LTK  HP  0.2 126 MLv   1.11 -0.69  0.774641   
  LOUT HA  0.3 132 MLv   1.82 0.02  0.900218   
  DSF  HP  0.3 329 MLv   1.84 0.05  0.914326   
  ACOR HA  0.3 156 MLv   1.31 -0.48  0.228884   
  DLFA HL  0.4 331 MLv   1.89 0.10  0.657122   
  GUR  HP  0.4 231 MLv   2.06 0.26  0.831496   
  IMAN HL  0.4 23 MLv   1.69 -0.10  0.321976   
  THI2 HL  0.4 63 MLv   2.07 0.27  0.557674   
  VILL HA  0.5 91 MLv   1.63 -0.16  0.166733   
  KALE HA  0.5 296 MLv   1.73 -0.07  0.172623   
  LKR  HL  0.5 25 MLv   2.47 0.67  0.426244   
  DIMT CL  0.5 278 MLv   2.21 0.42  0.434627   
  TRIZ CL  0.5 291 MLv   1.90 0.10  0.198833   
  ATAL HA  0.6 25 MLv   2.07 0.27  0.281425   
  LAKA HA  0.6 277 MLv   1.38 -0.42  0.0570406   
  GR26 1Y  0.6 67 MLv   1.82 0.02  0.15398   
  PYRG CL  0.6 294 MLv   1.55 -0.25  0.0522238   
  AXAR HA  0.6 356 MLv   1.94 0.14  0.811089   
  GR24 1Y  0.7 322 MLv   1.90 0.10  0.169757   
  GR30 1Y  0.7 189 MLv   1.77 -0.02  0.127693   
  ROD3 CL  0.7 282 MLv   1.68 -0.11  0.157615   
  EFP  HP  0.7 292 MLv   1.71 -0.09  0.106494   
  VVK  HP  0.8 290 MLv   0.99 -0.80  0.0880531   
  ANX  HP  0.8 304 MLv   1.86 0.06  0.137924   
  DRO  HP  0.8 255 MLv   1.52 -0.27  0.122474   
  VLX  HP  0.8 198 MLv   1.36 -0.44  0.0389477   
  MRKA HA  0.9 52 MLv   1.78 -0.02  0.0991899   
  ERTR HA  0.9 74 MLv   1.54 -0.25  0.0570298   
  AGG  HT  0.9 341 MLv   1.68 -0.12  0.0588128   
  MRTH HA  1.0 93 MLv   1.93 0.13  0.123285   
  GR32 1Y  1.2 170 MLv   1.77 -0.03  0.0613489   
  GR20 1Y  1.3 325 MLv   1.56 -0.24  0.0342305   
  GR33 1Y  1.4 192 MLv   1.81 0.02  0.0513571   
  VLI  HL  1.5 173 MLv   1.86 0.07  0.072498   
  ITHC HT  1.7 281 MLv   2.77 0.97  0.351088   
  CHAN HC  2.9 158 MLv   3.47 1.67  0.756217