Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-25 14:14:20 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2843° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.4505° Α
 Εστιακό Βάθος
3 χμ
 Αρ. αφίξεων
8
 Επίκεντρο 12.7 χμ ΒΒΔ του Αργοστολίου
50.6 χμ ΝΝΔ της Λευκάδας
289.1 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DMLNHT8.4233 P14:14:21.91 0.01.0M
DMLNHT8.4233 S14:14:23.41 0.01.0M
HAVDHA10.7213 P14:14:22.35 0.01.0M
HAVDHA10.7213 S14:14:24.20 0.01.0M
VLSHL17.0135 P14:14:23.48 -0.11.0M
VLSHL17.0135 S14:14:26.27 0.01.0M
FSKHP21.8 27 P14:14:24.54 0.21.0M
FSKHP21.8 27 S14:14:27.56 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kgac
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-25
  Time         14:14:20.03
  Latitude       38.2843 deg +/-   1 km
  Longitude       20.4505 deg +/-   1 km
  Depth            3 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.09 s
  Azimuthal gap       154 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.88 +/- 0.15  4      
  M     0.88      4 preferred 

8 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DMLN HT  0.1 233 P    14:14:21.91 -0.0 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.1 233 S    14:14:23.41 -0.0 M 1.0 DMLN 
  HAVD HA  0.1 213 P    14:14:22.35 -0.0 M 1.0 HAVD 
  HAVD HA  0.1 213 S    14:14:24.20  0.0 M 1.0 HAVD 
  VLS  HL  0.2 135 P    14:14:23.48 -0.1 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.2 135 S    14:14:26.27  0.0 M 1.0 VLS 
  FSK  HP  0.2 27 P    14:14:24.54  0.2 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.2 27 S    14:14:27.56 -0.1 M 1.0 FSK 

4 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DMLN HT  0.1 233 MLv   0.77 -0.12  0.385606   
  HAVD HA  0.1 213 MLv   0.91 0.03  0.351175   
  VLS  HL  0.2 135 MLv   1.14 0.25  0.408144   
  FSK  HP  0.2 27 MLv   0.79 -0.09  0.140637