Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-25 13:30:43 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2192° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7533° Α
 Εστιακό Βάθος
18 χμ
 Αρ. αφίξεων
21
 Επίκεντρο 3.3 χμ ΝΝΑ της Πάτρας
28.9 χμ Δ του Αιγίου
175.2 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PATCHL5.6 6 P13:30:47.99 0.81.0A
UPRHP7.7 22 P13:30:48.04 0.51.0A
ROD3CL15.7 51 P13:30:48.75 0.11.0A
LAKAHA19.8 83 P13:30:49.21 0.01.0A
VVKHP23.1 13 P13:30:49.25 -0.41.0A
DIMTCL25.5 83 P13:30:50.07 0.01.0A
EFPHP26.7 30 P13:30:49.89 -0.31.0A
AGEOCL27.6 79 P13:30:50.36 0.01.0A
DROHP29.9187 P13:30:51.05 0.41.0A
RLSHL31.1234 P13:30:50.52 -0.31.0A
PYRGCL31.3 47 P13:30:50.55 -0.31.0A
TRIZCL32.3 60 P13:30:50.67 -0.31.0A
PLEVHP37.1306 P13:30:50.78 -0.91.0A
KALEHA38.8 60 P13:30:51.78 -0.11.0A
PSAMCL39.3 73 P13:30:51.76 -0.21.0A
KLVHL39.8119 P13:30:51.99 -0.11.0A
ANXHP44.1 19 P13:30:52.35 -0.31.0A
PVOHP48.4336 P13:30:53.20 0.01.0A
GURHP60.4121 P13:30:55.07 0.11.0A
GR241Y64.8 36 P13:30:56.06 0.51.0A
PDOHP65.2311 P13:30:56.35 0.71.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kfyr
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-25
  Time         13:30:43.34 +/-  0.6 s
  Latitude       38.2192 deg +/-   3 km
  Longitude       21.7533 deg +/-   3 km
  Depth           18 km  +/-  6 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.40 s
  Azimuthal gap       71 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.39 +/- 0.20 12      
  M     1.39      12 preferred 

21 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PATC HL  0.1  6 P    13:30:47.99  0.8 A 1.0 PATC 
  UPR  HP  0.1 22 P    13:30:48.04  0.5 A 1.0 UPR 
  ROD3 CL  0.1 51 P    13:30:48.75  0.1 A 1.0 ROD3 
  LAKA HA  0.2 83 P    13:30:49.21 -0.0 A 1.0 LAKA 
  VVK  HP  0.2 13 P    13:30:49.25 -0.4 A 1.0 VVK 
  DIMT CL  0.2 83 P    13:30:50.07  0.0 A 1.0 DIMT 
  EFP  HP  0.2 30 P    13:30:49.89 -0.3 A 1.0 EFP 
  AGEO CL  0.2 79 P    13:30:50.36  0.0 A 1.0 AGEO 
  DRO  HP  0.3 187 P    13:30:51.05  0.4 A 1.0 DRO 
  RLS  HL  0.3 234 P    13:30:50.52 -0.3 A 1.0 RLS 
  PYRG CL  0.3 47 P    13:30:50.55 -0.3 A 1.0 PYRG 
  TRIZ CL  0.3 60 P    13:30:50.67 -0.3 A 1.0 TRIZ 
  PLEV HP  0.3 306 P    13:30:50.78 -0.9 A 1.0 PLEV 
  KALE HA  0.3 60 P    13:30:51.78 -0.1 A 1.0 KALE 
  PSAM CL  0.4 73 P    13:30:51.76 -0.2 A 1.0 PSAM 
  KLV  HL  0.4 119 P    13:30:51.99 -0.1 A 1.0 KLV 
  ANX  HP  0.4 19 P    13:30:52.35 -0.3 A 1.0 ANX 
  PVO  HP  0.4 336 P    13:30:53.20 -0.0 A 1.0 PVO 
  GUR  HP  0.5 121 P    13:30:55.07  0.1 A 1.0 GUR 
  GR24 1Y  0.6 36 P    13:30:56.06  0.5 A 1.0 GR24 
  PDO  HP  0.6 311 P    13:30:56.35  0.7 A 1.0 PDO 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PATC HL  0.1  6 MLv   1.86 0.47  4.16778   
  UPR  HP  0.1 22 MLv   0.49 -0.89  1.81699   
  ROD3 CL  0.1 51 MLv   1.49 0.10  1.49491   
  LAKA HA  0.2 83 MLv   1.13 -0.26  0.340662   
  VVK  HP  0.2 13 MLv   0.94 -0.45  0.851024   
  DIMT CL  0.2 83 MLv   1.51 0.12  0.589629   
  EFP  HP  0.2 30 MLv   1.60 0.22  0.685172   
  AGEO CL  0.2 79 MLv   1.50 0.12  0.149136   
  DRO  HP  0.3 187 MLv   1.09 -0.30  0.362493   
  RLS  HL  0.3 234 MLv   1.25 -0.14  0.234207   
  PYRG CL  0.3 47 MLv   1.56 0.18  0.303006   
  TRIZ CL  0.3 60 MLv   1.64 0.26  0.54763   
  PLEV HP  0.3 306 MLv   1.51 0.13  0.308194   
  PSAM CL  0.4 73 MLv   1.28 -0.11  0.15586