Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-25 12:45:06 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.6
 Γεωγρ. Πλάτος
35.7522° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.5253° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 59.4 χμ ΒΑ του Ηρακλείου
74.4 χμ Ν της Θήρας
294.9 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC58.8212 P12:45:16.17 -0.31.0M
KNSSHC58.8212 S12:45:24.64 0.31.0M
HER1HI61.6219 P12:45:17.58 0.71.0M
HER1HI61.6219 S12:45:25.66 0.51.0M
THR6HT68.1350 P12:45:16.93 -1.01.0M
THR6HT68.1350 S12:45:27.46 0.51.0M
ARK1HI71.1200 P12:45:19.11 0.61.0M
ARK1HI71.1200 S12:45:28.55 0.61.0M
IDIMN77.3228 P12:45:19.10 -0.51.0M
IDIMN77.3228 S12:45:28.91 -0.91.0M
STIAHC79.8140 P12:45:20.81 0.91.0M
STIAHC79.8140 S12:45:30.15 -0.21.0M
ZKRHL94.6138 P12:45:22.23 0.01.0M
ZKRHL94.6138 S12:45:34.19 -0.41.0M
IMODHC108.8217 P12:45:24.64 0.11.0M
IMODHC108.8217 S12:45:37.94 -0.61.0M
IMMVHL143.3257 P12:45:30.24 0.31.0M
IMMVHL143.3257 S12:45:48.00 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kfxe
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2024-05-25
  Time         12:45:06.07
  Latitude       35.7522 deg +/-   1 km
  Longitude       25.5253 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  5 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.54 s
  Azimuthal gap       148 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.56 +/- 0.12  7      
  M     2.56      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.5 212 P    12:45:16.17 -0.3 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.5 212 S    12:45:24.64  0.3 M 1.0 KNSS 
  HER1 HI  0.6 219 P    12:45:17.58  0.7 M 1.0 HER1 
  HER1 HI  0.6 219 S    12:45:25.66  0.5 M 1.0 HER1 
  THR6 HT  0.6 350 P    12:45:16.93 -1.0 M 1.0 THR6 
  THR6 HT  0.6 350 S    12:45:27.46  0.5 M 1.0 THR6 
  ARK1 HI  0.6 200 P    12:45:19.11  0.6 M 1.0 ARK1 
  ARK1 HI  0.6 200 S    12:45:28.55  0.6 M 1.0 ARK1 
  IDI  MN  0.7 228 P    12:45:19.10 -0.5 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.7 228 S    12:45:28.91 -0.9 M 1.0 IDI 
  STIA HC  0.7 140 P    12:45:20.81  0.9 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 140 S    12:45:30.15 -0.2 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.9 138 P    12:45:22.23 -0.0 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.9 138 S    12:45:34.19 -0.4 M 1.0 ZKR 
  IMOD HC  1.0 217 P    12:45:24.64  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  1.0 217 S    12:45:37.94 -0.6 M 1.0 IMOD 
  IMMV HL  1.3 257 P    12:45:30.24  0.3 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.3 257 S    12:45:48.00 -0.1 M 1.0 IMMV 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.5 212 MLv   2.62 0.06  1.12659   
  HER1 HI  0.6 219 MLv   3.04 0.48  2.70008   
  THR6 HT  0.6 350 MLv   2.44 -0.13  1.11534   
  ARK1 HI  0.6 200 MLv   2.60 0.04  0.87846   
  IDI  MN  0.7 228 MLv   2.59 0.02  0.797006   
  STIA HC  0.7 140 MLv   2.77 0.21  1.18933   
  ZKR  HL  0.9 138 MLv   2.52 -0.05  0.556984   
  IMOD HC  1.0 217 MLv   2.42 -0.15  0.372742   
  IMMV HL  1.3 257 MLv   2.38 -0.18  0.231398