Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-25 10:18:01 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.6
 Γεωγρ. Πλάτος
36.1939° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.5794° Α
 Εστιακό Βάθος
19 χμ
 Αρ. αφίξεων
11
 Επίκεντρο 50.8 χμ Α των Κυθήρων
85.4 χμ ΒΒΔ των Χανίων
199.4 χμ Ν της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ANKYHL44.1215 P10:18:12.31 2.41.0A
CH01HI85.1152 P10:18:15.82 0.11.0A
CHANHC85.9151 P10:18:13.72 -2.11.0A
IMMVHL89.2156 P10:18:13.21 -3.01.0A
KNDRHC106.7178 P10:18:16.90 -1.81.0A
IDIMN155.4130 P10:18:27.40 2.41.0A
GVDHL157.5163 P10:18:28.31 3.11.0A
ITMHL183.7307 P10:18:26.37 -2.21.0A
ACORHA198.9342 P10:18:31.35 0.91.0A
LTHKHP296.3305 P10:18:42.88 0.31.0A
LX10HA357.1309 P10:18:50.14 0.01.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kfsi
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2024-05-25
  Time         10:18:00.60 +/-  0.8 s
  Latitude       36.1939 deg +/-   7 km
  Longitude       23.5794 deg +/-   7 km
  Depth           19 km  +/-  9 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.99 s
  Azimuthal gap       148 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.58 +/- 0.25  7      
  M     2.58      7 preferred 

11 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ANKY HL  0.4 215 P    10:18:12.31  2.4 A 1.0 ANKY 
  CH01 HI  0.8 152 P    10:18:15.82  0.1 A 1.0 CH01 
  CHAN HC  0.8 151 P    10:18:13.72 -2.1 A 1.0 CHAN 
  IMMV HL  0.8 156 P    10:18:13.21 -3.0 A 1.0 IMMV 
  KNDR HC  1.0 178 P    10:18:16.90 -1.8 A 1.0 KNDR 
  IDI  MN  1.4 130 P    10:18:27.40  2.4 A 1.0 IDI 
  GVD  HL  1.4 163 P    10:18:28.31  3.1 A 1.0 GVD 
  ITM  HL  1.7 307 P    10:18:26.37 -2.2 A 1.0 ITM 
  ACOR HA  1.8 342 P    10:18:31.35  0.9 A 1.0 ACOR 
  LTHK HP  2.7 305 P    10:18:42.88  0.3 A 1.0 LTHK 
  LX10 HA  3.2 309 P    10:18:50.14  0.0 A 1.0 LX10 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ANKY HL  0.4 215 MLv   2.22 -0.36  1.04333   
  CH01 HI  0.8 152 MLv   2.94 0.36  1.64134   
  CHAN HC  0.8 151 MLv   3.03 0.44  3.94611   
  IMMV HL  0.8 156 MLv   2.82 0.23  1.17763   
  KNDR HC  1.0 178 MLv   2.73 0.15  0.79367   
  IDI  MN  1.4 130 MLv   2.56 -0.02  0.304026   
  GVD  HL  1.4 163 MLv   2.41 -0.17  0.161427   
  ITM  HL  1.7 307 MLv   1.92 -0.66  0.0500359   
  ACOR HA  1.8 342 MLv   2.40 -0.19  0.126726