Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-25 07:39:29 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1793° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.6500° Α
 Εστιακό Βάθος
40 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 34.5 χμ ΝΔ της Λειβαδιάς
36.5 χμ ΒΔ της Κορίνθου
97.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THALHA16.0176 P07:39:35.93 -0.71.0A
ELINHL16.8238 P07:39:35.51 -1.21.0A
ANTKHA20.2357 P07:39:36.81 -0.21.0A
PRDMHA20.6 57 P07:39:38.04 1.01.0A
DSFHP27.9337 P07:39:37.76 0.01.0A
LTKHP32.8122 P07:39:39.63 1.41.0A
GURHP38.2225 P07:39:38.87 0.11.0A
KLVHL46.2251 P07:39:40.95 1.31.0A
AMPEHA55.7 76 P07:39:38.89 -1.71.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kfnc
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-25
  Time         07:39:28.61 +/-  1.5 s
  Latitude       38.1793 deg +/-   5 km
  Longitude       22.6500 deg +/-   5 km
  Depth           40 km  +/-  16 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.01 s
  Azimuthal gap       86 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.99 +/- 0.34  7      
  M     0.99      7 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THAL HA  0.1 176 P    07:39:35.93 -0.7 A 1.0 THAL 
  ELIN HL  0.2 238 P    07:39:35.51 -1.2 A 1.0 ELIN 
  ANTK HA  0.2 357 P    07:39:36.81 -0.2 A 1.0 ANTK 
  PRDM HA  0.2 57 P    07:39:38.04  1.0 A 1.0 PRDM 
  DSF  HP  0.3 337 P    07:39:37.76 -0.0 A 1.0 DSF 
  LTK  HP  0.3 122 P    07:39:39.63  1.4 A 1.0 LTK 
  GUR  HP  0.3 225 P    07:39:38.87  0.1 A 1.0 GUR 
  KLV  HL  0.4 251 P    07:39:40.95  1.3 A 1.0 KLV 
  AMPE HA  0.5 76 P    07:39:38.89 -1.7 A 1.0 AMPE 
  GR15 1Y  2.2 325 P    07:40:03.55  1.5 AX 0.0 GR15 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THAL HA  0.1 176 MLv   1.00 0.01  0.559459   
  ELIN HL  0.2 238 MLv   1.38 0.39  0.721709   
  ANTK HA  0.2 357 MLv   0.58 -0.41  0.0937553   
  PRDM HA  0.2 57 MLv   0.60 -0.39  0.0966228   
  DSF  HP  0.3 337 MLv   1.00 0.01  0.158961   
  LTK  HP  0.3 122 MLv   0.14 -0.85  0.0622225   
  GUR  HP  0.3 225 MLv   1.49 0.50  0.274728   
  KLV  HL  0.4 251 MLv   0.90 -0.09  0.0333636   
  AMPE HA  0.5 76 MLv   1.65 0.66  0.142266