Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-25 05:52:38 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3731° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8217° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 16.2 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
26.6 χμ ΔΒΔ του Αιγίου
172.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VVKHP5.5351 P05:52:40.17 -0.31.0A
EFPHP9.5 51 P05:52:40.74 -0.31.0A
ROD3CL9.5140 P05:52:40.84 -0.21.0A
PYRGCL17.5 76 P05:52:43.28 1.01.0A
LAKAHA20.1137 P05:52:42.86 0.11.0A
TRIZCL21.9 92 P05:52:42.99 0.01.0A
ANXHP26.0 19 P05:52:43.51 -0.21.0A
PSAMCL32.1100 P05:52:44.73 0.11.0A
PLEVHP36.4277 P05:52:45.64 0.31.0A
KLVHL46.5142 P05:52:46.49 -0.51.0A
GR241Y47.8 43 P05:52:47.13 0.01.0A
DROHP47.8192 P05:52:47.24 0.11.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kfjp
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-25
  Time         05:52:38.14 +/-  1.6 s
  Latitude       38.3731 deg +/-   3 km
  Longitude       21.8217 deg +/-   3 km
  Depth            8 km  +/-  12 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       85 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.79 +/- 0.24 10      
  M     0.79      10 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VVK  HP  0.0 351 P    05:52:40.17 -0.3 A 1.0 VVK 
  EFP  HP  0.1 51 P    05:52:40.74 -0.3 A 1.0 EFP 
  ROD3 CL  0.1 140 P    05:52:40.84 -0.2 A 1.0 ROD3 
  PYRG CL  0.2 76 P    05:52:43.28  1.0 A 1.0 PYRG 
  LAKA HA  0.2 137 P    05:52:42.86  0.1 A 1.0 LAKA 
  TRIZ CL  0.2 92 P    05:52:42.99 -0.0 A 1.0 TRIZ 
  ANX  HP  0.2 19 P    05:52:43.51 -0.2 A 1.0 ANX 
  PSAM CL  0.3 100 P    05:52:44.73  0.1 A 1.0 PSAM 
  PLEV HP  0.3 277 P    05:52:45.64  0.3 A 1.0 PLEV 
  KLV  HL  0.4 142 P    05:52:46.49 -0.5 A 1.0 KLV 
  GR24 1Y  0.4 43 P    05:52:47.13 -0.0 A 1.0 GR24 
  DRO  HP  0.4 192 P    05:52:47.24  0.1 A 1.0 DRO 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VVK  HP  0.0 351 MLv   0.63 -0.16  1.14941   
  EFP  HP  0.1 51 MLv   1.15 0.36  0.65182   
  ROD3 CL  0.1 140 MLv   1.06 0.28   0.8052   
  PYRG CL  0.2 76 MLv   0.45 -0.34  0.0511862   
  LAKA HA  0.2 137 MLv   0.37 -0.42  0.0586205   
  TRIZ CL  0.2 92 MLv   0.61 -0.17  0.092617   
  ANX  HP  0.2 19 MLv   0.97 0.18  0.166153   
  PSAM CL  0.3 100 MLv   0.43 -0.36  0.0332979   
  PLEV HP  0.3 277 MLv   0.75 -0.04  0.0549774   
  KLV  HL  0.4 142 MLv   0.95 0.16  0.0364557   
  GR24 1Y  0.4 43 MLv   0.89 0.10  0.039082   
  DRO  HP  0.4 192 MLv   1.15 0.36  0.149431