Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-25 05:07:32 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4922° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7843° Α
 Εστιακό Βάθος
15 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 27.9 χμ Β της Πάτρας
33.8 χμ ΑΒΑ του Μεσολογγίου
179.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VVKHP8.1163 P05:07:30.82 -5.21.0A
EFPHP12.8124 P05:07:36.84 0.11.0A
ANXHP16.4 47 P05:07:39.57 2.31.0A
ROD3CL22.5155 P05:07:37.13 -1.01.0A
TRIZCL28.8119 P05:07:39.10 0.01.0A
LAKAHA32.7149 P05:07:40.83 1.21.0A
KLVHL59.2147 P05:07:43.33 -0.21.0A
DROHP60.4186 P05:07:50.03 6.31.0A
TSLKHT104.8291 P05:07:48.55 -1.81.0A
THIVHA136.6 99 P05:07:52.75 -1.81.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kfic
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-25
  Time         05:07:32.23 +/-  0.5 s
  Latitude       38.4922 deg +/-   4 km
  Longitude       21.7843 deg +/-   4 km
  Depth           15 km  +/-  5 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       2.85 s
  Azimuthal gap       116 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.50 +/- 0.25  6      
  M     0.50      6 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VVK  HP  0.1 163 P    05:07:30.82 -5.2 A 1.0 VVK 
  EFP  HP  0.1 124 P    05:07:36.84  0.1 A 1.0 EFP 
  ANX  HP  0.1 47 P    05:07:39.57  2.3 A 1.0 ANX 
  ROD3 CL  0.2 155 P    05:07:37.13 -1.0 A 1.0 ROD3 
  TRIZ CL  0.3 119 P    05:07:39.10  0.0 A 1.0 TRIZ 
  LAKA HA  0.3 149 P    05:07:40.83  1.2 A 1.0 LAKA 
  KLV  HL  0.5 147 P    05:07:43.33 -0.2 A 1.0 KLV 
  DRO  HP  0.5 186 P    05:07:50.03  6.3 A 1.0 DRO 
  TSLK HT  0.9 291 P    05:07:48.55 -1.8 A 1.0 TSLK 
  THIV HA  1.2 99 P    05:07:52.75 -1.8 A 1.0 THIV 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VVK  HP  0.1 163 MLv   0.21 -0.29  0.37615   
  EFP  HP  0.1 124 MLv   0.61 0.11  0.154877   
  ANX  HP  0.1 47 MLv   0.10 -0.40  0.0390443   
  ROD3 CL  0.2 155 MLv   0.75 0.25  0.185627   
  TRIZ CL  0.3 119 MLv   0.46 -0.04  0.0436069   
  LAKA HA  0.3 149 MLv   0.76 0.26  0.0697172