Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-25 04:50:52 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
37.5392° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.6575° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 24.3 χμ ΝΑ του Πύργου
52.8 χμ ΝΑ της Ανδραβίδας
189.0 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AMTHP4.6 99 P04:50:53.02 -1.61.0A
DROHP46.2 6 P04:51:00.43 -0.71.0A
ITMHL46.5149 P04:51:00.40 -0.81.0A
VLXHP66.4106 P04:51:05.51 1.21.0A
KLVHL70.9 38 P04:51:04.08 -0.91.0A
PYLHP72.0174 P04:51:04.95 -0.21.0A
GURHP74.7 54 P04:51:04.75 -0.91.0A
ROD3CL87.9 13 P04:51:08.65 1.01.0A
ORTHHL91.4293 P04:51:08.00 -0.21.0A
PSAMCL98.5 28 P04:51:09.50 0.21.0A
TRIZCL98.8 21 P04:51:09.36 0.01.0A
GR331Y105.1145 P04:51:10.38 0.01.0A
ANXHP119.5 11 P04:51:13.41 1.01.0A
GR321Y133.8118 P04:51:16.36 1.91.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kfho
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2024-05-25
  Time         04:50:52.20 +/-  0.4 s
  Latitude       37.5392 deg +/-   2 km
  Longitude       21.6575 deg +/-   4 km
  Depth           10 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.95 s
  Azimuthal gap       119 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.69 +/- 0.32  9      
  M     1.69      9 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AMT  HP  0.0 99 P    04:50:53.02 -1.6 A 1.0 AMT 
  DRO  HP  0.4  6 P    04:51:00.43 -0.7 A 1.0 DRO 
  ITM  HL  0.4 149 P    04:51:00.40 -0.8 A 1.0 ITM 
  VLX  HP  0.6 106 P    04:51:05.51  1.2 A 1.0 VLX 
  KLV  HL  0.6 38 P    04:51:04.08 -0.9 A 1.0 KLV 
  PYL  HP  0.6 174 P    04:51:04.95 -0.2 A 1.0 PYL 
  GUR  HP  0.7 54 P    04:51:04.75 -0.9 A 1.0 GUR 
  ROD3 CL  0.8 13 P    04:51:08.65  1.0 A 1.0 ROD3 
  ORTH HL  0.8 293 P    04:51:08.00 -0.2 A 1.0 ORTH 
  PSAM CL  0.9 28 P    04:51:09.50  0.2 A 1.0 PSAM 
  TRIZ CL  0.9 21 P    04:51:09.36  0.0 A 1.0 TRIZ 
  GR33 1Y  0.9 145 P    04:51:10.38  0.0 A 1.0 GR33 
  ANX  HP  1.1 11 P    04:51:13.41  1.0 A 1.0 ANX 
  GR32 1Y  1.2 118 P    04:51:16.36  1.9 A 1.0 GR32 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AMT  HP  0.0 99 MLv   2.23 0.54  10.3208   
  DRO  HP  0.4  6 MLv   1.20 -0.49  0.185298   
  ITM  HL  0.4 149 MLv   1.42 -0.28  0.142373   
  VLX  HP  0.6 106 MLv   1.19 -0.51  0.0357817   
  KLV  HL  0.6 38 MLv   2.09 0.40  0.205832   
  PYL  HP  0.6 174 MLv   2.01 0.31  0.0826461   
  GUR  HP  0.7 54 MLv   1.91 0.22  0.172159   
  ROD3 CL  0.8 13 MLv   2.09 0.40  0.337909   
  PSAM CL  0.9 28 MLv   1.43 -0.26  0.043906   
  TRIZ CL  0.9 21 MLv   1.58 -0.11  0.0609765   
  GR33 1Y  0.9 145 MLv   1.47 -0.22  0.0441218