Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-25 03:10:33 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.6154° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.8722° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 11.7 χμ ΔΝΔ της Αταλάντης
20.1 χμ Β της Λειβαδιάς
102.9 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IMANHL9.9162 P03:10:35.10 -0.81.0A
LKRHL11.6 71 P03:10:35.78 -0.41.0A
ATALHA15.5 56 P03:10:36.61 -0.21.0A
AXARHA25.0312 P03:10:38.31 0.11.0A
ANTKHA34.9216 P03:10:40.26 0.51.0A
PRDMHA37.3183 P03:10:39.35 -0.81.0A
DSFHP37.6233 P03:10:39.66 -0.61.0A
THI2HL40.0132 P03:10:41.11 0.51.0A
DOMVHA40.9167 P03:10:41.52 0.81.0A
GR261Y52.6117 P03:10:42.66 0.11.0A
GR241Y59.4278 P03:10:43.41 -0.21.0A
AGGHT64.8314 P03:10:45.00 0.51.0A
LTKHP66.4173 P03:10:45.26 0.51.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kfef
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-25
  Time         03:10:32.62 +/-  0.3 s
  Latitude       38.6154 deg +/-   3 km
  Longitude       22.8722 deg +/-   3 km
  Depth           10 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.52 s
  Azimuthal gap       102 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.23 +/- 0.13 11      
  M     1.23      11 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IMAN HL  0.1 162 P    03:10:35.10 -0.8 A 1.0 IMAN 
  LKR  HL  0.1 71 P    03:10:35.78 -0.4 A 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.1 56 P    03:10:36.61 -0.2 A 1.0 ATAL 
  AXAR HA  0.2 312 P    03:10:38.31  0.1 A 1.0 AXAR 
  ANTK HA  0.3 216 P    03:10:40.26  0.5 A 1.0 ANTK 
  PRDM HA  0.3 183 P    03:10:39.35 -0.8 A 1.0 PRDM 
  DSF  HP  0.3 233 P    03:10:39.66 -0.6 A 1.0 DSF 
  THI2 HL  0.4 132 P    03:10:41.11  0.5 A 1.0 THI2 
  DOMV HA  0.4 167 P    03:10:41.52  0.8 A 1.0 DOMV 
  GR26 1Y  0.5 117 P    03:10:42.66  0.1 A 1.0 GR26 
  GR24 1Y  0.5 278 P    03:10:43.41 -0.2 A 1.0 GR24 
  VILL HA  0.6 142 P    03:10:47.91  3.7 AX 0.0 VILL 
  AGG  HT  0.6 314 P    03:10:45.00  0.5 A 1.0 AGG 
  LTK  HP  0.6 173 P    03:10:45.26  0.5 A 1.0 LTK 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IMAN HL  0.1 162 MLv   1.48 0.25  1.35503   
  LKR  HL  0.1 71 MLv   1.61 0.37  0.883828   
  ATAL HA  0.1 56 MLv   0.97 -0.27  0.300134   
  AXAR HA  0.2 312 MLv   1.34 0.11  1.64253   
  ANTK HA  0.3 216 MLv   1.07 -0.16  0.125832   
  PRDM HA  0.3 183 MLv   1.14 -0.09  0.128366   
  DSF  HP  0.3 233 MLv   1.23 -0.01  0.15415   
  THI2 HL  0.4 132 MLv   1.18 -0.05  0.12148   
  DOMV HA  0.4 167 MLv   1.38 0.14  0.179222   
  GR26 1Y  0.5 117 MLv   1.24 0.01  0.0668527   
  GR24 1Y  0.5 278 MLv   1.14 -0.10  0.0357511   
  AGG  HT  0.6 314 MLv   1.40 0.17  0.0465792   
  LTK  HP  0.6 173 MLv   0.60 -0.64  0.0352487