Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-25 03:00:10 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1354° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8993° Α
 Εστιακό Βάθος
17 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 18.8 χμ ΝΑ της Πάτρας
20.3 χμ ΝΔ του Αιγίου
161.5 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ROD3CL19.2358 P03:00:17.80 2.11.0A
TRIZCL29.7 31 P03:00:16.47 -0.71.0A
PYRGCL32.2 19 P03:00:16.15 -1.41.0A
PSAMCL32.4 50 P03:00:18.25 0.71.0A
EFPHP32.4 1 P03:00:16.76 -0.81.0A
VVKHP32.8347 P03:00:18.26 0.61.0A
KALEHA35.3 36 P03:00:19.33 1.31.0A
ANXHP51.0 2 P03:00:19.11 -1.11.0A
GR241Y66.7 23 P03:00:21.25 -1.21.0A
AMTHP69.1194 P03:00:21.87 -1.01.0A
LTHKHP104.5243 P03:00:28.18 0.21.0A
PYLHP138.6186 P03:00:33.10 0.71.0A
GR091Y320.0 28 P03:00:55.69 0.61.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kfdw
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2024-05-25
  Time         03:00:10.04 +/-  0.3 s
  Latitude       38.1354 deg +/-   4 km
  Longitude       21.8993 deg +/-   5 km
  Depth           17 km  +/-  5 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.07 s
  Azimuthal gap       136 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.44 +/- 0.62 11      
  M     1.44      11 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LAKA HA  0.1 31 P    03:00:18.25  3.4 AX 0.0 LAKA 
  ROD3 CL  0.2 358 P    03:00:17.80  2.1 A 1.0 ROD3 
  TRIZ CL  0.3 31 P    03:00:16.47 -0.7 A 1.0 TRIZ 
  PYRG CL  0.3 19 P    03:00:16.15 -1.4 A 1.0 PYRG 
  PSAM CL  0.3 50 P    03:00:18.25  0.7 A 1.0 PSAM 
  EFP  HP  0.3  1 P    03:00:16.76 -0.8 A 1.0 EFP 
  VVK  HP  0.3 347 P    03:00:18.26  0.6 A 1.0 VVK 
  KALE HA  0.3 36 P    03:00:19.33  1.3 A 1.0 KALE 
  ANX  HP  0.5  2 P    03:00:19.11 -1.1 A 1.0 ANX 
  GR24 1Y  0.6 23 P    03:00:21.25 -1.2 A 1.0 GR24 
  AMT  HP  0.6 194 P    03:00:21.87 -1.0 A 1.0 AMT 
  LTHK HP  0.9 243 P    03:00:28.18  0.2 A 1.0 LTHK 
  PYL  HP  1.2 186 P    03:00:33.10  0.7 A 1.0 PYL 
  GR09 1Y  2.9 28 P    03:00:55.69  0.6 A 1.0 GR09 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ROD3 CL  0.2 358 MLv   0.83 -0.61  0.267619   
  TRIZ CL  0.3 31 MLv   1.35 -0.09  0.322279   
  PYRG CL  0.3 19 MLv   1.68 0.24  0.373179   
  PSAM CL  0.3 50 MLv   0.59 -0.85  0.0475847   
  EFP  HP  0.3  1 MLv   1.06 -0.38  0.141179   
  VVK  HP  0.3 347 MLv   0.30 -1.14  0.111318   
  KALE HA  0.3 36 MLv   0.69 -0.75  0.0504868   
  ANX  HP  0.5  2 MLv   1.52 0.08  0.138878   
  GR24 1Y  0.6 23 MLv   1.23 -0.20  0.0396323   
  AMT  HP  0.6 194 MLv   3.54 2.11  7.92552   
  LTHK HP  0.9 243 MLv   2.04 0.60  0.165142   
  PYL  HP  1.2 186 MLv   2.38 0.95  0.0797529   
  GR09 1Y  2.9 28 MLv   2.70 1.26  0.0628311