Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-25 01:45:28 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
35.8028° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.5067° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 63.1 χμ ΒΒΑ του Ηρακλείου
68.6 χμ Ν της Θήρας
289.2 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THERAHL62.8357 P01:45:39.05 -0.11.0M
THERAHL62.8357 S01:45:47.48 -0.11.0M
KNSSHC62.8208 P01:45:39.15 0.01.0M
KNSSHC62.8208 S01:45:47.52 -0.11.0M
SNT5HA67.6351 P01:45:40.16 0.21.0M
SNT5HA67.6351 S01:45:48.69 -0.21.0M
IDIMN79.9224 P01:45:42.05 0.01.0M
IDIMN79.9224 S01:45:52.58 -0.11.0M
PFKSHC84.5182 P01:45:42.55 -0.21.0M
PFKSHC84.5182 S01:45:54.10 0.21.0M
STIAHC85.2142 P01:45:43.05 0.21.0M
STIAHC85.2142 S01:45:53.80 -0.21.0M
IMODHC112.3215 P01:45:47.70 0.61.0M
IMODHC112.3215 S01:46:01.41 -0.21.0M
APEHL141.2 1 P01:45:51.34 -0.31.0M
APEHL141.2 1 S01:46:09.86 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kfbl
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2024-05-25
  Time         01:45:28.14
  Latitude       35.8028 deg +/-   0 km
  Longitude       25.5067 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       141 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.04 +/- 0.07  6      
  M     2.04      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THERA HL  0.6 357 P    01:45:39.05 -0.1 M 1.0 THERA
  THERA HL  0.6 357 S    01:45:47.48 -0.1 M 1.0 THERA
  KNSS HC  0.6 208 P    01:45:39.15 -0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.6 208 S    01:45:47.52 -0.1 M 1.0 KNSS 
  SNT5 HA  0.6 351 P    01:45:40.16  0.2 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  0.6 351 S    01:45:48.69 -0.2 M 1.0 SNT5 
  IDI  MN  0.7 224 P    01:45:42.05  0.0 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.7 224 S    01:45:52.58 -0.1 M 1.0 IDI 
  PFKS HC  0.8 182 P    01:45:42.55 -0.2 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.8 182 S    01:45:54.10  0.2 M 1.0 PFKS 
  STIA HC  0.8 142 P    01:45:43.05  0.2 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.8 142 S    01:45:53.80 -0.2 M 1.0 STIA 
  IMOD HC  1.0 215 P    01:45:47.70  0.6 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  1.0 215 S    01:46:01.41 -0.2 M 1.0 IMOD 
  APE  HL  1.3  1 P    01:45:51.34 -0.3 M 1.0 APE 
  APE  HL  1.3  1 S    01:46:09.86  0.3 M 1.0 APE 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THERA HL  0.6 357 MLv   1.98 -0.05  0.233756   
  KNSS HC  0.6 208 MLv   2.12 0.08  0.319395   
  SNT5 HA  0.6 351 MLv   2.26 0.23  0.247202   
  IDI  MN  0.7 224 MLv   1.94 -0.10  0.172012   
  PFKS HC  0.8 182 MLv   2.00 -0.03  0.190906   
  STIA HC  0.8 142 MLv   2.11 0.08  0.244957   
  IMOD HC  1.0 215 MLv   1.96 -0.08  0.124189   
  APE  HL  1.3  1 MLv   2.04 0.00  0.107502