Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-25 01:37:38 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4813° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.6831° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
15
 Επίκεντρο 30.4 χμ ΝΑ του Πύργου
59.2 χμ ΝΑ της Ανδραβίδας
188.7 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AMTHP6.1 22 P01:37:33.65 -5.51.0A
ITMHL39.9147 P01:37:45.17 0.31.0A
DROHP52.4 3 P01:37:45.88 -1.11.0A
KLVHL74.8 33 P01:37:49.45 -1.31.0A
GURHP77.0 49 P01:37:49.91 -1.21.0A
LTHKHP78.8289 P01:37:51.09 -0.31.0A
ORTHHL96.1296 P01:37:53.36 -1.01.0A
PSAMCL103.3 25 P01:38:01.03 5.51.0A
TRIZCL104.1 19 P01:37:55.04 -0.61.0A
KALEHA108.8 21 P01:37:56.19 -0.31.0A
ANXHP125.4 9 P01:37:59.45 0.51.0A
DSFHP127.2 35 P01:37:59.98 0.81.0A
GR241Y141.5 18 P01:38:01.73 0.51.0A
TRKAHL230.6 2 P01:38:17.52 4.11.0A
IDIMN376.6129 P01:38:31.05 -0.51.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kfbe
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2024-05-25
  Time         01:37:37.70 +/-  0.4 s
  Latitude       37.4813 deg +/-   3 km
  Longitude       21.6831 deg +/-   3 km
  Depth            2 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       2.38 s
  Azimuthal gap       142 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.46 +/- 0.17 11      
  M     1.46      11 preferred 

15 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AMT  HP  0.1 22 P    01:37:33.65 -5.5 A 1.0 AMT 
  ITM  HL  0.4 147 P    01:37:45.17  0.3 A 1.0 ITM 
  DRO  HP  0.5  3 P    01:37:45.88 -1.1 A 1.0 DRO 
  KLV  HL  0.7 33 P    01:37:49.45 -1.3 A 1.0 KLV 
  GUR  HP  0.7 49 P    01:37:49.91 -1.2 A 1.0 GUR 
  LTHK HP  0.7 289 P    01:37:51.09 -0.3 A 1.0 LTHK 
  ORTH HL  0.9 296 P    01:37:53.36 -1.0 A 1.0 ORTH 
  PSAM CL  0.9 25 P    01:38:01.03  5.5 A 1.0 PSAM 
  TRIZ CL  0.9 19 P    01:37:55.04 -0.6 A 1.0 TRIZ 
  KALE HA  1.0 21 P    01:37:56.19 -0.3 A 1.0 KALE 
  ANX  HP  1.1  9 P    01:37:59.45  0.5 A 1.0 ANX 
  DSF  HP  1.1 35 P    01:37:59.98  0.8 A 1.0 DSF 
  GR24 1Y  1.3 18 P    01:38:01.73  0.5 A 1.0 GR24 
  TRKA HL  2.1  2 P    01:38:17.52  4.1 A 1.0 TRKA 
  IDI  MN  3.4 129 P    01:38:31.05 -0.5 A 1.0 IDI 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AMT  HP  0.1 22 MLv   1.66 0.20  2.55439   
  ITM  HL  0.4 147 MLv   0.86 -0.60  0.0583362   
  DRO  HP  0.5  3 MLv   0.89 -0.57  0.0636575   
  KLV  HL  0.7 33 MLv   1.39 -0.07  0.0396623   
  GUR  HP  0.7 49 MLv   1.34 -0.12  0.0457248   
  LTHK HP  0.7 289 MLv   1.51 0.04  0.0651247   
  ORTH HL  0.9 296 MLv   1.72 0.26  0.0878637   
  PSAM CL  0.9 25 MLv   1.36 -0.10  0.0352235   
  TRIZ CL  0.9 19 MLv   1.48 0.01  0.0456424   
  KALE HA  1.0 21 MLv   1.59 0.13  0.0557151   
  ANX  HP  1.1  9 MLv   1.42 -0.04  0.0313319   
  DSF  HP  1.1 35 MLv   2.25 0.79  0.208401   
  GR24 1Y  1.3 18 MLv   1.54 0.07  0.0340158