Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2024-05-25 01:26:23 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
39.7524° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.7894° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
30
 Επίκεντρο 10.8 χμ ΒΒΔ των Ιωαννίνων
33.1 χμ Ν της Κόνιτσας
321.9 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR141Y24.3312 P01:26:27.88 0.41.0A
GR151Y30.4 46 P01:26:28.92 0.41.0A
PRMDHP36.1133 P01:26:29.30 -0.21.0A
KPROHT53.9 65 P01:26:32.31 -0.21.0A
PENTHL57.6 31 P01:26:33.09 0.01.0A
TETRHL61.5137 P01:26:33.02 -0.81.0A
GR171Y72.0 91 P01:26:33.47 -2.11.0A
GR19B1Y76.7240 P01:26:36.17 -0.21.0A
NESTHT76.9 17 P01:26:36.77 0.41.0A
KEKHL85.0267 P01:26:36.94 -0.81.0A
GR201Y100.3125 P01:26:39.29 -1.01.0A
GR161Y103.2 71 P01:26:40.53 -0.31.0A
TSLKHT103.8186 P01:26:40.69 -0.21.0A
GR101Y106.2 40 P01:26:40.96 -0.41.0A
THLHL106.9101 P01:26:41.29 -0.21.0A
LKD2HT107.7186 P01:26:41.28 -0.31.0A
NYDRHT115.8184 P01:26:41.90 -0.91.0A
EVGIHT126.3185 P01:26:43.63 -0.71.0A
PDOHP132.7165 P01:26:44.96 -0.31.0A
PVOHP141.3153 P01:26:48.63 2.11.0A
FSKHP145.1188 P01:26:47.09 0.01.0A
LITHT150.0 74 P01:26:48.93 1.11.0A
GR211Y153.7105 P01:26:48.06 -0.31.0A
AGGHT155.8121 P01:26:48.05 -0.61.0A
GR181Y160.7 90 P01:26:50.07 0.71.0A
ANXHP161.6143 P01:26:50.65 1.21.0A
GR241Y169.2134 P01:26:50.59 0.11.0A
VLSHL176.1186 P01:26:52.37 1.01.0A
KALEHA191.1142 P01:26:55.68 2.21.0A
PLGHL236.1 72 P01:26:59.53 0.11.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2024kfau
  Description
   region name: Greece-Albania Border Region
Origin:
  Date          2024-05-25
  Time         01:26:22.98 +/-  0.2 s
  Latitude       39.7524 deg +/-   2 km
  Longitude       20.7894 deg +/-   2 km
  Depth            2 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.87 s
  Azimuthal gap       64 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.83 +/- 0.12 24      
  M     1.83      24 preferred 

30 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR14 1Y  0.2 312 P    01:26:27.88  0.4 A 1.0 GR14 
  GR15 1Y  0.3 46 P    01:26:28.92  0.4 A 1.0 GR15 
  PRMD HP  0.3 133 P    01:26:29.30 -0.2 A 1.0 PRMD 
  KPRO HT  0.5 65 P    01:26:32.31 -0.2 A 1.0 KPRO 
  PENT HL  0.5 31 P    01:26:33.09 -0.0 A 1.0 PENT 
  TETR HL  0.6 137 P    01:26:33.02 -0.8 A 1.0 TETR 
  GR17 1Y  0.6 91 P    01:26:33.47 -2.1 A 1.0 GR17 
  GR19B 1Y  0.7 240 P    01:26:36.17 -0.2 A 1.0 GR19B
  NEST HT  0.7 17 P    01:26:36.77  0.4 A 1.0 NEST 
  KEK  HL  0.8 267 P    01:26:36.94 -0.8 A 1.0 KEK 
  GR20 1Y  0.9 125 P    01:26:39.29 -1.0 A 1.0 GR20 
  GR16 1Y  0.9 71 P    01:26:40.53 -0.3 A 1.0 GR16 
  TSLK HT  0.9 186 P    01:26:40.69 -0.2 A 1.0 TSLK 
  GR10 1Y  1.0 40 P    01:26:40.96 -0.4 A 1.0 GR10 
  THL  HL  1.0 101 P    01:26:41.29 -0.2 A 1.0 THL 
  LKD2 HT  1.0 186 P    01:26:41.28 -0.3 A 1.0 LKD2 
  NYDR HT  1.0 184 P    01:26:41.90 -0.9 A 1.0 NYDR 
  EVGI HT  1.1 185 P    01:26:43.63 -0.7 A 1.0 EVGI 
  PDO  HP  1.2 165 P    01:26:44.96 -0.3 A 1.0 PDO 
  PVO  HP  1.3 153 P    01:26:48.63  2.1 A 1.0 PVO 
  FSK  HP  1.3 188 P    01:26:47.09  0.0 A 1.0 FSK 
  LIT  HT  1.3 74 P    01:26:48.93  1.1 A 1.0 LIT 
  GR21 1Y  1.4 105 P    01:26:48.06 -0.3 A 1.0 GR21 
  AGG  HT  1.4 121 P    01:26:48.05 -0.6 A 1.0 AGG 
  GR18 1Y  1.4 90 P    01:26:50.07  0.7 A 1.0 GR18 
  ANX  HP  1.5 143 P    01:26:50.65  1.2 A 1.0 ANX 
  GR24 1Y  1.5 134 P    01:26:50.59  0.1 A 1.0 GR24 
  VLS  HL  1.6 186 P    01:26:52.37  1.0 A 1.0 VLS 
  KALE HA  1.7 142 P    01:26:55.68  2.2 A 1.0 KALE 
  PLG  HL  2.1 72 P    01:26:59.53  0.1 A 1.0 PLG 

30 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR14 1Y  0.2 312 MLv   1.41 -0.42  0.501446   
  GR15 1Y  0.3 46 MLv   1.52 -0.31  0.455557   
  PRMD HP  0.3 133 MLv   1.84 0.01  0.680812   
  KPRO HT  0.5 65 MLv   1.90 0.08  0.286781   
  PENT HL  0.5 31 MLv   1.69 -0.14  0.109567   
  TETR HL  0.6 137 MLv   2.03 0.20  0.262832   
  GR17 1Y  0.6 91 MLv   1.91 0.08  0.177469   
  GR19B 1Y  0.7 240 MLv   2.30 0.47  0.41677   
  NEST HT  0.7 17 MLv   1.60 -0.23  0.0818137   
  KEK  HL  0.8 267 MLv   1.61 -0.22  0.144671   
  GR20 1Y  0.9 125 MLv   1.62 -0.21  0.065775   
  GR16 1Y  0.9 71 MLv   1.66 -0.17  0.0705222   
  TSLK HT  0.9 186 MLv   1.90 0.07  0.120695   
  GR10 1Y  1.0 40 MLv   1.57 -0.26  0.0547229   
  THL  HL  1.0 101 MLv   1.88 0.05  0.0666746   
  LKD2 HT  1.0 186 MLv   1.87 0.04  0.106334   
  NYDR HT  1.0 184 MLv   2.16 0.33  0.138166   
  EVGI HT  1.1 185 MLv   2.01 0.18  0.120442   
  PDO  HP  1.2 165 MLv   1.85 0.02  0.0777471   
  PVO  HP  1.3 153 MLv   1.86 0.03  0.0719668   
  FSK  HP  1.3 188 MLv   2.03 0.20  0.100177   
  LIT  HT  1.3 74 MLv   1.90 0.07  0.0511201   
  GR21 1Y  1.4 105 MLv   1.93 0.10  0.0733389   
  AGG  HT  1.4 121 MLv   1.91 0.08  0.0524212   
  GR18 1Y  1.4 90 MLv   1.85 0.02  0.0552181   
  ANX  HP  1.5 143 MLv   1.71 -0.12  0.039954   
  GR24 1Y  1.5 134 MLv   1.74 -0.09  0.0390449   
  VLS  HL  1.6 186 MLv   1.97 0.14  0.0622438   
  KALE HA  1.7 142 MLv   1.77 -0.06  0.0324502   
  PLG  HL  2.1 72 MLv   1.88 0.05  0.0249179