Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-30 23:17:41 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2223° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2347° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 51.3 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
61.6 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
74.9 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y4.4182 P23:17:43.99 0.21.0M
GR271Y4.4182 S23:17:45.57 -0.11.0M
KARYHA27.6140 P23:17:47.04 0.31.0M
KARYHA27.6140 S23:17:50.54 -0.31.0M
MRTHHA28.0247 P23:17:47.11 0.31.0M
MRTHHA28.0247 S23:17:51.18 0.21.0M
PTLHL37.8239 P23:17:48.11 -0.31.0M
PTLHL37.8239 S23:17:53.17 -0.61.0M
ERTRHA44.1298 P23:17:49.30 -0.11.0M
ERTRHA44.1298 S23:17:55.18 -0.31.0M
VLYHL56.4223 P23:17:51.54 0.21.0M
VLYHL56.4223 S23:17:58.74 -0.21.0M
MDRAHA69.6255 P23:17:53.80 0.31.0M
MDRAHA69.6255 S23:18:02.68 0.01.0M
MRKAHA77.9313 P23:17:54.38 -0.41.0M
MRKAHA77.9313 S23:18:04.31 -0.61.0M
THI1HL75.6284 P23:17:54.62 0.21.0M
THI1HL75.6284 S23:18:04.47 0.21.0M
VILLHA80.9265 P23:17:56.19 0.91.0M
VILLHA80.9265 S23:18:06.03 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xmeq
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-30
  Time         23:17:41.39
  Latitude       38.2223 deg +/-   1 km
  Longitude       24.2347 deg +/-   1 km
  Depth           12 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.29 s
  Azimuthal gap       187 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.82 +/- 0.20  8      
  M     1.82      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 182 P    23:17:43.99  0.2 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 182 S    23:17:45.57 -0.1 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 140 P    23:17:47.04  0.3 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 140 S    23:17:50.54 -0.3 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.3 247 P    23:17:47.11  0.3 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 247 S    23:17:51.18  0.2 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.3 239 P    23:17:48.11 -0.3 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 239 S    23:17:53.17 -0.6 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 298 P    23:17:49.30 -0.1 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 298 S    23:17:55.18 -0.3 M 1.0 ERTR 
  VLY  HL  0.5 223 P    23:17:51.54  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 223 S    23:17:58.74 -0.2 M 1.0 VLY 
  MDRA HA  0.6 255 P    23:17:53.80  0.3 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 255 S    23:18:02.68  0.0 M 1.0 MDRA 
  THI1 HL  0.7 284 P    23:17:54.62  0.2 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.7 284 S    23:18:04.47  0.2 M 1.0 THI1 
  MRKA HA  0.7 313 P    23:17:54.38 -0.4 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.7 313 S    23:18:04.31 -0.6 M 1.0 MRKA 
  VILL HA  0.7 265 P    23:17:56.19  0.9 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 265 S    23:18:06.03  0.2 M 1.0 VILL 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 182 MLv   1.49 -0.33  1.89604   
  KARY HA  0.2 140 MLv   1.82 0.00  1.08403   
  MRTH HA  0.3 247 MLv   1.95 0.13  1.41615   
  PTL  HL  0.3 239 MLv   1.56 -0.27  0.325094   
  ERTR HA  0.4 298 MLv   1.64 -0.19  0.271609   
  VLY  HL  0.5 223 MLv   2.19 0.37  0.481098   
  MDRA HA  0.6 255 MLv   1.61 -0.21  0.0924173   
  THI1 HL  0.7 284 MLv   2.34 0.52  0.459723   
  MRKA HA  0.7 313 MLv   1.96 0.14  0.186464   
  VILL HA  0.7 265 MLv   1.88 0.06  0.149844