Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-30 19:24:41 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1069° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.4058° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 9.9 χμ ΝΔ του Αργοστολίου
55.4 χμ ΒΔ της Ζακύνθου
291.7 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
HAVDHA10.9350 P19:24:43.47 -1.41.0A
DMLNHT14.9349 P19:24:43.89 -1.61.0A
PSDAHT15.6 87 P19:24:45.12 -0.51.0A
VLSHL17.8 64 P19:24:45.30 -0.61.0A
ATHRHA23.4 2 P19:24:45.64 -1.21.0A
RTZLHT32.2 96 P19:24:47.45 -0.81.0A
ORTHHL38.2138 P19:24:49.00 -0.11.0A
FSKHP41.5 19 P19:24:48.13 -1.51.0A
EVGIHT61.2 21 P19:24:52.43 -0.31.0A
NYDRHT72.1 21 P19:24:56.52 2.11.0A
TSLKHT82.7 15 P19:24:57.60 1.51.0A
PDOHP87.1 51 P19:24:56.97 0.21.0A
KSTRHP127.9 7 P19:25:05.17 2.41.0A
KLVHL152.9 92 P19:25:07.40 1.21.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xlwy
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2022-11-30
  Time         19:24:41.44 +/-  0.8 s
  Latitude       38.1069 deg +/-   5 km
  Longitude       20.4058 deg +/-   6 km
  Depth           10 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       1.29 s
  Azimuthal gap       211 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.67 +/- 0.22  9      
  M     1.67      9 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  HAVD HA  0.1 350 P    19:24:43.47 -1.4 A 1.0 HAVD 
  DMLN HT  0.1 349 P    19:24:43.89 -1.6 A 1.0 DMLN 
  PSDA HT  0.1 87 P    19:24:45.12 -0.5 A 1.0 PSDA 
  VLS  HL  0.2 64 P    19:24:45.30 -0.6 A 1.0 VLS 
  ATHR HA  0.2  2 P    19:24:45.64 -1.2 A 1.0 ATHR 
  RTZL HT  0.3 96 P    19:24:47.45 -0.8 A 1.0 RTZL 
  ORTH HL  0.3 138 P    19:24:49.00 -0.1 A 1.0 ORTH 
  FSK  HP  0.4 19 P    19:24:48.13 -1.5 A 1.0 FSK 
  EVGI HT  0.6 21 P    19:24:52.43 -0.3 A 1.0 EVGI 
  NYDR HT  0.6 21 P    19:24:56.52  2.1 A 1.0 NYDR 
  TSLK HT  0.7 15 P    19:24:57.60  1.5 A 1.0 TSLK 
  PDO  HP  0.8 51 P    19:24:56.97  0.2 A 1.0 PDO 
  KSTR HP  1.1  7 P    19:25:05.17  2.4 A 1.0 KSTR 
  KLV  HL  1.4 92 P    19:25:07.40  1.2 A 1.0 KLV 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  HAVD HA  0.1 350 MLv   1.39 -0.28  1.02964   
  DMLN HT  0.1 349 MLv   1.61 -0.05  1.86567   
  PSDA HT  0.1 87 MLv   1.46 -0.21  0.926128   
  VLS  HL  0.2 64 MLv   1.63 -0.03  1.22282   
  ATHR HA  0.2  2 MLv   1.35 -0.31  0.466511   
  RTZL HT  0.3 96 MLv   1.45 -0.21  0.352206   
  ORTH HL  0.3 138 MLv   1.82 0.16  0.585597   
  FSK  HP  0.4 19 MLv   1.65 -0.01  0.329251   
  EVGI HT  0.6 21 MLv   2.07 0.41  0.293705   
  NYDR HT  0.6 21 MLv   2.03 0.37  0.170227   
  TSLK HT  0.7 15 MLv   1.98 0.31  0.183835