Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-30 16:37:41 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
37.6674° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.8611° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
31
 Επίκεντρο 14.1 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου
44.0 χμ ΝΔ της Ανδραβίδας
254.7 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KRI1HI3.9261 P16:37:41.83 -0.21.0A
LTHKHP5.2335 P16:37:42.08 -0.21.0A
ORTHHL25.0325 P16:37:45.04 -0.51.0A
RTZLHT46.1350 P16:37:48.69 -0.41.0A
PSDAHT55.3334 P16:37:50.16 -0.51.0A
VLSHL61.5337 P16:37:50.85 -0.91.0A
RLSHL68.4 51 P16:37:53.02 0.11.0A
HAVDHA72.8325 P16:37:54.98 1.31.0A
AXSHP74.2 37 P16:37:53.77 -0.11.0A
AMTHP76.2101 P16:37:54.40 0.21.0A
DMLNHT76.6326 P16:37:54.15 -0.11.0A
DROHP81.1 67 P16:37:55.06 0.01.0A
ATHRHA82.1332 P16:37:57.44 2.21.0A
FSKHP91.9344 P16:37:55.52 -1.31.0A
GR291Y93.5 87 P16:37:57.07 -0.11.0A
PLEVHP95.7 30 P16:37:57.38 -0.11.0A
PDOHP107.3 15 P16:37:58.55 -0.91.0A
EVGIHT107.5350 P16:37:58.27 -1.21.0A
ITMHL108.5120 P16:38:00.05 0.31.0A
PYLHP115.9137 P16:37:59.96 -0.91.0A
NYDRHT117.2353 P16:38:00.54 -0.41.0A
PVOHP120.5 29 P16:38:01.34 -0.11.0A
KLVHL120.7 69 P16:38:01.15 -0.41.0A
LKD2HT126.0352 P16:38:04.87 2.61.0A
TRIZCL131.5 53 P16:38:02.76 -0.31.0A
GURHP133.5 77 P16:38:04.20 0.81.0A
SERGHP133.6 51 P16:38:02.82 -0.61.0A
PANRCL144.8 57 P16:38:04.85 -0.21.0A
GR241Y162.7 45 P16:38:09.43 1.91.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xlrl
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2022-11-30
  Time         16:37:40.94 +/-  0.4 s
  Latitude       37.6674 deg +/-   3 km
  Longitude       20.8611 deg +/-   2 km
  Depth            2 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.93 s
  Azimuthal gap       124 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.49 +/- 0.20 23      
  M     2.49      23 preferred 

31 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KRI1 HI  0.0 261 P    16:37:41.83 -0.2 A 1.0 KRI1 
  LTHK HP  0.0 335 P    16:37:42.08 -0.2 A 1.0 LTHK 
  ORTH HL  0.2 325 P    16:37:45.04 -0.5 A 1.0 ORTH 
  RTZL HT  0.4 350 P    16:37:48.69 -0.4 A 1.0 RTZL 
  PSDA HT  0.5 334 P    16:37:50.16 -0.5 A 1.0 PSDA 
  VLS  HL  0.6 337 P    16:37:50.85 -0.9 A 1.0 VLS 
  RLS  HL  0.6 51 P    16:37:53.02  0.1 A 1.0 RLS 
  HAVD HA  0.7 325 P    16:37:54.98  1.3 A 1.0 HAVD 
  AXS  HP  0.7 37 P    16:37:53.77 -0.1 A 1.0 AXS 
  AMT  HP  0.7 101 P    16:37:54.40  0.2 A 1.0 AMT 
  DMLN HT  0.7 326 P    16:37:54.15 -0.1 A 1.0 DMLN 
  DRO  HP  0.7 67 P    16:37:55.06  0.0 A 1.0 DRO 
  ATHR HA  0.7 332 P    16:37:57.44  2.2 A 1.0 ATHR 
  FSK  HP  0.8 344 P    16:37:55.52 -1.3 A 1.0 FSK 
  GR29 1Y  0.8 87 P    16:37:57.07 -0.1 A 1.0 GR29 
  PLEV HP  0.9 30 P    16:37:57.38 -0.1 A 1.0 PLEV 
  PDO  HP  1.0 15 P    16:37:58.55 -0.9 A 1.0 PDO 
  EVGI HT  1.0 350 P    16:37:58.27 -1.2 A 1.0 EVGI 
  ITM  HL  1.0 120 P    16:38:00.05  0.3 A 1.0 ITM 
  PYL  HP  1.0 137 P    16:37:59.96 -0.9 A 1.0 PYL 
  NYDR HT  1.1 353 P    16:38:00.54 -0.4 A 1.0 NYDR 
  PVO  HP  1.1 29 P    16:38:01.34 -0.1 A 1.0 PVO 
  KLV  HL  1.1 69 P    16:38:01.15 -0.4 A 1.0 KLV 
  LKD2 HT  1.1 352 P    16:38:04.87  2.6 A 1.0 LKD2 
  TRIZ CL  1.2 53 P    16:38:02.76 -0.3 A 1.0 TRIZ 
  GUR  HP  1.2 77 P    16:38:04.20  0.8 A 1.0 GUR 
  SERG HP  1.2 51 P    16:38:02.82 -0.6 A 1.0 SERG 
  PANR CL  1.3 57 P    16:38:04.85 -0.2 A 1.0 PANR 
  GR24 1Y  1.5 45 P    16:38:09.43  1.9 A 1.0 GR24 
  KSTR HP  1.6 352 P    16:38:12.79  3.2 AX 0.0 KSTR 
  AGG  HT  1.8 40 P    16:38:15.82  3.4 AX 0.0 AGG 

29 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KRI1 HI  0.0 261 MLv   2.97 0.48  58.8578   
  LTHK HP  0.0 335 MLv   2.63 0.14  24.9344   
  ORTH HL  0.2 325 MLv   2.49 0.00  5.77922   
  RTZL HT  0.4 350 MLv   2.50 0.02  1.78297   
  PSDA HT  0.5 334 MLv   2.82 0.33  2.17189   
  VLS  HL  0.6 337 MLv   2.86 0.38  1.79646   
  RLS  HL  0.6 51 MLv   2.32 -0.17  0.471763   
  HAVD HA  0.7 325 MLv   2.69 0.20  1.05829   
  AXS  HP  0.7 37 MLv   2.18 -0.31  0.321412   
  AMT  HP  0.7 101 MLv   2.59 0.11  0.819441   
  DMLN HT  0.7 326 MLv   2.72 0.24   1.5091   
  DRO  HP  0.7 67 MLv   2.00 -0.49  0.408733   
  ATHR HA  0.7 332 MLv   2.57 0.08  0.716472   
  FSK  HP  0.8 344 MLv   2.55 0.06  0.617777   
  GR29 1Y  0.8 87 MLv   2.09 -0.39  0.212346   
  PLEV HP  0.9 30 MLv   2.25 -0.23  0.298708   
  PDO  HP  1.0 15 MLv   2.82 0.34  0.97211   
  EVGI HT  1.0 350 MLv   2.63 0.14  0.613769   
  ITM  HL  1.0 120 MLv   2.27 -0.22  0.265946   
  PYL  HP  1.0 137 MLv   2.77 0.28  0.247051   
  NYDR HT  1.1 353 MLv   2.43 -0.05  0.256079   
  PVO  HP  1.1 29 MLv   2.47 -0.02  0.36862   
  KLV  HL  1.1 69 MLv   2.23 -0.26  0.15964   
  LKD2 HT  1.1 352 MLv   2.51 0.02  0.378064   
  TRIZ CL  1.2 53 MLv   1.96 -0.53  0.100708   
  GUR  HP  1.2 77 MLv   2.28 -0.21  0.203272   
  SERG HP  1.2 51 MLv   2.14 -0.35  0.148608   
  PANR CL  1.3 57 MLv   3.61 1.12  0.0746299   
  GR24 1Y  1.5 45 MLv   2.34 -0.15  0.168811