Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-30 11:59:58 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2085° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2517° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 51.8 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
63.6 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
72.8 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y3.3209 P11:59:59.54 0.11.0M
GR271Y3.3209 S12:00:00.87 0.11.0M
KARYHA25.4140 P12:00:02.67 0.21.0M
KARYHA25.4140 S12:00:06.00 -0.21.0M
MRTHHA28.8251 P12:00:03.03 0.01.0M
MRTHHA28.8251 S12:00:07.04 -0.21.0M
PTLHL38.4242 P12:00:04.54 -0.11.0M
PTLHL38.4242 S12:00:09.53 -0.51.0M
ERTRHA46.2298 P12:00:05.30 -0.61.0M
ERTRHA46.2298 S12:00:11.62 -0.61.0M
MDRAHA70.6257 P12:00:10.30 0.41.0M
MDRAHA70.6257 S12:00:19.04 -0.21.0M
MRKAHA80.0313 P12:00:11.47 0.11.0M
MRKAHA80.0313 S12:00:21.76 -0.11.0M
VILLHA82.3267 P12:00:12.19 0.41.0M
VILLHA82.3267 S12:00:22.55 0.01.0M
LTKHP114.2260 P12:00:17.33 0.51.0M
LTKHP114.2260 S12:00:32.06 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xlih
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-30
  Time         11:59:57.57
  Latitude       38.2085 deg +/-   1 km
  Longitude       24.2517 deg +/-   1 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       187 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.77 +/- 0.23  6      
  M     1.77      6 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 209 P    11:59:59.54  0.1 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 209 S    12:00:00.87  0.1 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 140 P    12:00:02.67  0.2 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 140 S    12:00:06.00 -0.2 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.3 251 P    12:00:03.03 -0.0 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 251 S    12:00:07.04 -0.2 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.3 242 P    12:00:04.54 -0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 242 S    12:00:09.53 -0.5 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 298 P    12:00:05.30 -0.6 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 298 S    12:00:11.62 -0.6 M 1.0 ERTR 
  MDRA HA  0.6 257 P    12:00:10.30  0.4 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 257 S    12:00:19.04 -0.2 M 1.0 MDRA 
  MRKA HA  0.7 313 P    12:00:11.47  0.1 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.7 313 S    12:00:21.76 -0.1 M 1.0 MRKA 
  VILL HA  0.7 267 P    12:00:12.19  0.4 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 267 S    12:00:22.55 -0.0 M 1.0 VILL 
  LTK  HP  1.0 260 P    12:00:17.33  0.5 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 260 S    12:00:32.06  0.6 M 1.0 LTK 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KARY HA  0.2 140 MLv   1.92 0.15  1.51648   
  MRTH HA  0.3 251 MLv   2.01 0.24  1.55131   
  PTL  HL  0.3 242 MLv   1.52 -0.24  0.292344   
  ERTR HA  0.4 298 MLv   1.31 -0.46  0.114099   
  MDRA HA  0.6 257 MLv   1.64 -0.13  0.0975583   
  MRKA HA  0.7 313 MLv   2.06 0.29  0.229671   
  VILL HA  0.7 267 MLv   1.99 0.22  0.190065   
  LTK  HP  1.0 260 MLv   1.53 -0.24  0.174224