Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-30 11:31:02 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2967° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.2990° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
34
 Επίκεντρο 3.4 χμ ΝΝΔ της Θήβας
32.1 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
51.5 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AMPEHA2.7281 P11:31:03.74 0.11.0M
AMPEHA2.7281 S11:31:04.92 -0.11.0M
THIVHA2.9 85 P11:31:03.80 0.11.0M
THIVHA2.9 85 S11:31:04.95 0.01.0M
THVAHL4.9 41 P11:31:03.90 0.11.0M
THVAHL4.9 41 S11:31:05.20 0.01.0M
THI1HL13.1 40 P11:31:05.12 0.31.0M
THI1HL13.1 40 S11:31:07.16 0.11.0M
THI2HL11.4318 P11:31:04.64 0.01.0M
THI2HL11.4318 S11:31:06.53 -0.11.0M
VILLHA14.8176 P11:31:05.09 -0.11.0M
VILLHA14.8176 S11:31:07.43 -0.21.0M
STFNHA25.2122 P11:31:07.01 0.21.0M
STFNHA25.2122 S11:31:10.31 -0.31.0M
DOMVHA28.2261 P11:31:07.59 0.31.0M
DOMVHA28.2261 S11:31:11.19 -0.21.0M
MDRAHA30.0151 P11:31:08.09 0.51.0M
MDRAHA30.0151 S11:31:11.72 -0.21.0M
ERTRHA44.2 74 P11:31:10.02 0.11.0M
ERTRHA44.2 74 S11:31:15.77 -0.21.0M
LKRHL47.1326 P11:31:10.46 0.11.0M
LKRHL47.1326 S11:31:16.64 -0.21.0M
LOUTHA44.6220 P11:31:10.45 0.51.0M
LOUTHA44.6220 S11:31:15.99 -0.11.0M
LTKHP42.1224 P11:31:09.67 0.11.0M
LTKHP42.1224 S11:31:15.28 -0.11.0M
ACORHA58.8220 P11:31:12.72 0.41.0M
ACORHA58.8220 S11:31:20.09 -0.11.0M
ATALHA50.2331 P11:31:11.27 0.41.0M
ATALHA50.2331 S11:31:17.44 -0.31.0M
MRKAHA51.8 29 P11:31:11.13 0.01.0M
MRKAHA51.8 29 S11:31:17.80 -0.41.0M
THALHA62.7243 P11:31:12.59 -0.41.0M
THALHA62.7243 S11:31:21.34 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xlhi
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2022-11-30
  Time         11:31:01.91
  Latitude       38.2967 deg +/-   0 km
  Longitude       23.2990 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       58 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.90 +/- 0.29 13      
  M     1.90      13 preferred 

34 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AMPE HA  0.0 281 P    11:31:03.74  0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.0 281 S    11:31:04.92 -0.1 M 1.0 AMPE 
  THIV HA  0.0 85 P    11:31:03.80  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 85 S    11:31:04.95 -0.0 M 1.0 THIV 
  THVA HL  0.0 41 P    11:31:03.90  0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 41 S    11:31:05.20  0.0 M 1.0 THVA 
  THI2 HL  0.1 318 P    11:31:04.64  0.0 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 318 S    11:31:06.53 -0.1 M 1.0 THI2 
  THI1 HL  0.1 40 P    11:31:05.12  0.3 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 40 S    11:31:07.16  0.1 M 1.0 THI1 
  VILL HA  0.1 176 P    11:31:05.09 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.1 176 S    11:31:07.43 -0.2 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 122 P    11:31:07.01  0.2 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 122 S    11:31:10.31 -0.3 M 1.0 STFN 
  DOMV HA  0.3 261 P    11:31:07.59  0.3 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 261 S    11:31:11.19 -0.2 M 1.0 DOMV 
  MDRA HA  0.3 151 P    11:31:08.09  0.5 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 151 S    11:31:11.72 -0.2 M 1.0 MDRA 
  LTK  HP  0.4 224 P    11:31:09.67  0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 224 S    11:31:15.28 -0.1 M 1.0 LTK 
  ERTR HA  0.4 74 P    11:31:10.02  0.1 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 74 S    11:31:15.77 -0.2 M 1.0 ERTR 
  LOUT HA  0.4 220 P    11:31:10.45  0.5 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 220 S    11:31:15.99 -0.1 M 1.0 LOUT 
  LKR  HL  0.4 326 P    11:31:10.46  0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 326 S    11:31:16.64 -0.2 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.5 331 P    11:31:11.27  0.4 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.5 331 S    11:31:17.44 -0.3 M 1.0 ATAL 
  MRKA HA  0.5 29 P    11:31:11.13 -0.0 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.5 29 S    11:31:17.80 -0.4 M 1.0 MRKA 
  ACOR HA  0.5 220 P    11:31:12.72  0.4 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.5 220 S    11:31:20.09 -0.1 M 1.0 ACOR 
  THAL HA  0.6 243 P    11:31:12.59 -0.4 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.6 243 S    11:31:21.34  0.0 M 1.0 THAL 

17 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AMPE HA  0.0 281 MLv   2.26 0.36  12.3902   
  THIV HA  0.0 85 MLv   2.18 0.29  10.2982   
  THVA HL  0.0 41 MLv   2.66 0.77  27.6959   
  THI2 HL  0.1 318 MLv   1.97 0.08   3.877   
  THI1 HL  0.1 40 MLv   2.49 0.60  11.6699   
  VILL HA  0.1 176 MLv   1.74 -0.16  1.87039   
  STFN HA  0.2 122 MLv   1.51 -0.39  0.597047   
  DOMV HA  0.3 261 MLv   1.76 -0.14  0.899879   
  MDRA HA  0.3 151 MLv   1.09 -0.80  0.175125   
  LTK  HP  0.4 224 MLv   1.23 -0.67  0.449387   
  ERTR HA  0.4 74 MLv   1.37 -0.53  0.146652   
  LOUT HA  0.4 220 MLv   1.91 0.02  0.501083   
  LKR  HL  0.4 326 MLv   2.58 0.68  1.06616   
  ATAL HA  0.5 331 MLv   1.86 -0.04  0.318332   
  MRKA HA  0.5 29 MLv   1.71 -0.19  0.206317   
  ACOR HA  0.5 220 MLv   1.92 0.03  0.225794   
  THAL HA  0.6 243 MLv   1.97 0.08  0.406436