Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-30 08:30:57 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1875° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2305° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
30
 Επίκεντρο 49.1 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
63.0 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
73.1 χμ ΔΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y0.6159 P08:30:59.20 0.01.0M
GR271Y0.6159 S08:31:00.67 0.11.0M
KARYHA25.0134 P08:31:02.36 0.11.0M
KARYHA25.0134 S08:31:05.66 -0.31.0M
MRTHHA26.3254 P08:31:02.67 0.21.0M
MRTHHA26.3254 S08:31:06.36 0.01.0M
PTLHL35.7244 P08:31:04.16 0.11.0M
PTLHL35.7244 S08:31:08.84 -0.21.0M
ERTRHA45.8302 P08:31:04.89 -0.71.0M
ERTRHA45.8302 S08:31:11.22 -0.71.0M
ATHHL50.8242 P08:31:06.73 0.31.0M
ATHHL50.8242 S08:31:13.11 -0.21.0M
STFNHA60.0269 P08:31:07.90 -0.11.0M
STFNHA60.0269 S08:31:15.97 -0.11.0M
VLYHL53.4226 P08:31:07.14 0.31.0M
VLYHL53.4226 S08:31:13.91 -0.21.0M
MDRAHA68.3258 P08:31:09.30 0.01.0M
MDRAHA68.3258 S08:31:18.39 0.01.0M
MRKAHA80.3316 P08:31:10.83 -0.41.0M
MRKAHA80.3316 S08:31:21.89 0.21.0M
SKYHL82.1 20 P08:31:11.61 0.21.0M
SKYHL82.1 20 S08:31:22.00 -0.11.0M
THIVHA79.4279 P08:31:11.07 0.01.0M
THIVHA79.4279 S08:31:21.62 0.11.0M
VILLHA80.3268 P08:31:11.16 -0.11.0M
VILLHA80.3268 S08:31:21.86 0.11.0M
AMPEHA84.9279 P08:31:11.87 -0.11.0M
AMPEHA84.9279 S08:31:23.09 0.11.0M
THNOHC91.3130 P08:31:12.68 -0.21.0M
THNOHC91.3130 S08:31:24.96 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xlbj
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-30
  Time         08:30:57.35
  Latitude       38.1875 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2305 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.18 s
  Azimuthal gap       111 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.48 +/- 0.19 13      
  M     2.48      13 preferred 

30 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 159 P    08:30:59.20  0.0 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 159 S    08:31:00.67  0.1 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 134 P    08:31:02.36  0.1 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 134 S    08:31:05.66 -0.3 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.2 254 P    08:31:02.67  0.2 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.2 254 S    08:31:06.36  0.0 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.3 244 P    08:31:04.16  0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 244 S    08:31:08.84 -0.2 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 302 P    08:31:04.89 -0.7 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 302 S    08:31:11.22 -0.7 M 1.0 ERTR 
  ATH  HL  0.5 242 P    08:31:06.73  0.3 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.5 242 S    08:31:13.11 -0.2 M 1.0 ATH 
  VLY  HL  0.5 226 P    08:31:07.14  0.3 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 226 S    08:31:13.91 -0.2 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.5 269 P    08:31:07.90 -0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.5 269 S    08:31:15.97 -0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 258 P    08:31:09.30  0.0 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 258 S    08:31:18.39  0.0 M 1.0 MDRA 
  THIV HA  0.7 279 P    08:31:11.07  0.0 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.7 279 S    08:31:21.62  0.1 M 1.0 THIV 
  MRKA HA  0.7 316 P    08:31:10.83 -0.4 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.7 316 S    08:31:21.89  0.2 M 1.0 MRKA 
  VILL HA  0.7 268 P    08:31:11.16 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 268 S    08:31:21.86  0.1 M 1.0 VILL 
  SKY  HL  0.7 20 P    08:31:11.61  0.2 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.7 20 S    08:31:22.00 -0.1 M 1.0 SKY 
  AMPE HA  0.8 279 P    08:31:11.87 -0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.8 279 S    08:31:23.09  0.1 M 1.0 AMPE 
  THNO HC  0.8 130 P    08:31:12.68 -0.2 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.8 130 S    08:31:24.96  0.2 M 1.0 THNO 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 159 MLv   2.36 -0.13  17.4242   
  KARY HA  0.2 134 MLv   2.70 0.22   9.5101   
  MRTH HA  0.2 254 MLv   2.85 0.37  12.4137   
  PTL  HL  0.3 244 MLv   2.03 -0.45  1.10585   
  ERTR HA  0.4 302 MLv   1.87 -0.61  0.423159   
  ATH  HL  0.5 242 MLv   2.34 -0.15  0.928639   
  VLY  HL  0.5 226 MLv   2.66 0.17  1.66883   
  STFN HA  0.5 269 MLv   2.45 -0.04  0.704494   
  MDRA HA  0.6 258 MLv   2.16 -0.32  0.333503   
  THIV HA  0.7 279 MLv   2.46 -0.02  0.58452   
  MRKA HA  0.7 316 MLv   2.61 0.12  0.800357   
  VILL HA  0.7 268 MLv   2.58 0.09  0.748551   
  SKY  HL  0.7 20 MLv   2.72 0.23  1.67803   
  AMPE HA  0.8 279 MLv   2.31 -0.17  0.384838   
  THNO HC  0.8 130 MLv   2.97 0.49  1.65032