Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-30 06:40:18 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2107° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2427° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
30
 Επίκεντρο 51.2 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
62.8 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
73.6 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y3.3195 P06:40:20.69 0.11.0M
GR271Y3.3195 S06:40:22.40 0.21.0M
KARYHA26.1139 P06:40:23.69 0.11.0M
KARYHA26.1139 S06:40:27.09 -0.41.0M
MRTHHA28.1250 P06:40:24.11 0.21.0M
MRTHHA28.1250 S06:40:28.02 0.01.0M
PTLHL37.8241 P06:40:25.65 0.11.0M
PTLHL37.8241 S06:40:30.63 -0.21.0M
ERTRHA45.4299 P06:40:26.08 -0.61.0M
ERTRHA45.4299 S06:40:32.32 -0.61.0M
VLYHL55.9225 P06:40:28.44 0.11.0M
VLYHL55.9225 S06:40:35.69 -0.21.0M
MDRAHA69.9256 P06:40:30.80 0.21.0M
MDRAHA69.9256 S06:40:39.96 0.11.0M
STFNHA61.2266 P06:40:29.29 0.01.0M
STFNHA61.2266 S06:40:37.40 -0.11.0M
MRKAHA79.3314 P06:40:32.21 0.11.0M
MRKAHA79.3314 S06:40:42.34 -0.11.0M
SKYHL79.3 20 P06:40:32.18 0.11.0M
SKYHL79.3 20 S06:40:42.38 0.01.0M
THI1HL76.6285 P06:40:30.55 -1.11.0M
THI1HL76.6285 S06:40:41.93 0.21.0M
VILLHA81.5266 P06:40:32.48 0.01.0M
VILLHA81.5266 S06:40:43.16 0.01.0M
THNOHC92.2132 P06:40:33.95 -0.21.0M
THNOHC92.2132 S06:40:46.31 0.31.0M
AOS2HT109.8342 P06:40:36.27 -0.61.0M
AOS2HT109.8342 S06:40:50.56 -0.31.0M
LTKHP113.5259 P06:40:38.29 0.81.0M
LTKHP113.5259 S06:40:52.77 0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xkxs
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-30
  Time         06:40:18.48
  Latitude       38.2107 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2427 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       112 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.32 +/- 0.23 13      
  M     2.32      13 preferred 

30 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 195 P    06:40:20.69  0.1 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 195 S    06:40:22.40  0.2 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 139 P    06:40:23.69  0.1 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 139 S    06:40:27.09 -0.4 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.3 250 P    06:40:24.11  0.2 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 250 S    06:40:28.02 -0.0 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.3 241 P    06:40:25.65  0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 241 S    06:40:30.63 -0.2 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 299 P    06:40:26.08 -0.6 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 299 S    06:40:32.32 -0.6 M 1.0 ERTR 
  VLY  HL  0.5 225 P    06:40:28.44  0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 225 S    06:40:35.69 -0.2 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.6 266 P    06:40:29.29  0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.6 266 S    06:40:37.40 -0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 256 P    06:40:30.80  0.2 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 256 S    06:40:39.96  0.1 M 1.0 MDRA 
  THI1 HL  0.7 285 P    06:40:30.55 -1.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.7 285 S    06:40:41.93  0.2 M 1.0 THI1 
  SKY  HL  0.7 20 P    06:40:32.18  0.1 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.7 20 S    06:40:42.38 -0.0 M 1.0 SKY 
  MRKA HA  0.7 314 P    06:40:32.21  0.1 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.7 314 S    06:40:42.34 -0.1 M 1.0 MRKA 
  VILL HA  0.7 266 P    06:40:32.48 -0.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 266 S    06:40:43.16  0.0 M 1.0 VILL 
  THNO HC  0.8 132 P    06:40:33.95 -0.2 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.8 132 S    06:40:46.31  0.3 M 1.0 THNO 
  AOS2 HT  1.0 342 P    06:40:36.27 -0.6 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.0 342 S    06:40:50.56 -0.3 M 1.0 AOS2 
  LTK  HP  1.0 259 P    06:40:38.29  0.8 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 259 S    06:40:52.77  0.8 M 1.0 LTK 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 195 MLv   2.35 0.03  14.6697   
  KARY HA  0.2 139 MLv   2.32 0.00  3.70809   
  MRTH HA  0.3 250 MLv   2.61 0.29   6.3631   
  PTL  HL  0.3 241 MLv   1.83 -0.49  0.604924   
  ERTR HA  0.4 299 MLv   1.87 -0.45  0.436484   
  VLY  HL  0.5 225 MLv   2.39 0.07  0.786503   
  STFN HA  0.6 266 MLv   2.08 -0.24  0.29654   
  MDRA HA  0.6 256 MLv   1.97 -0.35  0.210089   
  THI1 HL  0.7 285 MLv   2.99 0.67  2.04855   
  SKY  HL  0.7 20 MLv   2.64 0.32   1.4585   
  MRKA HA  0.7 314 MLv   2.44 0.12  0.552049   
  VILL HA  0.7 266 MLv   2.34 0.02  0.427359   
  THNO HC  0.8 132 MLv   2.58 0.26  0.666732   
  AOS2 HT  1.0 342 MLv   2.51 0.19  0.461542   
  LTK  HP  1.0 259 MLv   1.95 -0.37   0.4622