Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-30 05:45:27 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2552° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2223° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
44
 Επίκεντρο 52.4 χμ ΒΑ της Αθήνας
59.0 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
78.0 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y8.1173 P05:45:30.07 0.41.0M
GR271Y8.1173 S05:45:31.87 0.41.0M
KARYHA31.1143 P05:45:33.37 0.11.0M
KARYHA31.1143 S05:45:37.27 -0.41.0M
MRTHHA28.7239 P05:45:32.98 0.11.0M
MRTHHA28.7239 S05:45:36.87 -0.11.0M
ERTRHA41.6294 P05:45:34.87 -0.11.0M
ERTRHA41.6294 S05:45:40.50 -0.21.0M
PTLHL38.9234 P05:45:34.56 0.01.0M
PTLHL38.9234 S05:45:39.47 -0.51.0M
ATHHL54.1235 P05:45:37.10 0.11.0M
ATHHL54.1235 S05:45:43.94 -0.31.0M
NOACHL54.1235 P05:45:37.15 0.21.0M
NOACHL54.1235 S05:45:44.10 -0.21.0M
STFNHA59.9262 P05:45:38.12 0.11.0M
STFNHA59.9262 S05:45:45.81 -0.31.0M
VLYHL58.4220 P05:45:37.87 0.21.0M
VLYHL58.4220 S05:45:44.51 -1.01.0M
MDRAHA69.6252 P05:45:39.55 0.01.0M
MDRAHA69.6252 S05:45:48.62 -0.11.0M
MRKAHA74.6312 P05:45:39.97 -0.41.0M
MRKAHA74.6312 S05:45:49.51 -0.71.0M
SKYHL75.3 22 P05:45:40.46 0.11.0M
SKYHL75.3 22 S05:45:50.24 -0.11.0M
THI1HL73.7281 P05:45:40.16 0.01.0M
THI1HL73.7281 S05:45:49.54 -0.41.0M
THIVHA77.9274 P05:45:41.15 0.31.0M
THIVHA77.9274 S05:45:51.04 -0.11.0M
THVAHL77.8276 P05:45:40.88 0.11.0M
THVAHL77.8276 S05:45:50.99 -0.11.0M
VILLHA80.2263 P05:45:41.31 0.01.0M
VILLHA80.2263 S05:45:51.73 -0.11.0M
AMPEHA83.4274 P05:45:41.92 0.21.0M
AMPEHA83.4274 S05:45:52.81 0.21.0M
THI2HL89.2278 P05:45:42.83 0.21.0M
THI2HL89.2278 S05:45:54.53 0.31.0M
AOS2HT104.6342 P05:45:45.04 0.01.0M
AOS2HT104.6342 S05:45:58.50 0.11.0M
THNOHC96.9134 P05:45:43.75 -0.11.0M
THNOHC96.9134 S05:45:56.52 0.21.0M
DOMVHA108.5270 P05:45:45.65 -0.11.0M
DOMVHA108.5270 S05:46:00.24 0.61.0M
LTKHP112.8257 P05:45:47.06 0.61.0M
LTKHP112.8257 S05:46:01.24 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xkvx
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-30
  Time         05:45:27.37
  Latitude       38.2552 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2223 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       111 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.81 +/- 0.20 18      
  M     2.81      18 preferred 

44 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.1 173 P    05:45:30.07  0.4 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.1 173 S    05:45:31.87  0.4 M 1.0 GR27 
  MRTH HA  0.3 239 P    05:45:32.98  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 239 S    05:45:36.87 -0.1 M 1.0 MRTH 
  KARY HA  0.3 143 P    05:45:33.37  0.1 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.3 143 S    05:45:37.27 -0.4 M 1.0 KARY 
  PTL  HL  0.4 234 P    05:45:34.56  0.0 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.4 234 S    05:45:39.47 -0.5 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 294 P    05:45:34.87 -0.1 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 294 S    05:45:40.50 -0.2 M 1.0 ERTR 
  ATH  HL  0.5 235 P    05:45:37.10  0.1 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.5 235 S    05:45:43.94 -0.3 M 1.0 ATH 
  NOAC HL  0.5 235 P    05:45:37.15  0.2 M 1.0 NOAC 
  NOAC HL  0.5 235 S    05:45:44.10 -0.2 M 1.0 NOAC 
  VLY  HL  0.5 220 P    05:45:37.87  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 220 S    05:45:44.51 -1.0 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.5 262 P    05:45:38.12  0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.5 262 S    05:45:45.81 -0.3 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 252 P    05:45:39.55  0.0 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 252 S    05:45:48.62 -0.1 M 1.0 MDRA 
  THI1 HL  0.7 281 P    05:45:40.16 -0.0 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.7 281 S    05:45:49.54 -0.4 M 1.0 THI1 
  MRKA HA  0.7 312 P    05:45:39.97 -0.4 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.7 312 S    05:45:49.51 -0.7 M 1.0 MRKA 
  SKY  HL  0.7 22 P    05:45:40.46  0.1 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.7 22 S    05:45:50.24 -0.1 M 1.0 SKY 
  THVA HL  0.7 276 P    05:45:40.88  0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.7 276 S    05:45:50.99 -0.1 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.7 274 P    05:45:41.15  0.3 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.7 274 S    05:45:51.04 -0.1 M 1.0 THIV 
  VILL HA  0.7 263 P    05:45:41.31  0.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 263 S    05:45:51.73 -0.1 M 1.0 VILL 
  AMPE HA  0.8 274 P    05:45:41.92  0.2 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.8 274 S    05:45:52.81  0.2 M 1.0 AMPE 
  THI2 HL  0.8 278 P    05:45:42.83  0.2 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.8 278 S    05:45:54.53  0.3 M 1.0 THI2 
  THNO HC  0.9 134 P    05:45:43.75 -0.1 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.9 134 S    05:45:56.52  0.2 M 1.0 THNO 
  AOS2 HT  0.9 342 P    05:45:45.04  0.0 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.9 342 S    05:45:58.50  0.1 M 1.0 AOS2 
  DOMV HA  1.0 270 P    05:45:45.65 -0.1 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  1.0 270 S    05:46:00.24  0.6 M 1.0 DOMV 
  LTK  HP  1.0 257 P    05:45:47.06  0.6 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 257 S    05:46:01.24  0.3 M 1.0 LTK 

22 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.1 173 MLv   2.65 -0.16  22.3323   
  MRTH HA  0.3 239 MLv   2.91 0.10   12.322   
  KARY HA  0.3 143 MLv   2.73 -0.08  7.18297   
  PTL  HL  0.4 234 MLv   2.61 -0.20  3.47311   
  ERTR HA  0.4 294 MLv   2.37 -0.44  1.71142   
  ATH  HL  0.5 235 MLv   2.73 -0.08  1.87668   
  NOAC HL  0.5 235 MLv   2.62 -0.19  1.46133   
  VLY  HL  0.5 220 MLv   3.27 0.46   5.1398   
  STFN HA  0.5 262 MLv   2.64 -0.17  1.09721   
  MDRA HA  0.6 252 MLv   2.66 -0.15  1.01873   
  THI1 HL  0.7 281 MLv   3.38 0.57  5.14887   
  MRKA HA  0.7 312 MLv   2.86 0.05  1.55187   
  SKY  HL  0.7 22 MLv   3.01 0.20  3.54054   
  THVA HL  0.7 276 MLv   3.43 0.62  5.56422   
  THIV HA  0.7 274 MLv   2.76 -0.05  1.17202   
  VILL HA  0.7 263 MLv   2.83 0.02  1.35579   
  AMPE HA  0.8 274 MLv   2.61 -0.20  0.788929   
  THI2 HL  0.8 278 MLv   3.15 0.34  2.53498   
  THNO HC  0.9 134 MLv   3.31 0.50   3.3322   
  AOS2 HT  0.9 342 MLv   2.74 -0.07  0.829869   
  DOMV HA  1.0 270 MLv   2.72 -0.09  0.763321   
  LTK  HP  1.0 257 MLv   2.52 -0.29  1.73883