Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-30 04:02:11 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2253° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2368° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
28
 Επίκεντρο 51.6 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
61.6 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
75.0 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y4.8184 P04:02:12.80 0.11.0M
GR271Y4.8184 S04:02:14.17 0.01.0M
KARYHA27.7141 P04:02:16.05 0.11.0M
KARYHA27.7141 S04:02:19.67 -0.31.0M
MRTHHA28.3246 P04:02:16.18 0.11.0M
MRTHHA28.3246 S04:02:20.19 0.01.0M
PTLHL38.2239 P04:02:17.67 0.01.0M
PTLHL38.2239 S04:02:22.92 -0.21.0M
ERTRHA44.2297 P04:02:18.37 -0.31.0M
ERTRHA44.2297 S04:02:24.36 -0.41.0M
STFNHA60.8265 P04:02:21.50 0.11.0M
STFNHA60.8265 S04:02:29.50 -0.11.0M
VLYHL56.8223 P04:02:20.88 0.21.0M
VLYHL56.8223 S04:02:27.66 -0.71.0M
MDRAHA69.8255 P04:02:22.88 0.01.0M
MDRAHA69.8255 S04:02:32.09 0.01.0M
MRKAHA77.8313 P04:02:24.21 0.11.0M
MRKAHA77.8313 S04:02:34.22 -0.11.0M
THI1HL75.7284 P04:02:24.25 0.51.0M
THI1HL75.7284 S04:02:33.64 -0.11.0M
THIVHA79.4276 P04:02:24.77 0.41.0M
THIVHA79.4276 S04:02:34.93 0.11.0M
VILLHA81.1265 P04:02:24.72 0.01.0M
VILLHA81.1265 S04:02:35.38 0.01.0M
THNOHC93.7133 P04:02:26.46 -0.11.0M
THNOHC93.7133 S04:02:38.89 0.21.0M
LTKHP113.3259 P04:02:30.54 0.81.0M
LTKHP113.3259 S04:02:45.01 0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xksn
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-30
  Time         04:02:10.66
  Latitude       38.2253 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2368 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.16 s
  Azimuthal gap       179 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.89 +/- 0.21 12      
  M     1.89      12 preferred 

28 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 184 P    04:02:12.80  0.1 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 184 S    04:02:14.17  0.0 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 141 P    04:02:16.05  0.1 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 141 S    04:02:19.67 -0.3 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.3 246 P    04:02:16.18  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 246 S    04:02:20.19  0.0 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.3 239 P    04:02:17.67 -0.0 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 239 S    04:02:22.92 -0.2 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 297 P    04:02:18.37 -0.3 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 297 S    04:02:24.36 -0.4 M 1.0 ERTR 
  VLY  HL  0.5 223 P    04:02:20.88  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 223 S    04:02:27.66 -0.7 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.5 265 P    04:02:21.50  0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.5 265 S    04:02:29.50 -0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 255 P    04:02:22.88  0.0 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 255 S    04:02:32.09 -0.0 M 1.0 MDRA 
  THI1 HL  0.7 284 P    04:02:24.25  0.5 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.7 284 S    04:02:33.64 -0.1 M 1.0 THI1 
  MRKA HA  0.7 313 P    04:02:24.21  0.1 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.7 313 S    04:02:34.22 -0.1 M 1.0 MRKA 
  THIV HA  0.7 276 P    04:02:24.77  0.4 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.7 276 S    04:02:34.93  0.1 M 1.0 THIV 
  VILL HA  0.7 265 P    04:02:24.72  0.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 265 S    04:02:35.38  0.0 M 1.0 VILL 
  THNO HC  0.8 133 P    04:02:26.46 -0.1 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.8 133 S    04:02:38.89  0.2 M 1.0 THNO 
  LTK  HP  1.0 259 P    04:02:30.54  0.8 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 259 S    04:02:45.01  0.7 M 1.0 LTK 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 184 MLv   1.98 0.09  5.80089   
  KARY HA  0.2 141 MLv   1.64 -0.25  0.711689   
  MRTH HA  0.3 246 MLv   1.85 -0.04  1.11555   
  PTL  HL  0.3 239 MLv   1.58 -0.31  0.334526   
  ERTR HA  0.4 297 MLv   1.58 -0.31  0.238386   
  VLY  HL  0.5 223 MLv   2.10 0.21  0.383596   
  STFN HA  0.5 265 MLv   1.86 -0.03  0.182107   
  MDRA HA  0.6 255 MLv   1.68 -0.21  0.108083   
  THI1 HL  0.7 284 MLv   2.65 0.76  0.931298   
  MRKA HA  0.7 313 MLv   2.10 0.21  0.260038   
  THIV HA  0.7 276 MLv   2.10 0.21  0.252819   
  VILL HA  0.7 265 MLv   1.97 0.08  0.185768   
  THNO HC  0.8 133 MLv   2.24 0.35  0.293495   
  LTK  HP  1.0 259 MLv   1.51 -0.38  0.168479