Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-30 00:55:43 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2120° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2352° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 50.8 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
62.1 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
74.2 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y3.3183 P00:55:45.37 0.01.0M
GR271Y3.3183 S00:55:47.09 0.01.0M
KARYHA26.7138 P00:55:48.54 0.21.0M
KARYHA26.7138 S00:55:52.09 -0.21.0M
MRTHHA27.6249 P00:55:48.48 0.01.0M
MRTHHA27.6249 S00:55:52.57 0.01.0M
PTLHL37.3241 P00:55:49.92 -0.11.0M
PTLHL37.3241 S00:55:55.28 0.01.0M
ERTRHA44.7299 P00:55:50.44 -0.71.0M
ERTRHA44.7299 S00:55:56.50 -0.81.0M
VLYHL55.6224 P00:55:53.20 0.31.0M
VLYHL55.6224 S00:56:00.30 -0.11.0M
MDRAHA69.3256 P00:55:55.40 0.31.0M
MDRAHA69.3256 S00:56:04.32 0.11.0M
THVAHL79.6279 P00:55:56.61 -0.11.0M
THVAHL79.6279 S00:56:06.84 -0.31.0M
VILLHA80.8266 P00:55:57.16 0.21.0M
VILLHA80.8266 S00:56:07.66 0.11.0M
THI2HL91.2281 P00:55:58.35 -0.21.0M
THI2HL91.2281 S00:56:10.35 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xkmj
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-30
  Time         00:55:43.10
  Latitude       38.2120 deg +/-   1 km
  Longitude       24.2352 deg +/-   1 km
  Depth           12 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.17 s
  Azimuthal gap       200 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.66 +/- 0.25  8      
  M     1.66      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 183 P    00:55:45.37  0.0 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 183 S    00:55:47.09  0.0 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 138 P    00:55:48.54  0.2 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 138 S    00:55:52.09 -0.2 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.2 249 P    00:55:48.48  0.0 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.2 249 S    00:55:52.57  0.0 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.3 241 P    00:55:49.92 -0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 241 S    00:55:55.28 -0.0 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 299 P    00:55:50.44 -0.7 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 299 S    00:55:56.50 -0.8 M 1.0 ERTR 
  VLY  HL  0.5 224 P    00:55:53.20  0.3 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 224 S    00:56:00.30 -0.1 M 1.0 VLY 
  MDRA HA  0.6 256 P    00:55:55.40  0.3 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 256 S    00:56:04.32  0.1 M 1.0 MDRA 
  THVA HL  0.7 279 P    00:55:56.61 -0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.7 279 S    00:56:06.84 -0.3 M 1.0 THVA 
  VILL HA  0.7 266 P    00:55:57.16  0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 266 S    00:56:07.66  0.1 M 1.0 VILL 
  THI2 HL  0.8 281 P    00:55:58.35 -0.2 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.8 281 S    00:56:10.35 -0.0 M 1.0 THI2 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 183 MLv   1.46 -0.20  1.87543   
  KARY HA  0.2 138 MLv   1.58 -0.08  0.648871   
  MRTH HA  0.2 249 MLv   1.45 -0.21  0.459397   
  PTL  HL  0.3 241 MLv   1.21 -0.45  0.149914   
  ERTR HA  0.4 299 MLv   1.41 -0.25   0.1545   
  VLY  HL  0.5 224 MLv   1.92 0.26  0.27179   
  MDRA HA  0.6 256 MLv   1.53 -0.13  0.0766447   
  THVA HL  0.7 279 MLv   2.29 0.63  0.394275   
  VILL HA  0.7 266 MLv   1.87 0.21  0.147339   
  THI2 HL  0.8 281 MLv   2.10 0.44  0.221918