Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-30 00:43:07 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1970° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2187° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
40
 Επίκεντρο 48.7 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
61.6 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
74.5 χμ ΔΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y2.0142 P00:43:08.48 0.11.0M
GR271Y2.0142 S00:43:09.93 0.11.0M
MRTHHA25.7251 P00:43:11.72 0.11.0M
MRTHHA25.7251 S00:43:15.11 -0.21.0M
KARYHA26.5134 P00:43:11.78 0.11.0M
KARYHA26.5134 S00:43:15.27 -0.31.0M
PTLHL35.2242 P00:43:13.24 0.11.0M
PTLHL35.2242 S00:43:17.87 -0.31.0M
ERTRHA44.3302 P00:43:13.83 -0.81.0M
ERTRHA44.3302 S00:43:19.96 -0.81.0M
NOACHL50.4241 P00:43:15.81 0.21.0M
NOACHL50.4241 S00:43:22.43 0.01.0M
ATHHL50.4241 P00:43:15.82 0.21.0M
ATHHL50.4241 S00:43:22.36 -0.11.0M
VLYHL53.4224 P00:43:16.18 0.11.0M
VLYHL53.4224 S00:43:23.13 -0.21.0M
STFNHA59.0268 P00:43:16.99 -0.11.0M
STFNHA59.0268 S00:43:24.93 -0.11.0M
MDRAHA67.5257 P00:43:18.33 -0.11.0M
MDRAHA67.5257 S00:43:27.41 0.01.0M
THI1HL75.0286 P00:43:19.41 -0.21.0M
THI1HL75.0286 S00:43:29.68 0.21.0M
THIVHA78.3278 P00:43:20.03 -0.11.0M
THIVHA78.3278 S00:43:30.61 0.21.0M
THVAHL78.5281 P00:43:19.85 -0.31.0M
THVAHL78.5281 S00:43:30.67 0.21.0M
MRKAHA78.9316 P00:43:19.25 -1.01.0M
MRKAHA78.9316 S00:43:30.83 0.21.0M
VILLHA79.3267 P00:43:20.17 -0.21.0M
VILLHA79.3267 S00:43:31.29 0.51.0M
SKYHL81.5 21 P00:43:20.75 0.21.0M
SKYHL81.5 21 S00:43:31.08 -0.11.0M
AMPEHA83.8278 P00:43:20.94 -0.11.0M
AMPEHA83.8278 S00:43:32.21 0.21.0M
THI2HL90.1282 P00:43:21.96 -0.11.0M
THI2HL90.1282 S00:43:34.05 0.31.0M
THNOHC92.8130 P00:43:22.18 -0.21.0M
THNOHC92.8130 S00:43:34.79 0.41.0M
AOS2HT110.6343 P00:43:24.63 -0.61.0M
AOS2HT110.6343 S00:43:39.41 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xkly
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-30
  Time         00:43:06.61
  Latitude       38.1970 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2187 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       110 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.38 +/- 0.23 16      
  M     2.38      16 preferred 

40 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 142 P    00:43:08.48  0.1 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 142 S    00:43:09.93  0.1 M 1.0 GR27 
  MRTH HA  0.2 251 P    00:43:11.72  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.2 251 S    00:43:15.11 -0.2 M 1.0 MRTH 
  KARY HA  0.2 134 P    00:43:11.78  0.1 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 134 S    00:43:15.27 -0.3 M 1.0 KARY 
  PTL  HL  0.3 242 P    00:43:13.24  0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 242 S    00:43:17.87 -0.3 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 302 P    00:43:13.83 -0.8 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 302 S    00:43:19.96 -0.8 M 1.0 ERTR 
  ATH  HL  0.5 241 P    00:43:15.82  0.2 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.5 241 S    00:43:22.36 -0.1 M 1.0 ATH 
  NOAC HL  0.5 241 P    00:43:15.81  0.2 M 1.0 NOAC 
  NOAC HL  0.5 241 S    00:43:22.43 -0.0 M 1.0 NOAC 
  VLY  HL  0.5 224 P    00:43:16.18  0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 224 S    00:43:23.13 -0.2 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.5 268 P    00:43:16.99 -0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.5 268 S    00:43:24.93 -0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 257 P    00:43:18.33 -0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 257 S    00:43:27.41 -0.0 M 1.0 MDRA 
  THI1 HL  0.7 286 P    00:43:19.41 -0.2 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.7 286 S    00:43:29.68  0.2 M 1.0 THI1 
  THIV HA  0.7 278 P    00:43:20.03 -0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.7 278 S    00:43:30.61  0.2 M 1.0 THIV 
  THVA HL  0.7 281 P    00:43:19.85 -0.3 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.7 281 S    00:43:30.67  0.2 M 1.0 THVA 
  MRKA HA  0.7 316 P    00:43:19.25 -1.0 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.7 316 S    00:43:30.83  0.2 M 1.0 MRKA 
  VILL HA  0.7 267 P    00:43:20.17 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 267 S    00:43:31.29  0.5 M 1.0 VILL 
  SKY  HL  0.7 21 P    00:43:20.75  0.2 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.7 21 S    00:43:31.08 -0.1 M 1.0 SKY 
  AMPE HA  0.8 278 P    00:43:20.94 -0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.8 278 S    00:43:32.21  0.2 M 1.0 AMPE 
  THI2 HL  0.8 282 P    00:43:21.96 -0.1 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.8 282 S    00:43:34.05  0.3 M 1.0 THI2 
  THNO HC  0.8 130 P    00:43:22.18 -0.2 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.8 130 S    00:43:34.79  0.4 M 1.0 THNO 
  AOS2 HT  1.0 343 P    00:43:24.63 -0.6 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.0 343 S    00:43:39.41  0.1 M 1.0 AOS2 

20 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 142 MLv   2.30 -0.08  14.1845   
  MRTH HA  0.2 251 MLv   2.55 0.16  6.39855   
  KARY HA  0.2 134 MLv   2.25 -0.13  3.10663   
  PTL  HL  0.3 242 MLv   1.86 -0.52  0.760466   
  ERTR HA  0.4 302 MLv   2.00 -0.38  0.626081   
  ATH  HL  0.5 241 MLv   2.02 -0.36  0.460423   
  NOAC HL  0.5 241 MLv   2.15 -0.23  0.625199   
  VLY  HL  0.5 224 MLv   2.46 0.07  1.05254   
  STFN HA  0.5 268 MLv   2.45 0.07  0.757016   
  MDRA HA  0.6 257 MLv   1.82 -0.56  0.153356   
  THI1 HL  0.7 286 MLv   2.99 0.61   2.0867   
  THIV HA  0.7 278 MLv   2.29 -0.09  0.397902   
  THVA HL  0.7 281 MLv   2.96 0.58  1.85445   
  MRKA HA  0.7 316 MLv   2.65 0.26  0.894411   
  VILL HA  0.7 267 MLv   2.47 0.08  0.588665   
  SKY  HL  0.7 21 MLv   2.70 0.32  1.65073   
  AMPE HA  0.8 278 MLv   2.04 -0.35  0.207613   
  THI2 HL  0.8 282 MLv   2.66 0.28  0.818337   
  THNO HC  0.8 130 MLv   2.69 0.31  0.853571   
  AOS2 HT  1.0 343 MLv   2.40 0.02  0.356049