Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 23:34:15 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1840° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2455° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 50.1 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
64.4 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
71.8 χμ ΔΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y1.1260 P23:34:16.86 0.11.0M
GR271Y1.1260 S23:34:18.26 0.31.0M
KARYHA23.8135 P23:34:19.79 0.01.0M
KARYHA23.8135 S23:34:23.08 -0.31.0M
MRTHHA27.5256 P23:34:20.33 -0.11.0M
MRTHHA27.5256 S23:34:24.36 -0.11.0M
PTLHL36.7246 P23:34:21.83 -0.11.0M
PTLHL36.7246 S23:34:27.00 -0.11.0M
VLYHL54.1227 P23:34:24.84 0.11.0M
VLYHL54.1227 S23:34:31.89 -0.21.0M
STFNHA61.3269 P23:34:25.75 -0.31.0M
STFNHA61.3269 S23:34:33.82 -0.51.0M
VILLHA81.6268 P23:34:29.03 -0.31.0M
VILLHA81.6268 S23:34:39.83 -0.31.0M
THI2HL92.7283 P23:34:30.46 -0.61.0M
THI2HL92.7283 S23:34:42.87 -0.21.0M
LOUTHA113.4259 P23:34:34.64 0.31.0M
LOUTHA113.4259 S23:34:49.43 0.51.0M
LTKHP113.3261 P23:34:34.69 0.31.0M
LTKHP113.3261 S23:34:49.33 0.41.0M
ACORHA124.9255 P23:34:36.76 0.61.0M
ACORHA124.9255 S23:34:52.60 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xkjr
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         23:34:15.17
  Latitude       38.1840 deg +/-   1 km
  Longitude       24.2455 deg +/-   1 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.33 s
  Azimuthal gap       212 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.71 +/- 0.16  9      
  M     1.71      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 260 P    23:34:16.86  0.1 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 260 S    23:34:18.26  0.3 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 135 P    23:34:19.79 -0.0 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 135 S    23:34:23.08 -0.3 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.2 256 P    23:34:20.33 -0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.2 256 S    23:34:24.36 -0.1 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.3 246 P    23:34:21.83 -0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 246 S    23:34:27.00 -0.1 M 1.0 PTL 
  VLY  HL  0.5 227 P    23:34:24.84  0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 227 S    23:34:31.89 -0.2 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.6 269 P    23:34:25.75 -0.3 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.6 269 S    23:34:33.82 -0.5 M 1.0 STFN 
  VILL HA  0.7 268 P    23:34:29.03 -0.3 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 268 S    23:34:39.83 -0.3 M 1.0 VILL 
  THI2 HL  0.8 283 P    23:34:30.46 -0.6 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.8 283 S    23:34:42.87 -0.2 M 1.0 THI2 
  LTK  HP  1.0 261 P    23:34:34.69  0.3 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 261 S    23:34:49.33  0.4 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  1.0 259 P    23:34:34.64  0.3 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  1.0 259 S    23:34:49.43  0.5 M 1.0 LOUT 
  ACOR HA  1.1 255 P    23:34:36.76  0.6 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  1.1 255 S    23:34:52.60  0.5 M 1.0 ACOR 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 260 MLv   1.63 -0.08  3.17309   
  KARY HA  0.2 135 MLv   1.66 -0.05   0.9239   
  MRTH HA  0.2 256 MLv   1.73 0.02  0.873388   
  PTL  HL  0.3 246 MLv   1.36 -0.35  0.220948   
  VLY  HL  0.5 227 MLv   1.78 0.07  0.212647   
  STFN HA  0.6 269 MLv   1.69 -0.02  0.12219   
  VILL HA  0.7 268 MLv   1.63 -0.08  0.084203   
  THI2 HL  0.8 283 MLv   2.03 0.32  0.185949   
  LTK  HP  1.0 261 MLv   1.35 -0.36  0.116109   
  LOUT HA  1.0 259 MLv   2.04 0.33  0.148659   
  ACOR HA  1.1 255 MLv   1.89 0.17  0.0916945