Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 23:01:53 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2363° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2287° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 51.7 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
60.4 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
76.3 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y6.0176 P23:01:54.85 0.21.0M
GR271Y6.0176 S23:01:56.32 0.11.0M
KARYHA29.1141 P23:01:58.12 0.01.0M
KARYHA29.1141 S23:02:01.67 -0.61.0M
MRTHHA28.2243 P23:01:58.11 0.21.0M
MRTHHA28.2243 S23:02:01.96 -0.11.0M
PTLHL38.2237 P23:01:59.64 0.01.0M
PTLHL38.2237 S23:02:04.71 -0.31.0M
ERTRHA43.0296 P23:02:00.21 -0.11.0M
ERTRHA43.0296 S23:02:06.09 -0.21.0M
STFNHA60.2264 P23:02:03.35 0.11.0M
STFNHA60.2264 S23:02:11.32 0.01.0M
VLYHL57.2222 P23:02:02.90 0.21.0M
VLYHL57.2222 S23:02:09.56 -0.81.0M
MDRAHA69.5254 P23:02:04.83 0.21.0M
MDRAHA69.5254 S23:02:13.97 0.11.0M
MRKAHA76.4313 P23:02:05.94 0.21.0M
MRKAHA76.4313 S23:02:15.52 -0.31.0M
THI1HL74.7283 P23:02:05.82 0.31.0M
THI1HL74.7283 S23:02:15.37 0.01.0M
THIVHA78.6275 P23:02:06.48 0.31.0M
THIVHA78.6275 S23:02:16.68 0.21.0M
VILLHA80.5264 P23:02:06.61 0.11.0M
VILLHA80.5264 S23:02:17.04 0.01.0M
AMPEHA84.1275 P23:02:07.34 0.31.0M
AMPEHA84.1275 S23:02:18.29 0.31.0M
THI2HL90.1280 P23:02:08.12 0.21.0M
THI2HL90.1280 S23:02:19.99 0.31.0M
THNOHC95.0133 P23:02:08.57 -0.11.0M
THNOHC95.0133 S23:02:21.12 0.11.0M
LTKHP112.9258 P23:02:12.36 0.81.0M
LTKHP112.9258 S23:02:26.89 0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xkip
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         23:01:52.54
  Latitude       38.2363 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2287 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.26 s
  Azimuthal gap       180 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.94 +/- 0.22 12      
  M     1.94      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.1 176 P    23:01:54.85  0.2 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.1 176 S    23:01:56.32  0.1 M 1.0 GR27 
  MRTH HA  0.3 243 P    23:01:58.11  0.2 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 243 S    23:02:01.96 -0.1 M 1.0 MRTH 
  KARY HA  0.3 141 P    23:01:58.12  0.0 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.3 141 S    23:02:01.67 -0.6 M 1.0 KARY 
  PTL  HL  0.3 237 P    23:01:59.64  0.0 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 237 S    23:02:04.71 -0.3 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 296 P    23:02:00.21 -0.1 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 296 S    23:02:06.09 -0.2 M 1.0 ERTR 
  VLY  HL  0.5 222 P    23:02:02.90  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 222 S    23:02:09.56 -0.8 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.5 264 P    23:02:03.35  0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.5 264 S    23:02:11.32 -0.0 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 254 P    23:02:04.83  0.2 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 254 S    23:02:13.97  0.1 M 1.0 MDRA 
  THI1 HL  0.7 283 P    23:02:05.82  0.3 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.7 283 S    23:02:15.37  0.0 M 1.0 THI1 
  MRKA HA  0.7 313 P    23:02:05.94  0.2 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.7 313 S    23:02:15.52 -0.3 M 1.0 MRKA 
  THIV HA  0.7 275 P    23:02:06.48  0.3 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.7 275 S    23:02:16.68  0.2 M 1.0 THIV 
  VILL HA  0.7 264 P    23:02:06.61  0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 264 S    23:02:17.04 -0.0 M 1.0 VILL 
  AMPE HA  0.8 275 P    23:02:07.34  0.3 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.8 275 S    23:02:18.29  0.3 M 1.0 AMPE 
  THI2 HL  0.8 280 P    23:02:08.12  0.2 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.8 280 S    23:02:19.99  0.3 M 1.0 THI2 
  THNO HC  0.9 133 P    23:02:08.57 -0.1 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.9 133 S    23:02:21.12  0.1 M 1.0 THNO 
  LTK  HP  1.0 258 P    23:02:12.36  0.8 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 258 S    23:02:26.89  0.8 M 1.0 LTK 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.1 176 MLv   1.85 -0.09  3.98845   
  MRTH HA  0.3 243 MLv   2.23 0.29  2.64438   
  KARY HA  0.3 141 MLv   1.81 -0.13  0.968493   
  PTL  HL  0.3 237 MLv   1.48 -0.46  0.267954   
  ERTR HA  0.4 296 MLv   1.56 -0.38  0.244887   
  VLY  HL  0.5 222 MLv   2.19 0.25  0.456727   
  STFN HA  0.5 264 MLv   1.94 -0.00  0.216651   
  MDRA HA  0.6 254 MLv   1.81 -0.13  0.144495   
  THI1 HL  0.7 283 MLv   2.45 0.51  0.598242   
  MRKA HA  0.7 313 MLv   2.23 0.29  0.351551   
  THIV HA  0.7 275 MLv   1.90 -0.04  0.159664   
  VILL HA  0.7 264 MLv   1.93 -0.01  0.167377   
  AMPE HA  0.8 275 MLv   1.69 -0.25  0.0933751   
  THI2 HL  0.8 280 MLv   2.23 0.29  0.301135   
  THNO HC  0.9 133 MLv   2.15 0.21  0.236688   
  LTK  HP  1.0 258 MLv   1.51 -0.43  0.168456