Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 22:44:25 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4993° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.9637° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
27
 Επίκεντρο 33.0 χμ Ν της Ζακύνθου
47.5 χμ ΔΝΔ του Πύργου
249.4 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KRI1HI22.2325 P22:44:29.76 0.71.0A
LTHKHP25.9334 P22:44:30.15 0.41.0A
ORTHHL45.7329 P22:44:32.91 -0.11.0A
AMTHP65.8 87 P22:44:37.03 0.61.0A
RTZLHT66.3345 P22:44:36.21 -0.31.0A
RLSHL75.9 35 P22:44:37.87 -0.31.0A
DROHP82.8 52 P22:44:39.13 -0.21.0A
AXSHP85.5 25 P22:44:39.45 -0.31.0A
GR291Y87.5 75 P22:44:40.03 -0.11.0A
ITMHL92.2112 P22:44:41.26 0.31.0A
HAVDHA93.4327 P22:44:40.56 -0.51.0A
PYLHP96.2134 P22:44:41.17 -0.41.0A
DMLNHT97.2328 P22:44:41.02 -0.71.0A
PLEVHP108.7 21 P22:44:43.39 -0.31.0A
FSKHP112.4342 P22:44:43.37 -0.91.0A
KLVHL120.6 60 P22:44:44.98 -0.51.0A
LAKAHA121.3 47 P22:44:45.99 0.41.0A
PDOHP123.7 9 P22:44:45.22 -0.71.0A
EVGIHT127.6348 P22:44:46.44 0.01.0A
GURHP130.6 68 P22:44:46.36 -0.61.0A
EFPHP132.1 38 P22:44:47.42 0.31.0A
PVOHP133.6 21 P22:44:47.59 0.21.0A
NYDRHT137.0350 P22:44:47.91 0.11.0A
SERGHP139.7 43 P22:44:47.98 -0.31.0A
LKD2HT145.9350 P22:44:51.34 2.21.0A
PANRCL148.9 49 P22:44:49.77 0.21.0A
GR241Y170.6 39 P22:44:53.60 1.01.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xkia
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         22:44:24.93 +/-  0.5 s
  Latitude       37.4993 deg +/-   4 km
  Longitude       20.9637 deg +/-   3 km
  Depth            2 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.63 s
  Azimuthal gap       191 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.32 +/- 0.18 20      
  M     2.32      20 preferred 

27 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KRI1 HI  0.2 325 P    22:44:29.76  0.7 A 1.0 KRI1 
  LTHK HP  0.2 334 P    22:44:30.15  0.4 A 1.0 LTHK 
  ORTH HL  0.4 329 P    22:44:32.91 -0.1 A 1.0 ORTH 
  AMT  HP  0.6 87 P    22:44:37.03  0.6 A 1.0 AMT 
  RTZL HT  0.6 345 P    22:44:36.21 -0.3 A 1.0 RTZL 
  RLS  HL  0.7 35 P    22:44:37.87 -0.3 A 1.0 RLS 
  DRO  HP  0.7 52 P    22:44:39.13 -0.2 A 1.0 DRO 
  AXS  HP  0.8 25 P    22:44:39.45 -0.3 A 1.0 AXS 
  GR29 1Y  0.8 75 P    22:44:40.03 -0.1 A 1.0 GR29 
  ITM  HL  0.8 112 P    22:44:41.26  0.3 A 1.0 ITM 
  HAVD HA  0.8 327 P    22:44:40.56 -0.5 A 1.0 HAVD 
  PYL  HP  0.9 134 P    22:44:41.17 -0.4 A 1.0 PYL 
  DMLN HT  0.9 328 P    22:44:41.02 -0.7 A 1.0 DMLN 
  PLEV HP  1.0 21 P    22:44:43.39 -0.3 A 1.0 PLEV 
  FSK  HP  1.0 342 P    22:44:43.37 -0.9 A 1.0 FSK 
  KLV  HL  1.1 60 P    22:44:44.98 -0.5 A 1.0 KLV 
  LAKA HA  1.1 47 P    22:44:45.99  0.4 A 1.0 LAKA 
  PDO  HP  1.1  9 P    22:44:45.22 -0.7 A 1.0 PDO 
  EVGI HT  1.1 348 P    22:44:46.44 -0.0 A 1.0 EVGI 
  GUR  HP  1.2 68 P    22:44:46.36 -0.6 A 1.0 GUR 
  EFP  HP  1.2 38 P    22:44:47.42  0.3 A 1.0 EFP 
  PVO  HP  1.2 21 P    22:44:47.59  0.2 A 1.0 PVO 
  NYDR HT  1.2 350 P    22:44:47.91  0.1 A 1.0 NYDR 
  SERG HP  1.3 43 P    22:44:47.98 -0.3 A 1.0 SERG 
  LKD2 HT  1.3 350 P    22:44:51.34  2.2 A 1.0 LKD2 
  PANR CL  1.3 49 P    22:44:49.77  0.2 A 1.0 PANR 
  GR24 1Y  1.5 39 P    22:44:53.60  1.0 A 1.0 GR24 

26 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KRI1 HI  0.2 325 MLv   2.37 0.04  5.12711   
  LTHK HP  0.2 334 MLv   2.16 -0.16   2.6135   
  ORTH HL  0.4 329 MLv   2.32 -0.01  1.18926   
  AMT  HP  0.6 87 MLv   2.51 0.19  0.763233   
  RTZL HT  0.6 345 MLv   2.78 0.46  1.42102   
  RLS  HL  0.7 35 MLv   2.05 -0.27  0.236795   
  DRO  HP  0.7 52 MLv   2.05 -0.27  0.457635   
  AXS  HP  0.8 25 MLv   2.10 -0.23  0.234353   
  GR29 1Y  0.8 75 MLv   2.29 -0.04  0.356431   
  ITM  HL  0.8 112 MLv   2.16 -0.17  0.249868   
  HAVD HA  0.8 327 MLv   2.48 0.16  0.517701   
  PYL  HP  0.9 134 MLv   2.62 0.30  0.224992   
  DMLN HT  0.9 328 MLv   2.81 0.49  1.46814   
  PLEV HP  1.0 21 MLv   1.99 -0.33  0.14125   
  FSK  HP  1.0 342 MLv   2.44 0.11  0.377007   
  KLV  HL  1.1 60 MLv   2.23 -0.09  0.162442   
  LAKA HA  1.1 47 MLv   1.63 -0.69  0.0533207   
  PDO  HP  1.1  9 MLv   2.70 0.38  0.605135   
  EVGI HT  1.1 348 MLv   2.55 0.23  0.410749   
  GUR  HP  1.2 68 MLv   2.28 -0.05  0.211687   
  EFP  HP  1.2 38 MLv   1.72 -0.60  0.0575562   
  PVO  HP  1.2 21 MLv   2.20 -0.12  0.17098   
  NYDR HT  1.2 350 MLv   2.43 0.11  0.204293   
  SERG HP  1.3 43 MLv   2.16 -0.16  0.145612   
  LKD2 HT  1.3 350 MLv   2.40 0.07  0.234272   
  PANR CL  1.3 49 MLv   3.38 1.06  0.0422166