Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 22:17:00 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2418° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2563° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 54.0 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
62.4 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
74.7 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y6.9197 P22:17:01.97 0.21.0M
GR271Y6.9197 S22:17:03.26 0.01.0M
KARYHA28.2146 P22:17:05.14 0.11.0M
KARYHA28.2146 S22:17:08.76 -0.41.0M
MRTHHA30.6244 P22:17:05.48 0.01.0M
MRTHHA30.6244 S22:17:09.71 -0.11.0M
PTLHL40.6238 P22:17:07.00 -0.21.0M
PTLHL40.6238 S22:17:12.56 -0.21.0M
ERTRHA44.9294 P22:17:07.75 -0.11.0M
ERTRHA44.9294 S22:17:13.72 -0.31.0M
STFNHA62.7263 P22:17:10.86 0.11.0M
STFNHA62.7263 S22:17:18.98 -0.21.0M
MDRAHA72.0254 P22:17:12.37 0.11.0M
MDRAHA72.0254 S22:17:21.76 -0.11.0M
MRKAHA77.8311 P22:17:13.49 0.31.0M
MRKAHA77.8311 S22:17:23.20 -0.31.0M
VILLHA82.9264 P22:17:14.25 0.11.0M
VILLHA82.9264 S22:17:25.03 0.01.0M
THNOHC93.7134 P22:17:15.51 -0.21.0M
THNOHC93.7134 S22:17:27.97 0.11.0M
LTKHP115.3258 P22:17:19.84 0.61.0M
LTKHP115.3258 S22:17:34.62 0.61.0M
SERIHA121.9170 P22:17:20.47 0.31.0M
SERIHA121.9170 S22:17:35.71 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xkhd
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         22:16:59.71
  Latitude       38.2418 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2563 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       183 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.71 +/- 0.23 10      
  M     1.71      10 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.1 197 P    22:17:01.97  0.2 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.1 197 S    22:17:03.26  0.0 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.3 146 P    22:17:05.14  0.1 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.3 146 S    22:17:08.76 -0.4 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.3 244 P    22:17:05.48  0.0 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 244 S    22:17:09.71 -0.1 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.4 238 P    22:17:07.00 -0.2 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.4 238 S    22:17:12.56 -0.2 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 294 P    22:17:07.75 -0.1 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 294 S    22:17:13.72 -0.3 M 1.0 ERTR 
  STFN HA  0.6 263 P    22:17:10.86  0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.6 263 S    22:17:18.98 -0.2 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 254 P    22:17:12.37  0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 254 S    22:17:21.76 -0.1 M 1.0 MDRA 
  MRKA HA  0.7 311 P    22:17:13.49  0.3 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.7 311 S    22:17:23.20 -0.3 M 1.0 MRKA 
  VILL HA  0.7 264 P    22:17:14.25  0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 264 S    22:17:25.03 -0.0 M 1.0 VILL 
  THNO HC  0.8 134 P    22:17:15.51 -0.2 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.8 134 S    22:17:27.97  0.1 M 1.0 THNO 
  LTK  HP  1.0 258 P    22:17:19.84  0.6 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 258 S    22:17:34.62  0.6 M 1.0 LTK 
  SERI HA  1.1 170 P    22:17:20.47  0.3 M 1.0 SERI 
  SERI HA  1.1 170 S    22:17:35.71  0.0 M 1.0 SERI 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.1 197 MLv   2.03 0.32  5.74752   
  KARY HA  0.3 146 MLv   1.48 -0.23  0.472416   
  MRTH HA  0.3 244 MLv   1.61 -0.10  0.556935   
  PTL  HL  0.4 238 MLv   1.38 -0.33  0.184513   
  ERTR HA  0.4 294 MLv   1.39 -0.32  0.148472   
  STFN HA  0.6 263 MLv   1.73 0.02  0.132249   
  MDRA HA  0.6 254 MLv   1.59 -0.12  0.0855858   
  MRKA HA  0.7 311 MLv   1.97 0.25  0.188967   
  VILL HA  0.7 264 MLv   1.80 0.08  0.120776   
  THNO HC  0.8 134 MLv   2.14 0.42  0.233475   
  LTK  HP  1.0 258 MLv   1.48 -0.23  0.153175   
  SERI HA  1.1 170 MLv   2.03 0.32  0.133136