Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 22:11:48 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2420° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2435° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 53.1 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
61.3 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
75.6 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y6.7188 P22:11:50.85 0.31.0M
GR271Y6.7188 S22:11:52.33 0.11.0M
KARYHA28.8144 P22:11:54.11 0.31.0M
KARYHA28.8144 S22:11:57.64 -0.41.0M
MRTHHA29.6243 P22:11:54.14 0.21.0M
MRTHHA29.6243 S22:11:58.20 0.01.0M
ERTRHA43.9295 P22:11:56.37 0.11.0M
ERTRHA43.9295 S22:12:01.55 -0.81.0M
PTLHL39.6237 P22:11:55.68 0.11.0M
PTLHL39.6237 S22:12:00.64 -0.51.0M
STFNHA61.5263 P22:11:59.50 0.31.0M
STFNHA61.5263 S22:12:07.04 -0.41.0M
VILLHA81.8264 P22:12:03.26 0.81.0M
VILLHA81.8264 S22:12:13.09 -0.11.0M
THNOHC94.5134 P22:12:04.35 0.01.0M
THNOHC94.5134 S22:12:15.63 -0.91.0M
SERIHA122.1170 P22:12:09.24 0.61.0M
SERIHA122.1170 S22:12:24.50 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xkgy
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         22:11:48.32
  Latitude       38.2420 deg +/-   1 km
  Longitude       24.2435 deg +/-   1 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.42 s
  Azimuthal gap       199 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.67 +/- 0.20  7      
  M     1.67      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.1 188 P    22:11:50.85  0.3 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.1 188 S    22:11:52.33  0.1 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.3 144 P    22:11:54.11  0.3 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.3 144 S    22:11:57.64 -0.4 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.3 243 P    22:11:54.14  0.2 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 243 S    22:11:58.20 -0.0 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.4 237 P    22:11:55.68  0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.4 237 S    22:12:00.64 -0.5 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 295 P    22:11:56.37  0.1 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 295 S    22:12:01.55 -0.8 M 1.0 ERTR 
  STFN HA  0.6 263 P    22:11:59.50  0.3 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.6 263 S    22:12:07.04 -0.4 M 1.0 STFN 
  VILL HA  0.7 264 P    22:12:03.26  0.8 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 264 S    22:12:13.09 -0.1 M 1.0 VILL 
  THNO HC  0.9 134 P    22:12:04.35 -0.0 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.9 134 S    22:12:15.63 -0.9 M 1.0 THNO 
  SERI HA  1.1 170 P    22:12:09.24  0.6 M 1.0 SERI 
  SERI HA  1.1 170 S    22:12:24.50  0.3 M 1.0 SERI 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.1 188 MLv   1.60 -0.07  2.16031   
  KARY HA  0.3 144 MLv   1.55 -0.12  0.531203   
  MRTH HA  0.3 243 MLv   1.80 0.13  0.912902   
  PTL  HL  0.4 237 MLv   1.26 -0.41  0.146648   
  ERTR HA  0.4 295 MLv   1.36 -0.31  0.145799   
  STFN HA  0.6 263 MLv   1.60 -0.07  0.098119   
  VILL HA  0.7 264 MLv   1.81 0.14  0.125327   
  THNO HC  0.9 134 MLv   1.96 0.29  0.154134   
  SERI HA  1.1 170 MLv   2.10 0.43  0.153555